Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samtliga anställda Arbetsskada Lag-TFA 2014-01 Lag/TFA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samtliga anställda Arbetsskada Lag-TFA 2014-01 Lag/TFA."— Presentationens avskrift:

1 Samtliga anställda Arbetsskada Lag-TFA Lag/TFA

2 Arbetsskada Lag TFA Arbetsskadeförsäkring
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Lag/TFA

3 Vem omfattas? Lag TFA Alla förvärvsarbetande Vissa studerande
Alla anställda hos företag med försäkringsavtal Företagare som tecknat försäkringsavtal Ingen skadeståndstalan - mot arbetsgivare som tecknat TFA Lag/TFA

4 Vilka skador omfattas? Lag och TFA Färdolycksfall Arbetsolycksfall
Arbetssjukdomar Smitta Lag/TFA

5 Olycksfall - med trafikförsäkringspliktigt fordon
Anmäl Färdolycksfall Trafikförsäkringen Arbetsolycksfall Trafikförsäkringen och TFA TFA gäller inte TFA prövar ärenden om inte trafikförsäkringen prövar Lag/TFA

6 När prövas en arbetsskada?
Lag Lägre inkomst vid - sjukersättning - omplacering/nytt arbete Vissa kostnader - tandskador etc Dödsfall TFA Färdolycksfall - ej trafikförsäkringspliktigt fordon Arbetsolycksfall Godkänd arbetssjukdom enligt lag ILO-konventionen Dödsfall Smitta Skriftlig ansökan till FK Anmälan till AFA försäkring via kundwebb eller blankett Lag/TFA

7 Prövning - olycksfall Övervägande skäl talar för
ett samband mellan olycksfall och skada JA Arbetsskada NEJ Ej arbetsskada Lag/TFA

8 Försäkrad i befintligt skick
Prövning - sjukdomar Helhetsbedömning Faktorer i arbetet som lett till besvären Hur länge och intensivt varit utsatt Vad har utredningen visat Skadliga faktorer utanför arbetet Övervägande skäl talar för att skadan är en arbetsskada Försäkrad i befintligt skick Lag/TFA

9 TFA - prövning Färdolycksfall (ej med försäkringspliktigt fordon)
Arbetsolycksfall ILO-konventionen Dödsfall Vid arbetssjukdomar (utom ILO) inväntar AFA Försäkring normalt Försäkringskassans beslut Lag/TFA

10 Ersättningar Lag TFA Livränta < 7,5 pbb Vissa kostnader
Ersättning vid dödsfall TFA Livränta > 7,5 pbb Inkomstersättning (enbart arbetsolycksfall) Kostnader Ideella ersättningar Ersättning vid dödsfall Lag/TFA

11 Arbetsolycksfall Invaliditets- Sveda och värk* ersättning
Inkomstersättning Livränta > 7,5 pbb TFA Kostnader t ex - patientavgifter - glasögon - mediciner - och andra merkostnader Framtida merkostnader Lag Livränta < 7,5 pbb Vissa kostnader t ex tandskador Skadedag Sjukersättning, nytt arbete * vid sjukskrivning > 30 dagar Lag/TFA

12 TFA inkomstersättning - arbetsolycksfall arbetare
lön TFA livränta 80% sjuklön 7,5 pbb Inkomstersättning Lag livränta 80% sjuklön 80% sjukpenning 75% sjukpenning sjuk- ersättning, nytt arbete 1 14 90 365 Lag/TFA

13 TFA inkomstersättning - arbetsolycksfall tjänstemän
lön TFA livränta 7,5 pbb 80% sjuklön 90% sjuklön ITP 65 resp 32,5% Inkomstersättning 10% sjuklön 10% ITP dag Lag livränta 80% sjuklön 80% sjukpenning 75% sjukpenning sjuk- ersättning, nytt arbete 1 14 90 365 Lag/TFA

14 Arbetssjukdom - godkänd av FK - skada enligt ILO
Invaliditetsersättning Livränta > 7,5 pbb Kostnader - patientavgifter TFA Merkostnader Framtida merkostnader Lag Vissa kostnader t ex tandskador Livränta < 7,5 pbb Visandedag Sjukersättning, nytt arbete Lag/TFA

15 TFA - vållandefall Den skadade Vid arbetssjukdom Ersättning för
som varar i minst 180 dagar godkänd arbetsskada av FK eller AFA Försäkring - bevisbörda hos den skadade - beslut i vållandenämnden Ersättning för inkomstförlust kostnader sveda och värk Arbetsgivaren - ingen skadeståndstalan mot arbetsgivaren - den skadade riktar sina anspråk mot TFA Lag/TFA

16 Kostnader Akut tid Invaliditetstid TFA Lag
Läkar- och sjukvårdskostnader, övriga merkostnader Framtida merkostnader TFA Tandskador, särskilda hjälpmedel, sjukvård utom riket Lag Lag/TFA

17 TFA vid rehabilitering
Förutsättningar - kan ej återgå till tidigare förvärvsarbete - omskolning, utbildning till annat arbete med jämförbar inkomst Skäliga merkostnader i samband med rehabilitering som inte Försäkringskassan ersätter Lag/TFA

18 Ideell ersättning Akut tid Invaliditetstid TFA Lag Lyte och men
Sveda och värk (olycksfall) Lyte och men Särskilda olägenheter TFA Ingen ersättning Lag Lag/TFA

19 Ideell ersättning - sveda och värk
Gäller enbart olycksfall Under akut sjuktid Krävs normalt minst 31 dagars - sjukskrivning Storlek beroende av - skadans art - typ av behandling - läkningstid (akut tid) Skattefritt engångsbelopp Lag/TFA

20 Ideell ersättning - medicinsk invaliditet
Lyte och men Särskilda olägenheter Baseras på - nedsättning av kroppsfunktion - ålder - återgång i arbete Svårare skador med särskild hög anspänning - anspänning i arbete Lag/TFA

21 Arbetsolycksfall - exempel
Byggnadsarbetare, 40 år, benbrott Helt sjukskriven 4 mån Årslön kr Återgår till samma arbete Inkomstersättning Dag 1 Dag 2-120 1 385 kr kr kr Ideella ersättningar Sveda och värk, 4 mån - varav 1 månad sjukhus kr Invaliditetsersättning - lyte och men, 10% kr Kostnader Läkarvård och sjukgymnastik Medicin 1 100 kr 2 200 kr Lag/TFA

22 Dödsfall TFA Lag Skälig begravningskostnad Förlust av underhåll
Anhörigs psykiska besvär Lag Begravningshjälp - 30% av pbb Efterlevandelivränta - 12 mån - max 12 år Lag/TFA

23 Arbetsskadeersättning
När? Lag TFA Under akut sjukdomstid Vissa kostnader Arbetsolycksfall - kostnader - inkomstersättningar - sveda och värk Arbetssjukdom Färdolycksfall Vid invaliditet Livränta < 7,5 pbb Livränta >7,5 pbb Framtida merkostnader Invaliditetsersättningar Vid rehabilitering Vid dödsfall Begravningshjälp Efterlevandelivränta Begravningskostnader Förlust av underhåll Anhörigs psykiska besvär Lag/TFA


Ladda ner ppt "Samtliga anställda Arbetsskada Lag-TFA 2014-01 Lag/TFA."

Liknande presentationer


Google-annonser