Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analys av regeringens promemoria Införande av en rehabiliteringskedja

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analys av regeringens promemoria Införande av en rehabiliteringskedja"— Presentationens avskrift:

1 Analys av regeringens promemoria Införande av en rehabiliteringskedja
Håkan Svärdman

2 Rehabiliteringskedjan - Tre länkar
Länk 1: Under de första 90 dagarna bedöms arbetsförmågan mot sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder. Länk 2: Från och med dag 91 dagen i sjukperioden ska även beaktas om den försäkrade kan försörja sig efter omplacering till annat arbete hos arbetsgivaren. Länk 3: Från och med dag 181 dagen i sjukperioden ska, om det inte finns särskilda skäl, även beaktas om den försäkrade har sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrig, eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade. Länk 1 skiljer sig inte från dagens regelverk bortsett från tidsfristen på 90 dagar. Länk 3 i dagen förskriver lagen normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

3 Länk 2 Om från och med dag 91 kan bedömas att utsikterna att återgå till sitt ordinarie arbete ska den försäkrade ha rätt att söka arbete och få service från arbetsförmedlingen. Denna möjlighet ges till och med dag 180 utan att rätten till sjukpenning ifrågasätt. ”Det är viktigt att denna tid används till aktiviteter som gör det möjligt att aktivt söka och återgå i arbete” (Ds 11032) Den försäkrade ska även ha rätt att ansöka om tjänstledighet under sjukperiodens dag för att pröva annat arbete. Tjänstledigheten kan högst omfatta 12 månader (9 månader) Ny ledighetslag

4 Ny ledighetsdag ”som villkor för rätt till ledighet gäller att arbetstagaren på grund av sjukdom har haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete under en period om minst 90 dagar och arbetstagaren ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare senast efter 180 dagar i sjukperioden.” Arbetstagaren har rätt att avbryta ledigheten och återuppta sitt arbete eller att återgå i sjukskrivning.

5 Utlåtande av arbetsgivare
Den försäkrade ska om Försäkringskassan begär det till Försäkringskassan ge in ett utlåtande av sin arbetsgivare. I utlåtandet ska anges vilka möjligheter som finns att ta till vara den försäkrades arbetsförmåga inom arbetsgivarens verksamhet. Sjukpenningen får dras in eller sänkas om den försäkrade vägrar lämna sådant utlåtande. Arbetsgivare som vägrar lämna utlåtande kan dömas till böter.

6 Länk 3 Prövning mot hela arbetsmarknaden ska alltid göra i de sjukfall som har pågått i mer än 365 dagar. Om det finns särskilda skäl ska prövningen mot hela arbetsmarknaden skjutas upp. Det bör ske om det finns stor sannolikhet att den försäkrade efter ytterligare behandling eller rehabilitering kan återgå i arbete hos sin nuvarande arbetsgivare, eller om det är motiverat utifrån socialstyrelsens beslutsstöd för sjukskrivningsperioder för olika diagnoser. Särskilda skäl bör inte kunna beaktas efter ett års sjukskrivning

7 Länk 3 Ersättning från sjukförsäkringen bör endast vara ett alternativ om arbetsförmågan är så nedsatt att något arbete av betydelse inte kan utföras på arbetsmarknaden. Nuvarande skrivning i 7§ om att särskilda skäl, såsom den försäkrades ålder, bosättningsförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet och andra liknande omständigheter, ska slopas.

8 Sammanläggning av sjukperioder.
Vid bedömning av hur lång tid den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga ska dagar i sjukperioder, som bedöms ha ett samband med varandra läggas samman. Ingen bestämd tidsgräns för vilka sjukperioder som ska läggas samma ska tillämpas utan detta ska bedömas efter omständigheterna i det enskilda sjukfallet.

9 Tidsbegränsad sjukersättning slopas
Övergångsregler för försäkrade med aktivitetsersättning som fyller 30 år vid i kraftträdandet. Denna grupp ska erbjudas ytterligare en period med tidsbegränsad sjukersättning, dock längst till december 2012. Tid med aktivitets- eller sjukersättning ska inte längre vara överhoppningsbar vid fastställande av den sjukpenningsgrundande inkomsten. Vid bedömning av arbetsförmågan ska inte hänsyn tas till ålder, bosättningsförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet och andra liknande omständigheter

10 1 juli 2008 vill regeringen att förslagen träder i kraft.
Slut


Ladda ner ppt "Analys av regeringens promemoria Införande av en rehabiliteringskedja"

Liknande presentationer


Google-annonser