Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Båtklubbsförsäkringen……... Medlemskap i SBU ger automatiskt denna försäkring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Båtklubbsförsäkringen……... Medlemskap i SBU ger automatiskt denna försäkring."— Presentationens avskrift:

1 Båtklubbsförsäkringen……... Medlemskap i SBU ger automatiskt denna försäkring

2 Trygg-Hansa 2001 Grundförsäkringens innehåll 1. Egendomsförsäkring 2. Ansvarsförsäkring 3. Hyresförlustförsäkring 4. Extrakostnadsförsäkring 5. Förmögenhetsbrottsförsäkring 6. Rättsskyddsförsäkring

3 Trygg-Hansa 2001 Egendomsförsäkringen…….. som tillhör Lös- o fast egendom som tillhör klubben OBSej Gäller både hyrd o lånad OBS ej båtar Försäkringen omfattar i princip all egendom som inventarier, datautrustning, medlemsregister, arkivhandlingar, verktyg etc Försäkringen täcker skada pga t ex inbrott, brand, vatten, storm, åska och rån Försäkringsbelopp max 2 bas Bryggor endast brandskada max 2 bas

4 Trygg-Hansa 2001 Ansvarsförsäkringen……... Ger ersättning då klubben blir skadeståndsskyldig. person sakskada Omfattar hela klubbens verksamhet och ger skydd vid person och sakskada. OBS OBS Klubben har ett omfattande ansvar vid upptagande av båtar och vid sjösättning. Vid lyft o transport begränsad ersättning till 1 mkr Försäkringsbelopp 5 mkr, vid omhändertagen egendom 2 mkr Ger ej ersättning vid följdskada till sakskada ex stilleståndsersättning för båt

5 Trygg-Hansa 2001 Hyresförlustförsäkring………. byggnad egendomsskada Om försäkrad byggnad blir helt eller delvis oanvändbar pga ersättningsbar egendomsskada (ex brand), ersättes den därigenom uppkomna hyresförlusten. Ex lokal, båtplats Försäkringen ersätter ej skador som uppkommit till följd av tidigare skador ex stilleståndsersättning för båt. Oavsett om klubben lånar, hyr eller leasar egendomen gäller försäkringen. Gäller inte vid ansvarsförsäkring (kan ej rikta skadeståndskrav mot sig själv)

6 Trygg-Hansa 2001 Extrakostnadsförsäkring……... Ersätter klubben för de extra kostnader som klubben drabbas av efter en ersättningsbar egendomsskada för att upprätthålla verksamheten i normal omfattning. Ersätter skäliga kostnader och kan betalas upp till 12 månader

7 Trygg-Hansa 2001 Förmögenhetsbrottsförsäkring. Ger klubben ett särskilt skydd vid förlust genom förmögen- hetsbrott som medlem i klubben, styrelseledamot eller funktionär kan åsamka klubben eller annan person. Ex på förmögenhetsbrott är stöld, förskingring

8 Trygg-Hansa 2001 Rättsskyddsförsäkring……... När klubben hamnar i tvist som går till prövning i allmän domstol. Försäkringen ger ersättning för skäliga advokat och rättegångskostnader i tvistemål. Försäkringsbelopp 3 bas

9 Trygg-Hansa 2001 Tilläggsförsäkringar………... 1. Utökad egendomsförsäkring 2. Utökad förmögenhetsbrottsförsäkring 3. Utökad rättsskyddsförsäkring 4. Styrelseansvarsförsäkring 5. Olycksfallsförsäkring

10 Trygg-Hansa 2001 Utökad egendomsförsäkring För byggnader och lös egendom över 2 bas erbjuds följande möjligheter. 1. Byggnader första risk upp till 400.000 kr 2. Båtskjul första risk 400.000 kr 3. Fullvärde för byggnader > 400.000 kr 4. Lös egendom första risk upp till 400.000

11 Trygg-Hansa 2001 Utökad förmögenhetsbrott Försäkringsbeloppet kan utökas till tot 4 basbelopp. (Grundförsäkringen ger 2 basbelopp)

12 Trygg-Hansa 2001 Utökad rättsskyddsförsäkring Försäkringen kan utökas till tot 5 basbelopp. (Grundförsäkringen ger 3 basbelopp)

13 Trygg-Hansa 2001 Styrelseansvarsförsäkring privata ekonomi Försäkringen ger ekonomiskt skydd för styrelseledamöternas privata ekonomi i styrelsefrågor som rör klubben kan personligenoaktsamhet Ordf. och styrelseled. har ett solidariskt ansvar och kan personligen bli ansvariga för styrelseledamots oaktsamhet Ersätter skadeståndsanspråk samt ombuds- och rättegångskostnader Försäkringsbelopp 1 mkr

14 Trygg-Hansa 2001 Olycksfallsförsäkring Omfattar medlemmar, funktionärer och styrelsemedlemmar vid deltagande i klubbens verksamhet t ex sjösättning, upptagning och städdagar. alla Försäkringen tecknas för klubbens alla medlemmar som redovisats i den senaste årsberättelsen.

15 Trygg-Hansa 2001 Olycksfallsförsäkringens omfattning 1. Läke-, tandskade- o resekostn 2. Merkostnader akut behandlingstid personliga tillhörigheter 3. Hjälpmedelskostnader 4. Invaliditet inv > 50% inv < 50% 5. Dödsfall.. nödvändig kostnad.. intill 3 bas.. intill 0,6 bas.. intill 2 bas.. 10 bas.. 5 bas.. 1 bas

16 Trygg-Hansa 2001 Vid inträffad skada………... Skada anmäls av båtklubben till Svenska Sjö AB, Box 226, 185 22 Vaxholm innan Beträffande Rättsskyddsskador ska dessa anmälas till SBUs kansli, innan försäkringen tas i anspråk

17 Trygg-Hansa 2001 Tilläggsförsäkring Utökad egendom > 2 bas Grundförsäkring Egendom 2bas, Ansvar 5mkr, Rättsskydd 3bas, Hyresförlust, Extrakostnad, Förmögenhetsbrott 2 bas Olycksfall Frivillig Tilläggsförsäkring Styrelseansvar 1 mkr, Utökat Rättsskydd 4 bas, Utökad Förmögenhetsskada 4 bas Obligatorisk via SBU Resp BK/SS tecknar Tilläggförsäkringar tecknas genom Svenska Sjö


Ladda ner ppt "Båtklubbsförsäkringen……... Medlemskap i SBU ger automatiskt denna försäkring."

Liknande presentationer


Google-annonser