Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Båtklubbsförsäkringen ……...

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Båtklubbsförsäkringen ……..."— Presentationens avskrift:

1 Båtklubbsförsäkringen ……...
Medlemskap i SBU ger automatiskt denna försäkring

2 Grundförsäkringens innehåll
1. Egendomsförsäkring 2. Ansvarsförsäkring 3. Hyresförlustförsäkring 4. Extrakostnadsförsäkring 5. Förmögenhetsbrottsförsäkring 6. Rättsskyddsförsäkring Trygg-Hansa 2001

3 Egendomsförsäkringen……..
Lös- o fast egendom som tillhör klubben Gäller både hyrd o lånad OBS ej båtar Försäkringen omfattar i princip all egendom som inventarier, datautrustning, medlemsregister, arkivhandlingar, verktyg etc Försäkringen täcker skada pga t ex inbrott, brand, vatten, storm, åska och rån Försäkringsbelopp max 2 bas Bryggor endast brandskada max 2 bas Trygg-Hansa 2001

4 Ansvarsförsäkringen……...
Ger ersättning då klubben blir skadeståndsskyldig. Omfattar hela klubbens verksamhet och ger skydd vid person och sakskada. OBS Klubben har ett omfattande ansvar vid upptagande av båtar och vid sjösättning. Vid lyft o transport begränsad ersättning till 1 mkr Försäkringsbelopp 5 mkr, vid omhändertagen egendom 2 mkr Ger ej ersättning vid följdskada till sakskada ex stilleståndsersättning för båt Trygg-Hansa 2001

5 Hyresförlustförsäkring……….
Om försäkrad byggnad blir helt eller delvis oanvändbar pga ersättningsbar egendomsskada (ex brand), ersättes den därigenom uppkomna hyresförlusten. Ex lokal, båtplats Försäkringen ersätter ej skador som uppkommit till följd av tidigare skador ex stilleståndsersättning för båt. Oavsett om klubben lånar, hyr eller leasar egendomen gäller försäkringen. Gäller inte vid ansvarsförsäkring (kan ej rikta skadeståndskrav mot sig själv) Trygg-Hansa 2001

6 Extrakostnadsförsäkring……...
Ersätter klubben för de extra kostnader som klubben drabbas av efter en ersättningsbar egendomsskada för att upprätthålla verksamheten i normal omfattning. Ersätter skäliga kostnader och kan betalas upp till 12 månader Trygg-Hansa 2001

7 Förmögenhetsbrottsförsäkring.
Ger klubben ett särskilt skydd vid förlust genom förmögen-hetsbrott som medlem i klubben, styrelseledamot eller funktionär kan åsamka klubben eller annan person. Ex på förmögenhetsbrott är stöld, förskingring Trygg-Hansa 2001

8 Rättsskyddsförsäkring……...
När klubben hamnar i tvist som går till prövning i allmän domstol. Försäkringen ger ersättning för skäliga advokat och rättegångskostnader i tvistemål. Försäkringsbelopp 3 bas Trygg-Hansa 2001

9 Tilläggsförsäkringar………...
1. Utökad egendomsförsäkring 2. Utökad förmögenhetsbrottsförsäkring 3. Utökad rättsskyddsförsäkring 4. Styrelseansvarsförsäkring 5. Olycksfallsförsäkring Trygg-Hansa 2001

10 Utökad egendomsförsäkring
För byggnader och lös egendom över 2 bas erbjuds följande möjligheter. 1. Byggnader första risk upp till kr 2. Båtskjul första risk kr 3. Fullvärde för byggnader > kr 4. Lös egendom första risk upp till Trygg-Hansa 2001

11 Utökad förmögenhetsbrott
Försäkringsbeloppet kan utökas till tot 4 basbelopp. (Grundförsäkringen ger 2 basbelopp) Trygg-Hansa 2001

12 Utökad rättsskyddsförsäkring
Försäkringen kan utökas till tot 5 basbelopp. (Grundförsäkringen ger 3 basbelopp) Trygg-Hansa 2001

13 Styrelseansvarsförsäkring
Försäkringen ger ekonomiskt skydd för styrelseledamöternas privata ekonomi i styrelsefrågor som rör klubben Ordf. och styrelseled. har ett solidariskt ansvar och kan personligen bli ansvariga för styrelseledamots oaktsamhet Ersätter skadeståndsanspråk samt ombuds- och rättegångskostnader Försäkringsbelopp 1 mkr Trygg-Hansa 2001

14 Olycksfallsförsäkring
Omfattar medlemmar, funktionärer och styrelsemedlemmar vid deltagande i klubbens verksamhet t ex sjösättning, upptagning och städdagar. Försäkringen tecknas för klubbens alla medlemmar som redovisats i den senaste årsberättelsen. Trygg-Hansa 2001

15 Olycksfallsförsäkringens omfattning
1. Läke-, tandskade- o resekostn 2. Merkostnader akut behandlingstid personliga tillhörigheter 3. Hjälpmedelskostnader 4. Invaliditet inv > 50% inv < 50% 5. Dödsfall .. nödvändig kostnad .. intill 3 bas .. intill 0,6 bas .. intill 2 bas .. 10 bas bas bas Trygg-Hansa 2001

16 Vid inträffad skada………...
Skada anmäls av båtklubben till Svenska Sjö AB, Box 226, Vaxholm Beträffande Rättsskyddsskador ska dessa anmälas till SBUs kansli, innan försäkringen tas i anspråk Trygg-Hansa 2001

17 Tilläggförsäkringar tecknas genom Svenska Sjö
Resp BK/SS tecknar Tilläggsförsäkring Styrelseansvar 1 mkr, Utökat Rättsskydd 4 bas, Utökad Förmögenhetsskada 4 bas Tilläggsförsäkring Utökad egendom > 2 bas Olycksfall Frivillig Resp BK/SS tecknar Grundförsäkring Egendom 2bas, Ansvar 5mkr, Rättsskydd 3bas, Hyresförlust, Extrakostnad, Förmögenhetsbrott 2 bas Obligatorisk via SBU Trygg-Hansa 2001


Ladda ner ppt "Båtklubbsförsäkringen ……..."

Liknande presentationer


Google-annonser