Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bygdegårds försäkringen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bygdegårds försäkringen"— Presentationens avskrift:

1 Bygdegårds försäkringen
2011 Ej fullständiga villkor. En förenklad och kortfattad beskrivning

2 Bygdegårdsförsäkringen
Obligatorisk försäkring sedan 1991 Styrs av bygg- & försäkringsrådet / FS Administreras av försäkringskansliet i Varberg Länsförsäkringar i Halland AB är försäkringsgivare tom 2016 Nomor AB försäkrar mot skadedjur

3 Grundförsäkringen Olycksfallsförsäkring Ansvarsförsäkring
Rättsskyddsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Premie 350 kr

4 Olycksfallsförsäkringen
Gäller för person som på föreningens uppdrag utför ideellt arbete, samt vid resa till/från uppdraget Gäller för besökare på egna arrangemang Ersätter sjukvårdskostnader, resor, behandlingar, medicinsk- och ekonomisk invaliditet samt dödsfall Ersätter inte förlorad arbetsförtjänst Självrisk 0 kr Behöver ej vara medlem. Gäller ej vid uthyrning. Direkta kostnader från ett f-bolag. Invaliditet och dödsfallsersättning från flera.

5 Exempel 1 En besökare var på bygdegårdsföreningens årliga midsommarfest där hon snubblade och bröt benet.

6 Olycksfallsförsäkring Anställda
Försäkras genom Bygdegårdsförsäkringen Anställda <17 timmar per vecka Premie 100 kr per person och år Försäkras genom Fora/AMF Anställda > 16 timmar per vecka Innehåller trygghetsförsäkringar mm Lägsta premie 450 kr per år Anmäl namn och personnummer. Fora/AMF – inkomstrelaterad premie.

7 Ansvarsförsäkringen Gäller sak- / personskada mot tredje man
Vållande enl. skadeståndslagen Bolaget: Utreder vållandet, förhandlar med den drabbade, betalar skadeståndet Skadeståndskravet måste överstiga självrisken på kr (10% av Bb) Högsta ersättning 5 miljoner kr/skada Undantag: - Trafikförsäkringspliktiga fordon. (Åkgräsklippare >2000 kg eller har krok) - Båt- och tågtrafik. Lekplatser: - Nya regler för 2001, regelbunden översyn.

8 Exempel 2 Idrottsföreningen har hyrt bygdegården för en bingokväll. Vaktmästaren glömde att skotta och sanda, kanske eftersom det inte var föreningens egen aktivitet. På yttertrappan halkar en deltagare på en isfläck och bryter armen.

9 Rättsskyddsförsäkringen
Gäller tvister över 0,5 Bb, kr Ersätter ombuds- och rättegångskostnader Bolaget har synpunkter på val av ombud Gäller ej vid arbetstvister Självrisk 10% av Bb + 10 av kostnaderna Högsta ersättning 5 Bb Ej kronofogdekostnader. Ombud: advokat, jurist vid advokatbyrå. Hyrestvister ska först avgöra i hyresnämnden. Därefter uppkomna kostnader som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstolen, bostadsdomstolen, statens VA-nämnd och vattendomstolen.

10 Exempel 3 Föreningen hyr ut ett gammalt båthus till en man som driver ett litet båtvarv. Han betalar inte hyran och när man säger upp hyresavtalet så vägrar han att flytta.

11 Förmögenhetsbrottsförsäkringen
Gäller då förtroendevald/anställd gjort sig skyldig till; förskingring, bedrägeri, stöld mm Föreskrift: anlita kompetent revisor Räddningsplikt: anmäla skada vid misstanke Ersättning utbetalas när dom vunnit laga kraft Självrisk kr 20% Bb Högsta ersättning 10 basbelopp Kompetent revisor: som granskar redovisningen mot styrelseprotokoll etc.

12 Exempel 4 Kassören tar på ett möte upp att föreningens ekonomi är dålig. Den uthyrningsansvarige berättar då att det tyvärr är många avbokningar. Kassören och ordförande fattar misstanke och ringer runt till dem som har avbokat för att fråga varför. De berättar att de inte har avbokat utan man har haft sin fest och betalat hyran kontant. Den uthyrningsansvarige har lagt pengarna i egen ficka.

13 Styrelseansvarsförsäkringen
Gäller för ekonomiska föreningar och stiftelser Gäller för ren förmögenhetsskada dvs skada utan samband med sak- eller personskada

14 Försäkring av byggnader
Fullvärdesförsäkrade - om inget annat angivits Kategori 1 byggnader premie per kvm Trä 15,5 kr varav 3,5 kr rörlig medlemsavg. Sten 11,5 kr varav 3,5 kr rörlig medlemsavg. Kategori 2 byggnader/uthus premie per st < kr kr > kr

15 Försäkring av lösegendom
Förstariskförsäkras i intervall om 5 Bb = kr Föreningens egen egendom Hyrd, lånad, leasad och deponerad egendom som föreningen ansvarar för och i avtal förbundit sig att försäkra Lösegendom får förvaras på annan plats (inom Norden) än på försäkringsstället Premie per intervall 400 kr

16 Brandförsäkring Brand = eld som kommit lös Åskslag Elfenomen
Strömavbrott, oförutsett Storm Självrisk kr 20% Bb Naturskador, översvämning gm skyfall mm Självrisk 10% av skadebeloppet 0,5-5,0 Bb Egenkontroll av elsystem. Skyfall 1 mm/min 50 mm/dygn Från markytan direkt in i byggnaden.

17 Systematiskt Brandskyddsarbete Förebygga brand med egenkontroll
Enl. lagen om skydd mot olyckor skall ägare och nyttjanderättshavare till byggnad: Hålla utrustning för släckning av brand Förebygga brand Förhindra och begränsa skador till följd av brand Missbruk av handbrandsläckare Under arrangemang ej gömma brandsläckare. Vid missbruk  Polisanmäla. Ingen självrisk. Torsåker i Gävleborg, hyresgäst tömde en pulversläckare, skadekostnad

18 Dokumentation Enl. lagen skall ägare och nyttjanderätts-
havare av en samlingslokal: Dokumentera sitt brandskyddsarbete För lokaler avsett för > 150 personer skall en sammanfattande skriftlig redogörelse lämnas till den lokala räddningstjänsten

19 Inbrottsförsäkring Olovligen med våld/dyrk tagit sig in i lokal
Kommit åt nyckel gm rån, hot eller inbrott Skyddskrav = Skyddsklass 1 Självrisk kronor NYHET ! Reducerad ersättning då skyddskraven inte uppfyllts Hyresavtal. Storleken på reduktionen beror på bristens betydelse och skadekostnadens storlek.

20 Skyddsklass 1 - innebär bland annat
Omslutningsytan ska ge ett godtagbart skydd Fönster vara reglade från insidan Lås med rak kolv och rund cylinder Ej vred på insidan (undantag utrymningsvägar) ASSA 2000 (vredet går att spärra) 7- eller 9-tillhållarlås Utåtgående dörr bakkantsäkras Hänglåsklass 4 för utvändig låsning Hänglåsklass 3 för invändig låsning

21 Förebygg inbrott med larm
Investeringsbidrag max kr 20% av investerings- och installationskostnaden Säkerhetsrabatt 5% på lokalanslutet larm 8% på centralanslutet larm Självriskreduktion Halv självrisk vid lokalanslutet larm Ingen självrisk vid centralanslutet larm LF-larm.

22 Exempel 5 En förening har lånat en golvklocka att ha som rekvisita vid ett bygdespel. En tid senare när man skall lämna tillbaka klockan upptäcker man att den är borta. Kommentarer: Inget inbrott! Bar föreningen försäkringsansvaret?

23 Vattenförsäkring Vatten från inkommande ledningssystem
Vatten från utgående avloppssystem Förhöjd självrisk vid åldersförändringar, eftersatt underhåll, från skikt som skall förhindra utströmning Skadeorsaken ersätts inte Gäller inte vid takläckage, bristande dränering eller bristande ventilation Självrisk kr alt kr Underhåll! Vattenskadesäker bygdegård, checklista. Tillräcklig värme vintertid alternativt tappa ur vattensystemet.

24 Exempel 6 En förening har haft en vattenskada i duschrummet pga otäta skarvar i väggmattan. Kommentarer: Hög självrisk Väggmatta inkl. arbete ersätts ej

25 Förebygga skada från inkommande vatten
Vattenavstängning med magnetventil Av/på med trådlös knapp, dörrsändare, larmsändare, rörelsedetektorer Droppdetektor som känner av smygläckage Fuktavkännare som bryter vid läckage Investeringsbidrag 20% Säkerhetsrabatt 5% Comtech Control

26 Förebygga vattenskada från avloppssystem
Golvbrunnsinsats med översvämnings och bakvattenskydd Minskar avdunstningen/dålig lukt ur golvbrunnen Tillverkare: Svensk vattenskadesäkring. 295:-

27 Maskinförsäkring Plötslig och oförutsedd skada (ej normalt slitage)
på till försäkrad byggnad hörande och inom fastigheten befintligt : Värmesystem Ventilationssystem Elsystem Vatten- & avloppssystem Hushållsmaskiner för gemensamt bruk (ej innehåll i kyl & frys) Självrisk kr

28 Utställningsförsäkring
Gäller då föreningen försäkrar lösegendom och i egen regi arrangerar tillfälliga utställningar Sekundär försäkring av annans egendom Försäkringsbehovet måste anmälas till försäkringskansliet Självrisk kr Högsta ersättning 10 Bb utan premiedebitering

29 Följdskadeförsäkring
Efter ersättningsbar egendomsskada Merkostnader Inkomstbortfall Hyresförlust Självrisk 0 kr utöver egendomsskadans Ansvarstid 24 månader Hyra Inställt arrangemang/uthyrning. Permanent hyresgäst.

30 Skadedjur Gäller mot angrepp av husbock och hästmyra på byggnaden
Saneringsförsäkring för bostadsohyra tecknas för anmälda bostäder Självrisk 0 kr Tilläggsförsäkring: - Samtliga insekter - Råttor & möss

31 Investeringsbidrag 20% av investeringskostnaden för:
Brandlarm säkerhetsrabatt Inbrottslarm säkerhetsrabatt Vattenlarm säkerhetsrabatt Sabotagelarm Driftlarm Högsta bidrag kr per åtgärd

32 Säkerhetsrabatt Max 20 % säkerhetsrabatt
Brandlarm % centralt 5% lokalt Inbrottslarm % centralt 5% lokalt Vattenlarm % Slagbrottsventil & skydd under diskmaskin 2% EIO-eltest 5% Jordfelsbrytare 5% Överspänningsskydd, ventil- avledare eller åskskydd 2% Max 20 % säkerhetsrabatt

33 Byggprojektförsäkring
Stora byggprojekt > Investeringsskydd 30% Allriskförsäkring för byggnads-, anläggnings-, installations- och montagearbeten Miljöskade- & byggherreansvar Premie beräknas på projektkostnaden Inför större om och vid all nybyggnation kontakta försäkringskansliet

34 Tilläggsförsäkringar för:
Anställda Byggprojekt Båtar, båttrafik Tåg, tågtrafik Åkgräsklippare Postverksamhet Merkostnader pga myndighetskrav m.m. m.m.

35 Skadeförebyggande pilotprojekt
Dalarna Halland Skaraborg Norrbotten Sörmland Västernorrland Distrikten har fått utökat informationsstöd och investeringsbidrag Fortsättning?


Ladda ner ppt "Bygdegårds försäkringen"

Liknande presentationer


Google-annonser