Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bygdegårds försäkringen 2011 En förenklad och kortfattad beskrivning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bygdegårds försäkringen 2011 En förenklad och kortfattad beskrivning."— Presentationens avskrift:

1 Bygdegårds försäkringen 2011 En förenklad och kortfattad beskrivning

2 Bygdegårdsförsäkringen • Obligatorisk försäkring sedan 1991 • Styrs av bygg- & försäkringsrådet / FS • Administreras av försäkringskansliet i Varberg • Länsförsäkringar i Halland AB är försäkringsgivare tom 2016 • Nomor AB försäkrar mot skadedjur

3 Grundförsäkringen • Olycksfallsförsäkring • Ansvarsförsäkring • Rättsskyddsförsäkring • Förmögenhetsbrottsförsäkring • Styrelseansvarsförsäkring • Premie 350 kr

4 Olycksfallsförsäkringen • Gäller för person som på föreningens uppdrag utför ideellt arbete, samt vid resa till/från uppdraget • Gäller för besökare på egna arrangemang • Ersätter sjukvårdskostnader, resor, behandlingar, medicinsk- och ekonomisk invaliditet samt dödsfall • Ersätter inte förlorad arbetsförtjänst • Självrisk 0 kr

5 Exempel 1 En besökare var på bygdegårdsföreningens årliga midsommarfest där hon snubblade och bröt benet.

6 Olycksfallsförsäkring Anställda • Försäkras genom Bygdegårdsförsäkringen • Anställda <17 timmar per vecka • Premie 100 kr per person och år • Försäkras genom Fora/AMF • Anställda > 16 timmar per vecka • Innehåller trygghetsförsäkringar mm • Lägsta premie 450 kr per år

7 Ansvarsförsäkringen • Gäller sak- / personskada mot tredje man • Vållande enl. skadeståndslagen • Bolaget: Utreder vållandet, förhandlar med den drabbade, betalar skadeståndet • Skadeståndskravet måste överstiga självrisken på 4 200 kr (10% av Bb) • Högsta ersättning 5 miljoner kr/skada

8 Exempel 2 Idrottsföreningen har hyrt bygdegården för en bingokväll. Vaktmästaren glömde att skotta och sanda, kanske eftersom det inte var föreningens egen aktivitet. På yttertrappan halkar en deltagare på en isfläck och bryter armen.

9 Rättsskyddsförsäkringen • Gäller tvister över 0,5 Bb, 21 400 kr • Ersätter ombuds- och rättegångskostnader • Bolaget har synpunkter på val av ombud • Gäller ej vid arbetstvister • Självrisk 10% av Bb + 10 av kostnaderna • Högsta ersättning 5 Bb

10 Exempel 3 Föreningen hyr ut ett gammalt båthus till en man som driver ett litet båtvarv. Han betalar inte hyran och när man säger upp hyresavtalet så vägrar han att flytta.

11 Förmögenhetsbrottsförsäkringen • Gäller då förtroendevald/anställd gjort sig skyldig till; förskingring, bedrägeri, stöld mm • Föreskrift: anlita kompetent revisor • Räddningsplikt: anmäla skada vid misstanke • Ersättning utbetalas när dom vunnit laga kraft • Självrisk 8 500 kr 20% Bb • Högsta ersättning 10 basbelopp

12 Exempel 4 Kassören tar på ett möte upp att föreningens ekonomi är dålig. Den uthyrningsansvarige berättar då att det tyvärr är många avbokningar. Kassören och ordförande fattar misstanke och ringer runt till dem som har avbokat för att fråga varför. De berättar att de inte har avbokat utan man har haft sin fest och betalat hyran kontant. Den uthyrningsansvarige har lagt pengarna i egen ficka.

13 Styrelseansvarsförsäkringen • Gäller för ekonomiska föreningar och stiftelser • Gäller för ren förmögenhetsskada dvs skada utan samband med sak- eller personskada

14 Försäkring av byggnader • Fullvärdesförsäkrade - om inget annat angivits • Kategori 1 byggnader premie per kvm Trä 15,5 kr varav 3,5 kr rörlig medlemsavg. Sten 11,5 kr varav 3,5 kr rörlig medlemsavg. • Kategori 2 byggnader/uthus premie per st <51110 kr 51-100220 kr > 100 460 kr

15 Försäkring av lösegendom • Förstariskförsäkras i intervall om 5 Bb = 214 000 kr • Föreningens egen egendom • Hyrd, lånad, leasad och deponerad egendom som föreningen ansvarar för och i avtal förbundit sig att försäkra • Lösegendom får förvaras på annan plats (inom Norden) än på försäkringsstället • Premie per intervall 400 kr

16 Brandförsäkring • Brand = eld som kommit lös • Åskslag • Elfenomen • Strömavbrott, oförutsett • Storm • Självrisk 8 500 kr 20% Bb • Naturskador, översvämning gm skyfall mm Självrisk 10% av skadebeloppet 0,5-5,0 Bb

17 Systematiskt Brandskyddsarbete Förebygga brand med egenkontroll Enl. lagen om skydd mot olyckor skall ägare och nyttjanderättshavare till byggnad: • Hålla utrustning för släckning av brand • Förebygga brand • Förhindra och begränsa skador till följd av brand • Missbruk av handbrandsläckare

18 Dokumentation Enl. lagen skall ägare och nyttjanderätts- havare av en samlingslokal: • Dokumentera sitt brandskyddsarbete • För lokaler avsett för > 150 personer skall en sammanfattande skriftlig redogörelse lämnas till den lokala räddningstjänsten

19 Inbrottsförsäkring • Olovligen med våld/dyrk tagit sig in i lokal • Kommit åt nyckel gm rån, hot eller inbrott • Skyddskrav = Skyddsklass 1 • Självrisk 8 500 kronor • NYHET ! Reducerad ersättning då skyddskraven inte uppfyllts

20 Skyddsklass 1 - innebär bland annat • Omslutningsytan ska ge ett godtagbart skydd • Fönster vara reglade från insidan • Lås med rak kolv och rund cylinder • Ej vred på insidan (undantag utrymningsvägar) • ASSA 2000 (vredet går att spärra) • 7- eller 9-tillhållarlås • Utåtgående dörr bakkantsäkras • Hänglåsklass 4 för utvändig låsning • Hänglåsklass 3 för invändig låsning

21 Förebygg inbrott med larm Investeringsbidrag max 5 000 kr • 20% av investerings- och installationskostnaden Säkerhetsrabatt • 5% på lokalanslutet larm • 8% på centralanslutet larm Självriskreduktion • Halv självrisk vid lokalanslutet larm • Ingen självrisk vid centralanslutet larm

22 Exempel 5 En förening har lånat en golvklocka att ha som rekvisita vid ett bygdespel. En tid senare när man skall lämna tillbaka klockan upptäcker man att den är borta. Kommentarer:Inget inbrott! Bar föreningen försäkringsansvaret?

23 Vattenförsäkring • Vatten från inkommande ledningssystem • Vatten från utgående avloppssystem • Förhöjd självrisk vid åldersförändringar, eftersatt underhåll, från skikt som skall förhindra utströmning • Skadeorsaken ersätts inte • Gäller inte vid takläckage, bristande dränering eller bristande ventilation • Självrisk 8 500 kr alt. 21 400 kr

24 Exempel 6 En förening har haft en vattenskada i duschrummet pga otäta skarvar i väggmattan. Kommentarer:Hög självrisk Väggmatta inkl. arbete ersätts ej

25 Förebygga skada från inkommande vatten • Vattenavstängning med magnetventil Av/på med trådlös knapp, dörrsändare, larmsändare, rörelsedetektorer • Droppdetektor som känner av smygläckage • Fuktavkännare som bryter vid läckage • Investeringsbidrag 20% • Säkerhetsrabatt 5%

26 Förebygga vattenskada från avloppssystem • Golvbrunnsinsats med översvämnings och bakvattenskydd • Minskar avdunstningen/dålig lukt ur golvbrunnen

27 Maskinförsäkring Plötslig och oförutsedd skada (ej normalt slitage) på till försäkrad byggnad hörande och inom fastigheten befintligt : • Värmesystem • Ventilationssystem • Elsystem • Vatten- & avloppssystem • Hushållsmaskiner för gemensamt bruk (ej innehåll i kyl & frys) • Självrisk 8 500 kr

28 Utställningsförsäkring • Gäller då föreningen försäkrar lösegendom och i egen regi arrangerar tillfälliga utställningar • Sekundär försäkring av annans egendom • Försäkringsbehovet måste anmälas till försäkringskansliet • Självrisk 8 500 kr • Högsta ersättning 10 Bb utan premiedebitering

29 Följdskadeförsäkring • Efter ersättningsbar egendomsskada • Merkostnader • Inkomstbortfall • Hyresförlust • Självrisk 0 kr utöver egendomsskadans • Ansvarstid 24 månader

30 Skadedjur • Gäller mot angrepp av husbock och hästmyra på byggnaden • Saneringsförsäkring för bostadsohyra tecknas för anmälda bostäder • Självrisk 0 kr

31 Investeringsbidrag 20% av investeringskostnaden för: • Brandlarmsäkerhetsrabatt • Inbrottslarmsäkerhetsrabatt • Vattenlarmsäkerhetsrabatt • Sabotagelarm • Driftlarm Högsta bidrag 5 000 kr per åtgärd

32 Säkerhetsrabatt • Brandlarm 8% centralt 5% lokalt • Inbrottslarm 8% centralt 5% lokalt • Vattenlarm 5% • Slagbrottsventil & skydd under diskmaskin2% • EIO-eltest 5% • Jordfelsbrytare 5% • Överspänningsskydd, ventil- avledare eller åskskydd 2% • Max 20 % säkerhetsrabatt

33 Byggprojektförsäkring • Stora byggprojekt > Investeringsskydd 30% • Allriskförsäkring för byggnads-, anläggnings-, installations- och montagearbeten • Miljöskade- & byggherreansvar • Premie beräknas på projektkostnaden • Inför större om och vid all nybyggnation kontakta försäkringskansliet

34 Tilläggsförsäkringar för: •Anställda •Byggprojekt •Båtar, båttrafik •Tåg, tågtrafik •Åkgräsklippare •Postverksamhet •Merkostnader pga myndighetskrav •m.m. m.m.

35 Skadeförebyggande pilotprojekt • Dalarna • Halland • Skaraborg • Norrbotten • Sörmland • Västernorrland • Distrikten har fått utökat informationsstöd och investeringsbidrag


Ladda ner ppt "Bygdegårds försäkringen 2011 En förenklad och kortfattad beskrivning."

Liknande presentationer


Google-annonser