Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Belysning Sjöglimtens Samfällighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Belysning Sjöglimtens Samfällighet"— Presentationens avskrift:

1 Belysning Sjöglimtens Samfällighet
Underlag för beslut

2 2 alternativ Färdigt ljus GULD (= det avtal vi nu har)
Färdigt ljus BRONS

3 GULD-avtalet Anläggningen* ägs av TV Anläggningen försäkras av TV
TV ansvarar för förnyelse av utrustning TV ansvarar för drift och underhåll inkl. el-leverans TV ansvarar för styrning (=tändning & släckning) av anläggningen Avgiften baseras på anläggningens omfattning och aktuellt elpris. Avgiften kan justeras årligen motsvarande förändringen av KPI alt. motsvarande den faktiska förändringen (ökning eller minskning) av TV:s kostnad för anläggningen. Avtal tecknas för 5 år i taget Avskrivningstiden är 20 år Efter 20 år sker ingen minskning av månadskostnaden. Detta för att möjliggöra byte av anläggning utan en extra kostnad. *Med anläggning avses stolpar, armaturer, ljuskällor och elnät

4 BRONS-avtalet Anläggningen ägs (efter köp) av Sjöglimten
Anläggningen försäkras av Sjöglimten Sjöglimten ansvarar för förnyelse av utrustning (allt ovan och under mark) när så behövs TV ansvarar för drift och underhåll inkl. el-leverans TV ansvarar för styrning (=tändning & släckning) av anläggningen Avgift erlägges för TV:s underhåll samt elförbrukning och kan justeras årligen. Skulle underhållskostnaden överstiga erlagd avgift äger TV rätt att debitera kunden för denna överstigande kostnad enligt de normer och priser TV normalt tillämpar. Skulle underhållskostnaden understiga erlagd avgift äger TV rätt att behålla eventuellt överskott. Avtal tecknas för 4 år i taget TV äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Sjöglimten totalt under avtalstiden utnyttjat maximal ersättning under ett kalenderår avseende avhjälpande underhåll vid två (2) tillfällen eller mer

5 PRISER; kr/år inkl. moms
GULD BRONS Stolpe 81120 10920 Armatur 27300 Ljuskälla 18720 TOT 127140 40560 TOT/hushåll* 2051 654 1259 (se nästa sida) Detta betalar vi nu *Antal hushåll=62st.

6 Tillkommande kostnad: BRONS
För BRONS tillkommer kostnad för: Köp av anläggning Eventuell fondering för framtida förnyelse av anläggning Pris för anläggningen uppskattat till 600 tkr (ex. moms) av TV. Detta motsvarar ca kr/hushåll i en engångsavgift. För att om 20 år kunna förnya anläggningen (eller delar utav anläggningen) krävs avsättning av kapital. Antag att avsättningen motsvarar 600’/20= kr/år i dagens penningvärde. Detta motsvarar 605 kr/år ink moms per hushåll. Inkluderas kostnad för BRONS-avtalet blir total årskostnad 1259 kr/hushåll/år ink moms. Försäkring EJ inkluderad!

7 Jämförande analys Ackumulerad kostnad jämförs på kommande sida för GULD resp. BRONS

8 Initiellt hög kostnad för BRONS pga. köp av anläggning.
Uppräkningsindex appliceras per årsbasis på underhållskostnader, elpriser och fondering Initiellt hög kostnad för BRONS pga. köp av anläggning. Brake-even efter ca 12 år givet att vi fonderar till ny anläggning Lägre årskostnad för BRONS (kurvans lutning lägre än GULD) Brake-even efter ca 8 år utan fondering

9 Känslighetsanalys Antag relativt högre inköpspris för en ny anläggning om 20 år. Antag pris=1 Mkr i dagens penningvärde i st.f. 600’kr (ex. moms). Antag uppräkningsindex 4% (och inköpspris 600’kr (ex moms). Förläng fonderinsgstiden för ny anläggning till 40 år. Antag pris för anläggningen=600’kr i dagens penningvärde. Uppräkningsindex=2%.

10 1 Mkr inköpspris för ny anläggning
Detta scenario ge hela tiden högre kostnad för BRONS givet fondering till ny anläggning

11 4% uppräkningsindex Detta scenario ger högre kostnad för både BRONS & GULD men relativt sett högre kostnad för GULD.

12 40 års fondering till ny anläggning
Detta scenario ger betydligt lägre ackumulerad kostnad för BRONS relativt GULD

13 För- och nackdelar BRONS
Fördelar Sannolikt lägre kostnad* Nackdelar Sjöglimten ansvarar för förnyelse av anläggning. *Pris för en framtida anläggning osäker. Reparationskostnader osäkra. Försäkringskostnad oklar Tid behöver avsättas för att bedöma när förnyelse krävs samt för upphandling av arbetet som en förnyelse innebär. Dvs. Sjöglimten tar på sig en betydande(?) framtida administration.

14 För- och nackdelar GULD
Fördelar TV ansvarar för anläggningen inkl. förnyelse och försäkring -> inget arbete för Sjöglimten Nackdelar Högre kostnad


Ladda ner ppt "Belysning Sjöglimtens Samfällighet"

Liknande presentationer


Google-annonser