Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsumenttjänstlagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsumenttjänstlagen"— Presentationens avskrift:

1 Konsumenttjänstlagen

2 Konsument-tjänstlagen
De vanligaste konsumenträttslagarna kan liknas vid en pyramid. Avtalslagen är den lag som ligger till grund för de övriga konsumenträttslagarna. Konsumentköplagen beskriver de regler som gäller när en privatperson handlar en vara av en näringsidkare. Konsumenttjänstlagen redogör för de regler som finns för köp av tjänster. I toppen på pyramiden finns Distans- och hemförsäljningslagen. Den vilar såväl på Avtalslagen som Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen. När Distans- och hemförsäljningslagen tillämpas gäller alltså också de andra lagarna. Nu ska vi fördjupa oss i Konsumenttjänstlagen, en av de två lagarna som utgör det mellersta lagret i pyramiden.

3 Konsumenttjänstlagen
Skyddar dig i samband med reparationer, arbeten på fastigheter och vid förvaring. Om konsumenttjänstlagen När du köper en tjänst då är du konsument. Att vara konsument är förenat med många möjligheter, men också vissa risker. För att undvika misstag och att bli lurade finns Konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen ger dig ett grundskydd när du avtalar med en näringsidkare att reparera en sak, göra ett arbete på din fastighet eller förvara något åt dig. Lagen är heltäckande. Det innebär att den reglerar fullständigt förhållandet mellan dig som köpare och säljaren av en tjänst. Lagen innehåller regler om vanligt förekommande situationer, som du och din motpart kanske inte tänkte på, då ni avtalade om tjänsten.

4 Konsumenttjänstlagen
Huvudtyper av tjänster Arbete på lösa saker Arbete på fast egendom Förvaring av lösa saker Om konsumenttjänstlagen Lagen gäller tre huvudtyper av tjänster: (1§) Den första är arbete på lösa saker, till exempel bilreparation, kemtvätt och omklädnad av möbler. Den andra är arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, till exempel målning, golvläggning, brunnsborrning och byggande av brygga. Den tredje typen av tjänst är förvaring av lösa saker, såsom magasinering av möbler och säsongsförvaring av däck.

5 Konsumenttjänstlagen
Tvingande ”Villkoren får inte vara sämre än lagens regler” Om konsumenttjänstlagen Tvingande (3§) Konsumenttjänstlagen är tvingande. Det innebär att säljare och köpare måste rätta sig efter lagen. Om du skriver ett avtal med en säljare som ger dig sämre villkor, gäller inte detta avtal. Exempel: Även om Malin skriver på ett avtal med hennes bilreparatör att hon avstår från reklamationsrätten gäller inte det avtalet och hennes rätt att reklamera kvarstår. Det finns inga avtal som kan justera Konsumenttjänstlagen.

6 När gäller lagen? ”Tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter”
Konsumenttjänstlagen gäller vid avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter vid arbete på lösa saker, arbete på fast egendom samt förvaring av lösa saker. Allt detta måste vara uppfyllt för att man ska kunna använda sig av konsumenttjänstlagen.

7 När gäller lagen? ”Tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter”
Det måste vara en konsument, det vill säga en privatperson som köper något för enskilt bruk. Om vi handlar något för ett företags eller en förenings räkning gäller inte lagen.

8 När gäller lagen? ”Tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter”
Den som säljer måste vara en näringsidkare, alltså ett företag av något slag. Ofta köper du något av en anställd säljare hos ett företag. Som anställd säljare har man rätt att för företagets räkning sälja det som är till försäljning. När du som privatperson handlar en tjänst av en annan privatperson via fysiska eller nätbaserade annonser, auktionssajter eller köp- och säljmarknader gäller inte konsumentlagarna.

9 När gäller lagen? ”Tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter”
Precis som namnet ”Konsumenttjänstlagen” antyder så gäller lagen endast när du köper en tjänst, alltså inte när du får en tjänst eller när du hyr saker. För hyra av saker, till exempel bil eller släp, får man tillämpa andra lagar.

10 Lagen gäller inte Behandling Resor och transporter Konsultuppdrag
Det finns många undantag från lagen. Lagen gäller inte behandling av människor, till exempel sjukvård, tandvård och frisörtjänster. Den gäller inte heller behandling av levande djur, till exempel veterinärtjänster eller förvaring av levande djur. Undantag görs också för sällskapsresor och transporter, till exempel tåg- och taxiresor samt fristående konsultuppdrag, såsom arkitekttjänster.

11 Lagen gäller inte Tillverkning av lösa saker Installation/Montering
Reparation Lagen gäller inte (§2) Vidare gäller lagen inte tillverkning av lösa saker, s.k. beställningsköp. Detta regleras istället av konsumentköplagen. Lagen gäller inte installation av en samtidigt inköpt vara, till exempel när säljaren av en diskmaskin också installerar den. Detta ingår i köpet. Då gäller också konsumentköplagen. Konsumenttjänstlagen gäller inte heller arbete som säljaren gör för att rätta till ett fel i en såld sak eller fastighet. Det är ett led i ett köpeavtal.

12 Vad säger lagen? Fackmässigt Omsorg Samråda Avråda Tilläggsarbete
Konsumenttjänstlagen innehåller bland annat regler om att tjänsten/arbetet ska var skickligt utfört (”fackmässigt”). Det innebär att säljaren måste utföra tjänsten så att det blir gjort såsom en skicklig yrkesutförare skulle ha gjort det. Exempel: Om du ber en hantverkare att kakla om ditt badrum måste säljaren utföra alla de åtgärder som krävs för att badrummet ska bli lämpligt som badrum. Även om du inte uttryckligen har sagt att hantverkare ska sätta en fuktspärr först, så ligger ändå ansvaret på hantverkare att detta blir gjort då fuktspärr är en nödvändighet för att slippa fuktskador. Det ligger också på hantverkare att berätta om och råda dig vad gäller nödvändiga åtgärder för att resultatet ska bli bra. Hantverkare är skyldig att använda sin kunskap att hjälpa dig att göra rationella val.

13 Vad säger lagen? Fackmässigt Omsorg Samråda Avråda Tilläggsarbete
Den säger också att det ska göras med omsorg (eftersom det oftast handlar om varor/egendom som köparen äger och har känsla för). I detta ingår att planera arbetets gång och hantera föremålet för tjänsten med varsamhet. Säljaren får till exempel inte välja ett onödigt dyrt sätt att utföra tjänsten. Hon eller han bör ge dig råd om förberedande arbeten, som du själv kan göra och om vad som krävs för att skydda arbetet mot skador.

14 Vad säger lagen? Fackmässigt Omsorg Samråda Avråda Tilläggsarbete
Därtill säger lagen att säljaren ska samråda med dig och att du fortlöpande ska hållas informerad. Det innebär att man ska försöka reda ut missförstånd och oklarheter samt ge dig lämpliga råd och anvisningar.

15 Vad säger lagen? Fackmässigt Omsorg Samråda Avråda Tilläggsarbete
Om en tjänst inte är till rimlig nytta för dig som konsument, är säljaren skyldig att avråda dig från att låta utföra den. Med rimlig nytta menas ekonomisk nytta. Som utgångspunkt vid denna bedömning kan man säga, att om priset för en reparation av ett föremål uppgår till eller överstiger hälften av föremålets marknadsvärde, är reparationen inte till ekonomisk nytta för dig. Om arbetet redan har påbörjats, när säljaren märker att du inte kommer ha rimlig nytta av det eller att det blir betydligt dyrare än vad man har kommit överens om, ska säljaren meddela dig detta och be om besked. Du kan då avbeställa arbetet. Om du och säljaren inte får kontakt med varandra, ska säljaren avbryta arbetet. Hon eller han ska dock fullfölja arbetet, om det antas att du ändå vill ha det gjort, till exempel om du har behov av att snabbt få din bil reparerad inför en förestående semesterresa.

16 Vad säger lagen? Fackmässigt Omsorg Samråda Avråda Tilläggsarbete
Om det under arbetets gång uppstår behov av tilläggsarbete ska säljaren meddela dig och be om besked. Du får då bestämma, om du vill ha tilläggsarbetet utfört eller inte. Med tilläggsarbetet menas ett arbete som har så nära samband med det ursprungliga arbetet, att det bör göras samtidigt. Ex: Torsten har sin bil inne hos bilverkstaden. När mekanikern lyfter motorhuven och går in i motorn ser hon ett annat fel. Då är det bilmekanikerns skyldighet att berätta för Torsten om felet och föreslå att man också ska åtgärda det på samma gång som det första felet. Om säljaren inte får tag på dig, får hon eller han göra tilläggsarbetet vid någon av följande tre förutsättningar: då priset för tilläggsarbetet är obetydligt då priset för tilläggsarbetet är lågt i förhållande till det ursprungliga priset, då det finns särskilda skäl att tro, att du vill få tilläggsarbetet utfört.

17 Felaktig tjänst Icke fackmässigt Avvikande resultat
Inte enligt säkerhetsföreskrifter Inte utfört tilläggsarbete Felaktig tjänst (9-11§, 14-15§) Tjänsten som utförts är felaktig om: Icke fackmässigt Arbetet inte utförts enligt konsumenttjänstlagens regler om bland annat fackmässighet och omsorg Exempel: Ett badrum som kaklats utan fuktspärr är en felaktigt utförd tjänst.

18 Felaktig tjänst Icke fackmässigt Avvikande resultat
Inte enligt säkerhetsföreskrifter Inte utfört tilläggsarbete Felaktig tjänst (9-11§, 14-15§) Tjänsten som utförts är felaktig om: Avvikande resultat Resultatet inte blir det säljare och köpare har kommit överens om Exempel: Om du har avtalat med en hantverkare om att lägga parkett i hallen där stavarna ska ligga längs med ena långväggen men hantverkaren istället lägger stavarna på tvären, då avviker resultatet från det ni kommit överens om. Även om uppdraget är fackmässigt utfört, så är resultatet felaktigt och du kan som konsument kräva att få golvet lagt på nytt.

19 Felaktig tjänst Icke fackmässigt Avvikande resultat
Inte enligt säkerhetsföreskrifter Inte utfört tilläggsarbete Felaktig tjänst (9-11§, 14-15§) Tjänsten som utförts är felaktig om: Inte enligt säkerhetsföreskrifter Tjänsten har utförts i strid mot gällande säkerhetsföreskrifter, däribland produktsäkerhetslagen.

20 Felaktig tjänst Icke fackmässigt Avvikande resultat
Inte enligt säkerhetsföreskrifter Inte utfört tilläggsarbete Felaktig tjänst (9-11§, 14-15§) Tjänsten som utförts är felaktig om: Inte utfört tilläggsarbete Säljaren inte har utfört tilläggsarbete som är nödvändigt att utföra för att undvika allvarlig skada. Exempel: Målaren som inte la ut en skyddsmatta på golvet innan han var i färd med att måla innertaket har gjort sig skyldig till en felaktig tjänst.

21 Felaktig tjänst Inte som i reklamen Uteblivna upplysningar
Försämrat resultat under garantitid Inlämnade varor Felaktig tjänst (9-11§, 14-15§) Tjänsten som utförts är felaktig om: Inte som i reklamen Resultatet avviker från reklamuppgifter som kan ha påverkat avtalet. Exempel: Säljaren har i ett reklamutskick lovat Ola att den förestående spabehandlingen kommer bestå av en helkroppsmassage med eteriska oljor. Lite omtöcknad av oljorna efter en timmes behandling på massagebänken inser Ola att massören endast masserat rygg och nacke. Ola har alltså inte fått vad han beställt och tjänsten betraktas som felaktig.

22 Felaktig tjänst Inte som i reklamen Uteblivna upplysningar
Försämrat resultat under garantitid Inlämnade varor Felaktig tjänst (9-11§, 14-15§) Tjänsten som utförts är felaktig om: Uteblivna upplysningar Säljaren har låtit bli att lämna viktiga upplysningar om arbetet.

23 Felaktig tjänst Inte som i reklamen Uteblivna upplysningar
Försämrat resultat under garantitid Inlämnade varor Felaktig tjänst (9-11§, 14-15§) Tjänsten som utförts är felaktig om: Försämrat resultat under garantitid Om du har fått en garanti på tjänsten och resultatet försämras under garantitiden, är tjänsten också felaktig. Exempel: Åsa köpte en TV för fyra år sedan. I köpet ingick en garanti som gäller i fem år. Ganska snart började den inbyggda högtalaren tjuta. Hon lämnade in TV på reparation och högtalaren fungerade fint igen. Nu, fyra år senare, har den inbyggda högtalaren i TV:n börjat tjuta igen. Eftersom TV:n åtföljdes av en garantitid på fem år kan Åsa reklamera TV:n trots att reklamationstiden på tre år gått ut.

24 Felaktig tjänst Inte som i reklamen Uteblivna upplysningar
Försämrat resultat under garantitid Inlämnade varor Felaktig tjänst (9-11§, 14-15§) Tjänsten som utförts är felaktig om: Inlämnade varor Säljaren är även ansvarig för inlämnade varor och att de ska vara ändamålsenligt förpackade när de lämnas till köparen. Exempel: Det är säljarens skyldighet att Åsas tv som reparerades två gånger alltid är tillräckligt bra förpackad när Åsa ska hämta ut tv:n efter reparation.

25 Reklamera Reklamera (17-18§§, 26§) Att reklamera betyder att du som konsument förklarar att du inte är nöjd med en vara och varför. Det betyder att du muntligt eller skriftligt meddelar säljaren att du inte vill ha varan. Du måste reklamera inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.  ”Reklamera är att förklara att och varför man inte är nöjd med en tjänst”

26 Reklamera Så snart som möjligt 2 månader 3 år
Arbete på mark eller byggnad ger 10 år Reklamera (17-18§§, 26§) Om du reklamerar inom två månader efter det att felet uppdagats, ska du anses ha reklamerat i rätt tid. Du får dock inte reklamera senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. Du får då inte reklamera, under förutsättning att det inte finns en garanti som säger något annat. I fråga om arbete på mark eller byggnader är motsvarande reklamationstid tio år. ”Reklamera är att förklara att och varför man inte är nöjd med en tjänst”

27 Du får Hålla inne betalningen Kräva att felet rättas till
Göra avdrag på priset Häva köpet Du får (19-21§§, 23§, 27-29§§) Är tjänsten felaktig får du Hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att du ska kunna gå till en annan hantverkare och be att få felet åtgärdat. Exempel: Om hantverken som la parketten på tvären vägrar göra om sitt arbete, kan du göra så stort avdrag på betalningen som behövs för att köpa tjänsten att åtgärda felet av en annan hantverkare. Kräva att felet rättas till inom skälig tid och utan kostnad för dig om det inte medför orimlig kostnad eller olägenhet för säljaren. Detta ska man göra för att i ett senare skede, vid behov, kunna häva avtalet. Göra avdrag på priset. Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för dig att få felet tillrättat. Exempel: Du kan, om du har fått en parkett lagd på tvären, säga ”Okej, jag kan behålla mitt golv, men då tänker jag göra ett prisavdrag som uppgår till värdet av att golvet läggs om igen”. Häva avtalet om syftet med tjänsten gått förlorat och säljaren borde ha insett detta, till exempel om tjänsten inte är färdig vid en avtalad tid och säljaren vet om att tiden är av stor betydelse Exempel: En konstnär har köpt tjänsten av en fastighetsägare att ställa i ordning möbleringen inför en förestående vernissage. När vernissagen ska äga rum upptäcker konstnären att någon möblering inte har gjorts. Det är orsak till hävning. Du kan dessutom kräva skadestånd. Mer om det kommer senare.

28 Dröjsmål ”Dröjsmål = ej i enlighet med avtalet, ej i normal tid”
Dröjsmål innebär att utförandet av en tjänst drar ut på tiden och passerar det datum man har avtalat om. Ex: Dennis avtalat med en hantverkare att bygga en altan som ska vara klar den 15 maj. När den 15 maj har kommit är altanen fortfarande under konstruktion. Då är hantverkaren i dröjsmål. Även om man inte har avtalat om vilket datum tjänsten ska vara utförd, så kan man titta på ”normal” tid. Det vill säga ”Hur lång tid bör det normalt sett ta att få tjänsten genomförd och färdigställd? Ex: Har man konstaterat att ett uppdrag bör ta 4-6 veckor och uppdraget fortfarande inte är färdigställt efter åtta månader är det ett dröjsmål, trots att man inte har avtalat om en viss tidpunkt då det ska vara klart. ”Dröjsmål = ej i enlighet med avtalet, ej i normal tid”

29 Dröjsmål På följder vid dröjsmål Hålla inne betalning
Kräva att uppdraget ska utföras eller häva avtalet Kräva skadestånd Dröjsmål Vad kan man då göra vid dröjsmål? (27-29, 31§§) Precis som i konsumentköplagen kan du hålla inne betalningen, kräva att uppdraget ska utföras och därefter häva avtalet. Dessutom kan du kräva skadestånd. ”Dröjsmål = ej i enlighet med avtalet, ej i normal tid”

30 Skadestånd ”Det ska inte vara dyrare att få fel”
Skadestånd (31-34§§, 50a§) Skadestånd bygger på idén om att det inte ska vara dyrare att få fel. Det ska aldrig kosta flera kronor att få en felaktig vara än en korrekt. Säljaren ska därför stå för samtliga kostnader som krävs för att avhjälpa felet. Tanken är också att man ska nå det som var tänkt från början, att rätt part ska få rätt vara. Säljaren kan ibland slippa att betala skadestånd. Om dröjsmålet beror på naturkatastrof, olyckshändelse eller strejk. Då åberopar man något som kallas för force majeure som åsyftar nöd eller skador som inte kunnat förutsägas. ”Det ska inte vara dyrare att få fel”

31 Skadestånd Förlorad inkomst Mellanskillnaden Utgifter Övriga förluster
Skadestånd (31-34§§, 50a§) Du har enligt lagen rätt till ersättning för alla utgifter och förluster som du drabbas av med anledning av tjänsteleveransen. Rätt till skadestånd har du oavsett om köpet hävs eller om felet har blivit åtgärdat av säljaren. Båda parter är skyldiga att begränsa skadan. Exempel på sådana förluster är: Förlorad inkomst Om du måste stanna hemma från arbetet för att vidta omedelbara åtgärder på grund av läckage efter felaktigt utförd rörinstallation har du rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. ”Det ska inte vara dyrare att få fel”

32 Skadestånd Förlorad inkomst Mellanskillnaden Utgifter Övriga förluster
Skadestånd (31-34§§, 50a§) Mellanskillnaden Du har rätt att få ut mellanskillnaden mellan det pris du har betalat din tjänsteleverantör och det högre pris som måste betalas för att få arbetet gjort på annat håll. ”Det ska inte vara dyrare att få fel”

33 Skadestånd Förlorad inkomst Mellanskillnaden Utgifter Övriga förluster
Skadestånd (31-34§§, 50a§) Utgifter Har du haft utgifter för telefonsamtal, porto och resor på grund av reklamation har du rätt att få ersättning för det. Detsamma gäller bärgning av bil, taxiresor och övernattning på hotell om tjänsten utförts felaktigt och du inte kunnat köra din egen bil eller bo i din egen bostad. Samma princip gäller hyra av ett ersättningsföremål på grund av försening av en reparation och måltider på restaurang, när ett kök inte kan användas. ”Det ska inte vara dyrare att få fel”

34 Skadestånd Förlorad inkomst Mellanskillnaden Utgifter Övriga förluster
Skadestånd (31-34§§, 50a§) Övriga förluster Om exempelvis bilfärjebiljetter inte kan användas på grund av att den nya bilen inte levererats i tid har du rätt att få ersättning för dessa då. Om en båt inte kommer tillbaka från varvet i tid och ägaren får ett mindre utbyte av semestern på grund av det har han eller hon också rätt till skadestånd. ”Det ska inte vara dyrare att få fel”

35 Skadestånd Skador på egendom Fel orsakade av underleverantör
Begränsa och bevisa kostnaderna Skadestånd (31-34§§, 50a§) Skador på egendom Du har rätt till ersättning om skador uppkommit på dina saker under tiden tjänsten har utförts. Det handlar om sådana skador som säljaren haft hand om eller haft kontroll över. Det gäller även annan egendom än den som uppdraget gäller. Exempel: Golv som vattenskadats på grund av dåligt reparerad diskmaskin eller interiör som blir olyckligt färgad vid målning av innertak. ”Det ska inte vara dyrare att få fel”

36 Skadestånd Skador på egendom Fel orsakade av underleverantör
Begränsa och bevisa kostnaderna Skadestånd (31-34§§, 50a§) Fel orsakade av underleverantör Om fel eller dröjsmål uppstår på grund av en underleverantör till säljaren har du rätt att kräva skadestånd för det. Skadeståndsanspråket ska då riktas till försäljaren, din avtalspart, och inte underleverantören. ”Det ska inte vara dyrare att få fel”

37 Skadestånd Skador på egendom Fel orsakade av underleverantör
Begränsa och bevisa kostnaderna Skadestånd (31-34§§, 50a§) Bevisa och begränsa kostnaderna Generellt gäller också att du är skyldig att begränsa dina kostnader. Exempel: Det är kanske inte skäligt att ta flyget för att personligen återlämna en vara om det går att skicka det med bussgods. Du måste också kunna uppvisa dina kostnader i form av intyg, kvitton eller liknande. Du måste alltså ha haft de kostnader du begär ersättning för. Skador av ren ideell natur, som obehag och irritation, ger inte rätt till ersättning. ”Det ska inte vara dyrare att få fel”

38 Vad säger lagen? Prissättning Specificerad räkning Skyldig att betala
Har du kommit överens med säljaren om ett bestämt pris gäller det. Även om säljaren upptäcker efterhand att den egentligen kostnaden för att utföra uppdraget blir större än vad man först trott så har säljaren inga möjligheter att ändra priset efterhand. Har du däremot fått en ungefärlig prisuppgift får priset modifieras med upp till 15%. Om du inte har kommit överens med säljaren om ett visst pris, behöver du inte betala mer än vad som är skäligt med hänsyn till arbetets art, omfattning och utförande, gängse pris och sättet att beräkna priset.

39 Vad säger lagen? Prissättning Specificerad räkning Skyldig att betala
Du har rätt till en specificerad räkning. Av denna ska du kunna se hur priset har räknats fram. Lite fakta om moms Moms är en skatt som man betalar när man köper varor och tjänster. Momsen ska vara inbakad i priset vid köp av tjänster. På kvitton kan man alltid läsa hur mycket av priset som utgörs av moms. Vanligtvis är det 26, 12 eller 6 procent av försäljningspriset. Enligt Prisinformationslagen ska alltid pris i offerter alltid vara inklusive moms.

40 Vad säger lagen? Prissättning Specificerad räkning Skyldig att betala
Om man inte har kommit överens om något annat, är du skyldig att betala, när säljaren begär det, sedan tjänsten är utförd. Om du i rimlig tid har begärt en specificerad räkning, är du inte skyldig att betala förrän du fått räkningen. Om du inte betalar i rätt tid, får säljaren ställa in arbetet till dess att du betalar. Säljaren har också rätt till ersättning för eventuella förluster. Har arbetet påbörjats är säljaren dock skyldig att slutföra så pass mycket av arbetet att det inte finns risk för allvarlig skada för dig. Handlar arbetet om en sak som har överlämnats till säljaren har han eller hon rätt att behålla den tills du har betalat.

41 Vad säger lagen? Avbeställning Förundersökning
Pristillägg vid tilläggsarbete Olyckshändelser Vad säger lagen? Avbeställning (42-43§) Du har alltid rätt att avbeställa en tjänst innan den har avslutats. Om du avbeställer tjänsten innan den har slutförts har säljaren rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts. Säljaren har också rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att hon eller han inte har kunnat åta sig annat arbete. Säljaren har alltså rätt att få ersättning för: den del av tjänsten som redan utförts och oundvikligt ytterligare arbete, till exempel nedmontering av byggnadsställningar kostnader för den återstående delen, till exempel kostnader för material som näringsidkaren har köpt förluster på grund av att näringsidkaren låtit bli att ta på sig annat arbete eller på annat sätt har inrättat sig efter uppdraget Ibland kan schablonavgift tillämpas om den är skälig.

42 Vad säger lagen? Avbeställning Förundersökning
Pristillägg vid tilläggsarbete Olyckshändelser Vad säger lagen? Förundersökning (37§) Du kan vända dig till en reparatör för att få en förundersökning för att reda ut omfattningen av ett fel och hur mycket det skulle kosta att åtgärda det. Oavsett om förundersökningen leder till åtgärder eller ej, är du tvingad att betala för arbetet i samband med förundersökningen. I vissa branscher är det brukligt att undersökningar görs utan ersättning. När så är fallet, eller om det skulle funnits orsak för dig att tro att det skulle göras utan ersättning, kan du inte tvingas betala.

43 Vad säger lagen? Avbeställning Förundersökning
Pristillägg vid tilläggsarbete Olyckshändelser Vad säger lagen? Pristillägg vid tilläggsarbete (38§) Säljaren har rätt till pristillägg om hon eller han har utfört nödvändigt tilläggsarbete eller om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som beror på dig. Grundregeln är dock att säljaren alltid ska samråda med dig innan tilläggsarbeten görs.

44 Vad säger lagen? Avbeställning Förundersökning
Pristillägg vid tilläggsarbete Olyckshändelser Vad säger lagen? Olyckshändelser (39§) Du behöver inte betala för arbete som försämrats eller går förlorat på grund av en olyckshändelse som inträffar innan tjänsten är avslutad.

45 Klaga rätt Kontakta säljaren Kontakta konsumentvägledare
Vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Klaga rätt Låt säga att du klagar på en tjänst, men du och säljaren kommer inte överens utan hon eller han hävdar bestämt att det är ditt fel att produkten är felaktig. Säljaren vill varken laga, byta ut den eller lämna pengarna tillbaka. Vad kan du göra då? Jo, du kan göra så här, klaga rätt i tre steg! I första hand kontakta säljaren och försöka komma överens. Om detta inte lyckas går du vidare till steg 2. Ring din kommunala konsumentvägledare och be om hjälp! Om du inte lyckas att reda ut situationen med säljaren trots hjälpen får du gå vidare till steg 3. Då kontaktar du ARN, Allmänna Reklamations Nämnden. ARN fungerar som en domstol och gör en juridisk prövning av din rätt att reklamera den felaktiga varan.

46 2. Kontakta konsumentvägledare
Information om konsumentlagarna Klagomål på vara, tjänst eller annons Ekonomiska råd Råd och fakta inför viktiga köpbeslut Klaga rätt Men låt oss prata lite mer om din kommunala konsumentvägledare: Konsumentvägledare Till din kommunala konsumentvägledare kan du alltid vända dig. Där kan du få råd och hjälp om det mesta som rör din konsumtion, bland annat: Information om konsumentlagarna Klagomål på vara, tjänst eller annons Ekonomiska råd Råd och fakta inför viktiga köpbeslut

47


Ladda ner ppt "Konsumenttjänstlagen"

Liknande presentationer


Google-annonser