Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skadeståndsrätt I och II. Inledning •Skilj mellan skadestånd –I ett kontraktsförhållande –Utanför ett kontraktsförhållande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skadeståndsrätt I och II. Inledning •Skilj mellan skadestånd –I ett kontraktsförhållande –Utanför ett kontraktsförhållande."— Presentationens avskrift:

1 Skadeståndsrätt I och II

2 Inledning •Skilj mellan skadestånd –I ett kontraktsförhållande –Utanför ett kontraktsförhållande

3 Terminologi; skador •Personskada •Sakskada •Allmän förmögenhetsskada •Ren förmögenhetsskada •Tredje mans skada •Ideel skada •Direkt skada/indirekt skada

4 Terminologi; ansvar •Culpa •Uppsåt •Våda/casus

5 Skadestånd i kontraktsförhållanden •När utgår skadestånd? –Enligt särskild bestämmelse i avtalet –Enligt särskild bestämmelse i lag •Hur stort blir skadeståndet? –Det ”positiva kontraktsintresset”

6 Skadestånd utanför kontraktsförhållanden •När utgår skadestånd? –Reglerna i skadeståndslagen avgör •Allmänt om skadeståndslagen –Tolkas aldrig e-contrario –Lagen är dispositiv –Skilj mellan •Ansvar vid eget vållande •Ansvar vid annans vållande

7 Huvudregler – eget vållande •Culparegeln, 2:1: personskada, sakskada och allmän förmögenhetsskada ersätts om de vållats genom –Uppsåt –Oaktsamhet •Ren förmögenhetsskada ersätts –Vid brott (2:2) •Tredjemansskador – ersätts inte •Ideela skador – ersätts i vissa fall (5:1)

8 Förutsättningar för ansvar •Objektiva förutsättningar –Skadan måste bevisas •Subjektiva förutsättningar –Uppsåt eller oaktsamhet ska föreligga

9 Vad är ett oaktsamt beteende? •Objektiva aktsamhetsnormer –Skrivna regler •Subjektiva aktsamhetsnormer –Utgångspunkten: en ”normal person” –Vår sedvana spelar in –Olika handlingsalternativ •Den fria aktsamhetsbedömningen –Hur stor var risken för skada? –Fanns några möjligheter att undvika skada?

10 Förutsättningar för ansvar, forts •Skilj mellan –Aktiva handlingar –Passivitet/underlåtenhet •Handlingsplikt enligt lag •Handlingsplikt enligt avtal

11 Förutsättningar för ansvar, forts •Orsakssamband = adekvat kausalitet –Samband mellan skadan och skadevållarens agerande –Får ej vara en slumpmässig skada •Exempel

12 Omständigheter som utesluter ansvar •Nöd •Nödvärn •Tjänsteplikt •Samtycke

13 Omständigheter som mildrar ansvar •Under 18 år (2:4) •Allvarlig psykisk störning (2:5)

14 Den skadades medvållande •Påverkar ej ansvaret i sig •Dock kan beloppet jämkas (ända ned till 0:-) •6:1 •Skilj mellan –Personskador –Sakskador och rena förmögenhetsskador

15 Ansvar i övrigt •Ansvar vid annans vållande –principalansvar •Strikt ansvar •Myndighetsansvar

16 Principalansvaret •Arbetsgivaransvaret, 3:1 –Ansvarar för både eget vållande och för anställdas vållande •Person – eller sakskada ersätts vid ”fel eller försummelse i tjänsten” •Ren förmögenhetsskada ersätts vid brott i tjänsten •Definition ”arbetstagare”

17 ”Fel eller försummelse i tjänsten” •Alltid ansvar vid uppsåt; se också 4:1 •Vid fel eller annan försumlighet i tjänsten krävs alltid vårdslöshet –Vid fel där vårdslöshet ej förelegat utgår ej skadestånd •”i tjänsten” – kräver funktionellt samband mellan skadan och tjänsten

18 Myndighetsansvaret •Stat, kommun och landsting –Dock ej riksdag, regering och domstolar •Ansvar utöver 2:1 och 3:1 •Två bestämmelser –3:2 (fel vid myndighetsutövning) –3:3 (informationsansvaret)

19 Myndighetsutövning 3:2 •Person – sak – och ren förmögenhetsskada ersätts vid vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning •Vårdslöshet krävs alltid såvida inte uppsåt föreligger •Funktionellt samband mellan myndighetens agerande och skadan

20 Myndighetsutövning, forts •Vad är myndighetsutövning? •”makten” över medborgarna •Exempel: –Beslut om bostadsbidrag –Beslut om omhändertagande av barn –Utfärdande av intyg eller tillstånd •Dvs inte serviceverksamhet (ex städning av gator, sophämtning, förmedling av sommarstugor)

21 Informationsansvaret •All information föll tidigare under begreppet ”serviceverksamhet” •Fick orimliga konsekvenser •Ny § from 1 januari 1999 (3:3)

22 Ansvarets utformning •Ersättning för ren förmögenhetsskada •Felaktiga upplysningar eller råd som lämnats gm fel eller försummelse •”Särskilda skäl” måste alltid finnas •Vid bedömningen ska beaktas –Upplysningens/rådets art –Sambandet med myndighetens verksamhetsområde –Omständigheterna när de lämnades •Bestämmelsen: begränsad räckvidd

23 Strikt ansvar •Ansvar oberoende av någons vållande •Oftast farlig verksamhet –Luftfartstrafik –Järnvägstrafik –Produktansvar –Atomansvar •Lagen om tillsyn över katter och hundar

24 Sammanfattning 1.Finns bevisbar skada? Typ av skada? 2.Uppsåt, vårdslöshet eller brott? 3.Adekvat kausalitet? 4.Omständighet som utesluter ansvar? 5.Omständighet som mildrar ansvar? 6.Medvållande? 7.Strikt ansvar? 8.Principalansvar eller myndighetsansvar?


Ladda ner ppt "Skadeståndsrätt I och II. Inledning •Skilj mellan skadestånd –I ett kontraktsförhållande –Utanför ett kontraktsförhållande."

Liknande presentationer


Google-annonser