Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skadeståndsberäkning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skadeståndsberäkning"— Presentationens avskrift:

1 Skadeståndsberäkning

2 Skadeståndsberäkning - inledning
Vad skall behandlas: Skadestånd för personskada Skadestånd för kränkning Skadestånd för sakskada Skadeståndsberäkning vid rena förmögenhetsskador nämns ej i SKL. Varför? Sällan ett problem?

3 Skadeståndsberäkning – två typer av frågor
Vilka slags konsekvenser av en skadevållande handling ersätts? Ersättningens poster. Svaret (främst) i SkL 5 kap. Hur räknas mer praktiskt ersättningen ut? Svaret ges inte i SkL. Olika metoder. Bruket av tabeller.

4 Ersättning för personskada
Regler om ersättning för personskada: SkL 5:1-5. 5:1: Den allmänna regeln om ersättning för personskada 5:2: Ersättning till efterlevande 5:3: Om avräkning av förmåner 5:4: Beräkning av ersättning för framtida ersättningsförlust 5:5: Om livränta

5 Begreppet personskada
Fysiska defekttillstånd. Brutna ben, köttsår, förlust av organ, inre blödningar etc. Även fysisk smärta utgör personskada. Och döden kan vara en personskada. Psykiska defekttillstånd. Bedöms som personskada bara om de är ”medicinskt påvisbara”. Känslor som oro och rädsla är inte i sig en personskada i allmänhet.

6 Beräkning enligt 5:1 Vid personskada utgår ersättning för:
1: sjukvårdskostnader och andra utgifter 2: inkomstförlust 3: sveda och värk, lyte och men samt olägenheter i övrigt Punkten 3 avser vad som brukar kallas för ideell skada (ett begrepp som även omfattar kränkning)

7 5:1, p. 1: Sjukvårdskostnader m m
Betänk: De största kostnaderna betalas omedelbart ur allmänna medel I vissa fall utgår ersättning ur privat försäkring. Vad kan man få ersättning för: Nödvändiga kostnader för vård som ersatts på annat sätt. I vissa fall för privat vård. Ex: Psykvård. Andra utgifter: Vistelse på kurort ex.

8 5:1, p. 1: Sjukvårdskostnader m m
Även andra kostnader ersätts enligt p 1. Resekostnader till och från sjukhus om inte ersatts på annat sätt. Utgifter för att underlätta den skadades möjligheter att förvärvsarbete, ex. fördyrade kostnader för resa eller mathållning etc. Rehabiliteringsåtgärder. Etc.

9 5:1, p. 1: Sjukvårdskostnader m m
Även kostnader för anhöriga kan ersättas enligt p. 1. (Jmf. den särskilda regeln vid dödsfall) Vissa reskostnader för anhöriga. Vid livsfarliga skador eller, om den skadade är ett barn, även vid andra skador. Anhörigas inkomstförlust eller hotellkostnad (främst vid livsfarlig skada) Anhörigs kostnad för omvårdnad av den skadade i vissa fall. Ex: Förälder vårdar sitt barn i hemmet och drabbas av inkomstbortfall.

10 5:1, p. 1: Sjukvårdskostnader
Exempel på kostnader som ersätts av försäkringsbolagen: Under akut sjuktid: Merkostnader för resa, hemtjänst, barnpassning, tvättning etc. Under invaliditetstid: Merkostnader för resa, handikappfordon, hemtjänst, hjälpmedel (proteser etc), handikappanpassning av hemmet. Ersättning som utgått ur socialförsäkringen ersätts inte.

11 5:1, p. 2: Inkomstförlust Ersättning utgår för faktiskt inkomstbortfall Beräkningsmodell ges i 5:1, st.2: Differensen mellan faktiskt uppburen inkomst (eller vad och vad s.l. hade uppburit om skadan inte inträffat Nedsättning möjlig om differensen blir för stor p.g.a. skadelidandes agerande (“borde” i §) – men praxis generös mot s.l.

12 Beräkning av inkomstförlust
Ersättning utgår både för inkomst i förfluten tid och för framtida förlust Förfluten tid: Inte så svårt att beräkna i allmänhet. Faktiskt förlorad lön utgångspunkten. Nedsättning vid underlåtenhet att begränsa skadan kan ske. Framtida förlust: Svåra bedömningar, särskilt vid unga skadelidande (som ännu inte börjar förvärvsarbeta). Utgångspunkt: Tidigare inkomst m m.

13 Ersättning för ideell skada enl. 5:1
(Notera att lagrummet förändrades i samband med års reform) Gammal huvudregel i svensk rätt: Ersättning för ideell skada utgår bara om det finns särskilt lagstöd. Ideell skada i SkL:s terminologi: Sveda och värk; lyte och men; olägenheter; kränkning

14 Sveda och värk ”Plåster på såren-ersättning”
Ersätter det fysiska och psykiska lidande som den skadelidande drabbas av under den akuta sjukdomstiden. Endast besvär av övergående natur. Ex. i SOU:n: Smärta och fysiskt obehag, depressiva reaktioner som ångest, sömnsvårigheter, sexuella störningar etc. Schabloniserad bedömning. I praktiken används tabeller (TSN)

15 Lyte och stadigvarande men
Fysiskt och psykiskt lidande av bestående art. Lyte: Kroppsfel som vanställer den skadade och som kan iakttas av andra: Ärr, hälta, förlust av kroppsdelar. Annat stadigvarande men: ”fortsatt sveda och värk”. Ex. förlust av smak eller nedsatt syn, etc.

16 Annat stadigvarande men (forts)
Brukar delas upp i anspänning i arbetet och anspänning i daglig livsföring i övrigt. (Notera att detta tidigare bedömdes enligt punkten ”olägenheter i övrigt”) Lyte och men bedöms ofta enligt tabeller. Schabloniserad bedömning. Ex. Förlust av en stortå för en 25-åring, 7500 kr i normalfallet.

17 Särskilda olägenheter
Postens innebörd ändrades 2001 Har begränsad betydelse idag – fler saker ersätts som lyte och men Ex. kan vara förlust av möjlighet att utöva fritidssysselsättning

18 Inkomstförlust, 5:1, st. 3 Med inkomst jämställs intrång i näringsverksamhet. Gör att företagare har samma möjligheter att få ersättning som anställd. Även hushållsarbete i hemmet kan ge rätt till ersättning.

19 Ersättning till anhöriga vid dödsfall
SkL 5:2: Har personskada lett till döden utgår ersättning för Begravningskostnad samt annan skälig kostnad Förlust av underhåll Personskada som drabbar den som stod den döda särskilt nära

20 Begravningskostnad m m
Begravningskostnader ersätts, men enbart i den utsträckning som anses skäligt Skäligheten bedöms utifrån den dödas sociala och ekonomiska förhållanden, samt trosbekännelse etc Annan kostnad: Sorgkläder och resor till begravningen i vissa fall

21 Förlust av underhåll (5:2, 2 st)
Efterlevande som enligt lag hade rätt till underhåll av den avlidne I första hand till barn som den avlidna hade försörjningsbörda för Efterlevande som på annat sätt var beroende av den avlidne för sin försörjning Förutsättning är att underhåll faktiskt utgick vid tiden för dödsfallet

22 Personskada för den anhöriga
Ny regel Utgår oavsett grunden för skadeståndsskyldigheten (tidigare enbart vid uppsåtligt-grovt vårdslöst dödande) Kretsen av ersättningsberättigade Förutsättning: Personskada, men särskilda bevisregler Beloppen

23 Ersättning för kränkning, 5:6
I samband med 2001 års reformer tillkom den nya regeln i 2:3 samt 5:6, om beräkning av skadestånd för kränkning. Skadestånd för kränkning bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet

24 Faktorer vid bedömningen av kränkningens art
Förnedrande eller skändliga inslag Ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa Riktad mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet Missbruk av beroende- eller förtroendeställning Ägnad att väcka allmän uppmärksamhet

25 Kränkningsersättning
Betänk: Kränkningsersättning utgår bara vid allvarliga kränkningar, vilket följer av grundregeln i 2:3. Lägsta nivå för ersättning 5000 kronor Utgår oberoende av eventuell ersättning för person- eller sakskada Skönsmässig och schabloniserad bedömning Brottsoffermyndighetens praxis viktig Ersättningsnivåerna Gränsfallen

26 Ersättning för sakskada, 5:7
Skadestånd med anledning av sakskada omfattar: Sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning Annan kostnad till följd av skadan Inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet

27 Begreppet sakskada Vad avses?
I första hand ”genom fysiska medel direkt tillfogad skada på fysiska föremål”. Bucklad bil, nedbrunnet hus etc. Förlust av föremål är också sakskada Även tillfällig förlust En del kan göra en helhet skadad

28 Värdeersättning (5:7, p.1) Går saken förlorad utgår ersättning för sakens värde Kan beräknas på olika sätt: Återanskaffningsvärde, bruksvärde, marknadsvärde (försäljningsvärde) Utgångspunkten är nog återanskaffningsvärdet Nedsättning pga ålder etc görs sällan

29 Reparationskostnad och värdeminskning
Om saken inte blir totalförstörd utgår ersättning för reparationskostnad samt för den värdeminskning som kvarstår Den skadeståndsskyldige kan i vissa fall motsätta sig reparation (om det blir dyrare än återanskaffning) I vissa fall har skadelidande rätt till skadestånd även för dyrare reparationer (hundfallen)

30 Annan kostnad Stilleståndsersättning en viktig post
Kostnader för utredning och administration Förutsättning: Nödvändiga kostnader (anknyter till skadebegränsningsplikten)

31 Inkomstförlust etc Sakskada kan leda till inkomstförlust.
Ex: Bil går sönder så att den skadelidande inte kan ta sig till jobbet. Intrång i näringsverksamhet ersätts också, även om verksamheten inte bedrivs yrkesmässigt. Ex: Husägare hyr ut rum men förlorar intäkten när huset brinner ned.

32 Ideell skada i följd av sakskada
Affektionsvärden ersätts i princip inte Kränkning föreligger i princip inte vid sakskada – kränkningsersättning därmed utesluten. Man skulle kunna tänka sig att exempelvis vissa egendomsbrott – säg skadegörelse av ett porträtt av en avliden släkting – skulle kunna vara kränkande men kränkningsersättning utgår alltså enligt huvudregeln inte.

33 Särskilda frågor: Normbildningen
Notera den särskilda normbildningen som i praktiken ofta gör skadebedömningen schabloniserad Tabellerna från Trafikskadenämnden Brottsoffermyndighetens referatsamlingar

34 RB 35:5 Medger en skönsmässig uppskattning av skadas värde
Förutsättning: Svårt eller alltför dyrt att föra bevisning


Ladda ner ppt "Skadeståndsberäkning"

Liknande presentationer


Google-annonser