Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunal konsument-vägledning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunal konsument-vägledning"— Presentationens avskrift:

1 Kommunal konsument-vägledning

2 Priset i annonsen gäller, även om priset är lägre än priset i butiken.
KONSUMENTVÄGLEDNING Sant eller falskt? Priset i annonsen gäller, även om priset är lägre än priset i butiken. Uppgifter i reklam är i allmänhet inte bindande för annonsören. Priset bestäms först när kunden och säljaren möts och ingår avtal. Du kan därför inte kräva att få köpa en vara eller tjänst, till det pris som angavs i annonsen. Reklam får inte vara vilseledanden. Näringsidkare som bryter mot lagen kan förbjudas att fortsätta med sin marknadsföring. Näringsidkare kan också bli skyldig att betala en särskild avgift, som lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor. Avgiften tillfaller staten. Falskt

3 Man har alltid 30 dagar på sig att betala en faktura.
KONSUMENTVÄGLEDNING Sant eller falskt? Man har alltid 30 dagar på sig att betala en faktura. Har ni inte bestämt betalningsdag, ska du betala när säljaren kräver det. När du för över pengarna till ett post- eller bankgirokonto är det säkrast att betala senast tre vardagar före sista betalningsdag. Kontrollera alltid att kravet är riktigt. Acceptera inte utan vidare alla avgifter som läggs på. Begär att få se det underlag som kravet baseras på. Spara alla kvitton! Påminnelse Om du inte betalar räkningen i tid får du oftast en påminnelse. Fordringsägaren kan ta ut en påminnelseavgift om det finns ett avtal om detta. Den får högst vara 60 kr. Falskt

4 En muntlig beställning är inte bindande!
KONSUMENTVÄGLEDNING Sant eller falskt? En muntlig beställning är inte bindande! Avtal är bindande Huvudregeln är att ett avtal mellan två parter är bindande, oavsett om det är skriftligt eller muntligt. Avtal kan göras på många olika sätt, men principen är densamma. Ett avtal blir till när en part har lämnat ett anbud som mottagaren accepterar. Men skulle köparen och säljaren bli oense, är en muntlig överenskommelse svår att bevisa. Då är ett skriftligt kontrakt att föredra. I speciella fall krävs skriftliga avtal, till exempel när man köper ett hus eller en bostadsrätt. Falskt

5 Konsumenten har alltid tre års reklamationsrätt!
KONSUMENTVÄGLEDNING Sant eller falskt? Konsumenten har alltid tre års reklamationsrätt! Man har alltid 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. När du reklamerar varan meddelar du säljaren att det är fel på varan. Du måste också berätta varför den är felaktig. Dina rättigheter Om varan är felaktig finns det flera alternativ som du kan ha rätt till enligt lagen. Du kan: hålla inne betalning om produkten är obetald kräva att felet rättas till kräva omleverans av en ny, felfri produkt. få prisavdrag häva köpet och få pengar tillbaka få skadestånd Sant

6 KONSUMENTVÄGLEDNING Öppet köp Öppet köp är ett frivilligt åtagande som ger kunden möjlighet att få pengarna tillbaka om varan lämnas tillbaka inom en viss tid. Spara kvittot! Det är upp till säljaren om man vill erbjuda öppet köp. Säljaren kan ha begränsningar, till exempel att öppet köp inte gäller reavaror eller underkläder. Varan ska återlämnas i samma skick som den köptes och eventuella emballage och prislappar ska finnas kvar.

7 Garantier och tilläggsförsäkringar
KONSUMENTVÄGLEDNING Garantier och tilläggsförsäkringar Garanti – är frivilligt. Får ej innehålla sämre villkor än konsumentköplagen. Under garantitiden har säljaren bevisbördan för när felet uppstod. Tilläggsförsäkring kostar extra – överväg om den behövs, konsumentköplag och hemförsäkring ger ett bra skydd. En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garanti. Garantin kan vara utformad så att en viss egenskap hos varan garanteras. Därför bör man kontrollera vad som står i garantin och vad den omfattar. Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin, betraktas den som felaktig. Det är säljaren som ska bevisa motsatsen. Om butiken väljer att ge dig en ny likadan vara, gäller samma villkor för den nya varan som för den reklamerade varan. Det är den ursprungliga garantitiden som gäller även för den nya ersättningsvaran. Man får alltså ingen förlängd garanti. Däremot kan reklamationsfristen enligt konsumentköplagen förlängas. Åtminstone för samma fel

8 Konsumentköplagen Avlämnande Dröjsmål Fel Priset Avbeställning
KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentköplagen Avlämnande Dröjsmål Fel Priset Avbeställning Konsumentköplagen är tvingande lagstiftning och gäller när en näringsidkare säljer lös sak till konsument. Köparen ska använda varan i huvudsak för privat bruk. Den reglerar när varan ska avlämnas, vad som händer om säljaren är i dröjsmål, hur fel skall åtgärdas, vad som gäller beträffande avtalat eller icke avtalat pris samt hur en avbeställning före leverans skall hanteras.

9 Konsumentköplagen – vad är fel?
KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentköplagen – vad är fel? Stämmer inte överens med avtalet Bruksanvisning saknas Bristande information Avviker från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Den skall vara åtföljd av de anvisningar som behövs för dess installation, montering, användning, förvaring och skötsel. Du har rätt att kräva att anvisningarna är på svenska, annars får de hjälpa dig med installationen. Varan är också felaktig om säljaren före köpet har låtit bli att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller, om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

10 Konsumentköplagen - reklamationsrätt
KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentköplagen - reklamationsrätt Tre års reklamationsrätt Första sex månaderna är skyddet starkast Reklamera så snart felet upptäcks Reklamera först till säljaren ”Spara kvittot!” Du har 3 års reklamationsrätt oavsett vilken garanti du eventuellt fått. De första 6 månaderna har säljaren bevisbördan för huruvida felet är ursprungligt eller ej. Har du reklamerat inom 2 månader från det du upptäckt felet har du reklamerat i tid. Du skall reklamera till säljaren och inte till tillverkaren, oavsett vad säljaren säger. Det finns inget krav på att du måste ha ett kvitto för att kunna reklamera, men naturligtvis underlättar det din bevisning att du handlat i butiken vid det påstådda tillfället. Oftast går det även bra med kontoutdrag från banken om du betalat med kort. Om en vara är felaktig har du enligt lagen rätt att kräva att: varan repareras du får en annan vara i stället du får avdrag på priset köpet går tillbaka Du kan inte ställa alla krav på en och samma gång. I allmänhet är det de första två, reparation eller ny vara, som gäller. Säljaren har rätt att reparera om det skulle bli oskäligt dyrt med ett annat alternativ. För att du ska ha rätt att häva köpet och lämna tillbaka varan så måste felet vara väsentligt. Du har även rätt till skadestånd om den felaktiga varan har medfört extra kostnader för dig. Men du är alltid skyldig att försöka hålla nere kostnaderna.

11 Konsumenttjänstlagen
KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumenttjänstlagen Fackmässigt Tilläggsarbete Fel i tjänsten Dröjsmål Pris Skadestånd Avbeställning Konsumenttjänstlagen är tvingande lagstiftning och gäller när en näringsidkare arbetar på fast eller lös sak till konsument. Lagen gäller när köparen ska använda tjänsten i huvudsak till privat bruk. Näringsidkaren ska göra ett fackmässigt korrekt arbete och både samråda och ta tillvara konsumentens intressen. I vissa fall även avråda, t ex om priset för tjänsten överstiger halva varans värde. Kräv helst att få skriftliga avtal för vad som är överenskommet, inbegripet till vilket pris och inom vilken tidsfrist samt vid hantverksarbete ett vite om hantverkaren är försenad. Ska det göras ett rot- eller rutavdrag skall helst även detta vara skriftligt. Är inget pris överenskommet så skall du betala ett skäligt pris för tjänsten. Ungefärligt pris får överskridas med 15 %. Konsumenttjänstlagen reglerar också att du har rätt att avbeställa innan tjänsten är utförd, men då kan du få betala ett skadestånd till säljaren.

12 Stämmer inte överens med avtalet
KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumenttjänstlagen – vad är fel? Stämmer inte överens med avtalet Ej fackmässigt Säkerhetsbrist Ej avrått Arbetet skall stämma överens med vad som är avtalat. Här är det viktigt att man sparar ner bevisning för vad det är man kommit överens om. släpp därför inte in en hantverkare utan skriftligt avtal. På finns råd inför hantverksavtal, en hantverksguide och en avtalsmall. Arbetet skall vara fackmässigt korrekt utfört och får inte ha några säkerhetsbrister. Särskilt viktigt gällande vatten och el-arbete. I vissa fall borde hantverkaren avrått om arbetet inte är till någon nytta för dig. Till exempel om det blir orimligt dyrt i förhållande till varans värde eller inte till någon rimlig nytta för dig.

13 Konsumenttjänstlagen - reklamationsrätt
KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumenttjänstlagen - reklamationsrätt Tre års reklamationsrätt Arbete på fast egendom: tio år Reklamera så snart felet upptäcks Reklamera först till näringsidkaren ”Spara kvittot!” Om en tjänsten är felaktig har du enligt lag rätt att kräva : felet åtgärdas annan får åtgärda felet och du får ersättning för kostnaden du får avdrag på priset tjänsten hävs Du kan inte ställa alla krav på en och samma gång. I allmänhet är det reparation som gäller. Näringsidkaren har rätt att reparera om det skulle bli oskäligt dyrt med ett annat alternativ. För att du ska ha rätt att häva köpet måste du ha särskilda skäl. Till exempel att näringsidkaren har uppträtt grovt oskickligt eller uppträtt störande. Du har även rätt till skadestånd om den felaktiga tjänsten orsakat dig ekonomisk skada. Reklamationsfristen är 3 år förutom arbetet på fast egendom, till exempel hantverkstjänsten där du kan klaga i upp till 10 år. Du skall klaga så fort som möjligt, men har du klagat inom 2 månader så har du klagat i rätt tid. För att kunna bevisa att och vad du betalat är det bra spara bevisning i form av kvitto. Går bra att fotografera.

14 Distans- och hemförsäljningslagen Om ångerfristen
KONSUMENTVÄGLEDNING Distans- och hemförsäljningslagen Om ångerfristen Ångerfristen är 14 dagar och börjar vid - köp av en vara: då konsumenten tar emot varan, eller en väsentlig del av den. - köp av en tjänst: då avtalet ingås. Konsumenten ska få skriftlig information om ångerrätten både före och efter köp. Distans och hemförsäljningslagen ger dig rätt till 14 dagars ångerrätt. Om näringsidkaren inte informerat om ångerrätten före och efter köp, på det sätt som lagen föreskriver, har konsumenten ett års ångerfrist. Informationen skall vara i läsbar och varaktig form. Ej bara information på hemsidan. Returfrakten Om du ångrar dig när du handlat via internet eller postorder får du själv betala returfrakten. Ångrar du dig vid telefonförsäljning ska du inte behöva betala returfrakten. Om du ångrar dig vid hemförsäljning ska du hålla varan tillgänglig så att säljaren kan hämta den hos dig. Ett undantag är om varan levererats efter själva hembesöket. Då ska du själv skicka tillbaka varan men har rätt till skälig ersättning för returfrakten.

15 Distans- och hemförsäljningslagen 14 dagars ångerrätt!
KONSUMENTVÄGLEDNING Distans- och hemförsäljningslagen 14 dagars ångerrätt! Vid distansköp och vid hemförsäljning har du 14 dagars ångerrätt. Varan eller tjänsten ska användas för privat bruk och inte i en näringsverksamhet. Distans- och hemförsäljningslagen gäller när ett företag säljer varor eller tjänster till en konsument på distans, till exempel via e-handel, postorder eller telefon. Lagen gäller även när du köper något av en försäljare som kommer till dig. Lagen gäller ännu inte för säljaren du träffar på som har en tillfällig försäljningsplats i gallerior, utanför mataffärer, på mässor eller gator och torg.

16 Kultur- och idrottsevengemang Tidning/tidskrifter
KONSUMENTVÄGLEDNING Distansköp Internet Telefonförsäljning Postorder Tv-shop Homeparty Undantag Inkvartering Transporter Kultur- och idrottsevengemang Tidning/tidskrifter Vara som pga. sin beskaffenhet inte kan återlämnas Förseglad ljud-/bildupptagning/dataprogram som öppnats Vara som skall tillverkas med personlig prägel Distans och hemförsäljningslagen gäller för avtal du träffar via internet, telefonförsäljning, Postorder, tv-shop, homeparty och när en säljaren kommer hem till dig och ringer på dörren. Inte om du själv tagit kontakt och bjudit in hen. Undantag för 14 dagars ångerrätt gäller inkvartering, transporter, kultur och idrottsevenemang, tidningar/tidsskrifter, varor som till sin beskaffenhet inte kan lämnas tillbaka, förseglade ljud och bildupptagningar och varor som skall tillverkas med personlig prägel. Ångerrätten kan avtals bort gällande en tjänst om man vill att den skall påbörjas redan under ångerfristen.

17 KONSUMENTVÄGLEDNING Hemförsäljning Avtal som ingås vid ett hembesök eller på en plats utanför säljarens fasta försäljningsställe. Undantag Priset understiger 300 kr Hembesöket sker på konsumentens initiativ Livsmedel Varor för hushållets löpande förbrukning som ska levereras regelbundet När det ringer på dörren hemma och du köper något av en försäljare på stående fot. Lagen gäller också när du köper något av en försäljare som är utanför sitt fasta försäljningsställe. Till exempel på så kallade Home Parties, på din arbetsplats, på ett tåg, på sjukhus eller någon annanstans där du kan ha svårt att komma undan försäljaren. Dock måste köpet vara över 300 kr. Besöket får inte ske på ditt initiativ och ej gälla livsmedel eller andra varor till hushållet som ska levereras regelbundet.

18 KONSUMENTVÄGLEDNING Fall 1 Axel Andersson blev uppringd av en telefonförsäljare. Axel trodde det var hans vanliga operatör som ringde. Nu har han blivit fast i ett nytt avtal. Kan han komma ur det?

19 KONSUMENTVÄGLEDNING Lösningen Vad sägs i inspelningen? Har han verkligen förstått vad han tackat ja till? Är det inom 14 dagar så att han fortfarande kan utnyttja ångerrätten? Har han på ett korrekt sätt blivit informerad om sin ångerrätt? I annat fall har han kvar sin ångerrätt i upp till ett år.

20 KONSUMENTVÄGLEDNING Fall 2 Vera Svensson är missnöjd med behandling hos sin tandläkare, vart kan hon vända sig?

21 Lösningen Har hon varit hos folktandvården eller hos privattandläkare?
KONSUMENTVÄGLEDNING Lösningen Har hon varit hos folktandvården eller hos privattandläkare? Klaga först hos vårdgivaren Landstingens patientnämnder Privattandvårdsupplysningen/förtroendenämnd Praktikertjänst reklamationsnämnd  Inspektionen för vård och omsorg  Patientförsäkringen LÖF. Skadeståndskrav till tingsrätten Kräv skriftligt svar I första hand ska man alltid vända sig till vårdgivaren. Reklamationsnämnden tar ej ärenden som är äldre än 2 år. Till Inspektionen för vård och omsorg också inom 2 år.

22 KONSUMENTVÄGLEDNING Fall 3 Johan Persson hade en städfirma hemma. De skadade ett matbord genom att tappa ett föremål på bordsskivan. Det blev repskador.

23 KONSUMENTVÄGLEDNING Lösningen Rätt till ersättning för det skadade bordet under förutsättning att Johan kan bevisa att skadan har vållats genom försummelse från näringsidkarens sida. Enligt konsumenttjänstlagen 32§ skall näringsidkaren ersätta det skadade bordet, under förutsättning att du kan visa att han orsakat skadan på grund av försummelse från hans sida. Om han däremot skadade det föremål han höll på att arbeta med, till exempel en bänkskivan, så är det näringsidkaren som skall bevisa att han inte varit försumlig för att han ska slippa ersätta den skada han orsakat.

24 Fast telefoni: 020-27 70 00 Mobil: 0772-28 00 00 www.nixtelefon.org
KONSUMENTVÄGLEDNING Om du vill undvika telefonförsäljare Fast telefoni: Mobil: Om du vill slippa telefonförsäljare kan du anmäla ditt telefonnummer till NIX-Telefon. Det är ett spärregister som är till för att privatpersoner ska kunna säga nej till telefonförsäljning. NIX-Telefon gäller bara fast telefoni. Det går visserligen numera att nixa sin mobil, men eftersom det enligt branschöverenskommelser ändå inte är tillåtet att ringa och sälja något till privata mobilnummer, om det inte redan finns en affärskontakt så skall man inte behöva göra det. Hänvisa bara till branschpraxis. När du är registrerad hos NIX-Telefon får inte företag ringa dig för att sälja eller marknadsföra något. Det gäller även organisationer som bedriver insamlingar av olika slag. Om ett företag eller en organisation ringer dig ändå bryter de mot god marknadsföringssed. Det innebär att de kan bli skyldiga att betala böter. NIX-Telefon spärrar dock inte de företag som du redan är kund hos. För att slippa oönskad adresserad reklam i brevlådan kan man anmäla sig till nix-adressat. Ring och följ anvisningarna på

25 Nej tack Våga fråga! Våga säga nej tack ! Viktigast att komma ihåg
KONSUMENTVÄGLEDNING Viktigast att komma ihåg Våga fråga! Våga säga nej tack ! Nej tack Våga säga nej. Det är du som skall ta kontroll och själv bestämma när och vad du vill köpa. Låt dig inte överrumplas till att fatta avvägda beslut. Du kan oftast inte ångra dig om du vid köpet träffat säljaren. Lita inte på om de säger något annat. I så fall skall du ha det skriftligt. Våga fråga. Det finns inga dumma frågor. Vill inte säljaren svara så är det han eller hon som är dum och du ska gå till en annan butik.


Ladda ner ppt "Kommunal konsument-vägledning"

Liknande presentationer


Google-annonser