Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SEKO:s frivilliga medlemsförsäkring GF 15000 - 15005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SEKO:s frivilliga medlemsförsäkring GF 15000 - 15005."— Presentationens avskrift:

1 SEKO:s frivilliga medlemsförsäkring GF 15000 - 15005

2 Bakgrund •Under 1990 –talet och till 2004/2005 •Förändring av allmänna sjukförsäkringen •Projekt tillsatt 2006 •höga ohälsotal, hårt tryck på försäkringen •Behov av att anpassa gruppliv med sjukkapital till de nya förut- sättningarna •Ny behovsanpassad grupplivförsäkring från 2007

3 Varför en ny försäkring? •Färre försäkrade till allt högre premie •Svår att marknadsföra, särskilt mot yngre •Svårt att förutsäga ersättningens storlek •Uppmuntrar kanske inte till återgång i arbete? •Nytt projekt tillsattes

4 Inriktning… •Skall ersätta nuvarande grupplivförsäkring med sjukkapital •Tydlighet •Enkelhet •Förutsägbarhet •Ersättning snabbare och ”när nöden är som störst” •Så långt som möjligt oberoende av såväl försäkringskassan som avtal på arbetsmarknaden. •Administrativt och försäkringstekniskt för framtiden

5 Behov •Innan sjukdom –Öka tryggheten genom att förstå vilket skydd som köpts •Vid insjuknandet –Slippa bekymra sig om ekonomin när all kraft bör läggas på tillfrisknandet •Under sjukskrivningsperioden –Undvika alltför stora ekonomiska avbräck jämfört med normal lön •Vid dödsfall –Tid för omställning för efterlevande

6 Sjuk och efterlevandeförsäkringen från 1 oktober 2008 •Innan sjukdom –Enkel att förstå, möjligt att förutse hur stor ersättning som kommer att utbetalas •Vid insjuknandet –Utbetalning vid de mest allvarliga sjukdomarna •Vid dödsfall –Förutsägbart vilken ersättning som betalas ut vid dödsfall

7 Medlemsförsäkringen •Idag –försäkringsbelopp i pbb –avtrappning från 55 år –ingen avtrappning om barn under 20 år finns –sjukkapital 1 10% av försäkringsbeloppet, före 62 år –sjukkapital 2 avtrappning från 40 år t o m 58 år, före 62 år –dödsfallskapital beroende av ev utbetalt sjukkapital 2 och ålder •I morgon ? –vid arbetsoförmåga ersättning redan efter 360 dagar –Diagnoskapital ersätter redan efter 30 dagar –Dödsfallskapital utbetalas till förmånstagare med ett engångsbelopp utan avtrappning

8 Sjuk- och efterlevandeförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkringen är ett odelbart paket med tre ersättningsmoment. Följande moment ingår: 1.Ersättning vid arbetsoförmåga (månadsersättning) 2.Ersättning vid vissa diagnoser (engångsersättning) 3.Ersättning vid dödsfall (engångsbelopp) –Ersättningsmomenten har samma slutålder; 65 år (kalendermånad). –Övergångsregler för sjukkapital 2 ingår i Ersättning vid arbetsoförmåga.

9 Sjuk- och efterlevandeförsäkring 1. Ersättning vid arbetsoförmåga Ett ekonomiskt omställningsskydd vid långvarig arbetsoförmåga som är orsakad av sjukdom eller olycksfallsskada •Månadsersättning kan lämnas vid minst halv arbetsoförmåga efter uppnådd karens.

10 Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ersättning vid arbetsoförmåga  Ett försäkringsbelopp. Ingen reduktion görs på grund av viss ålder.  Fast månadsersättning – Hel arbetsoförmåga 1 200 kronor – Trekvarts arbetsoförmåga 900 kronor – Halv arbetsoförmåga 600 kronor

11 Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ersättning vid arbetsoförmåga – anslutning, kvalifikation  Tidigare kvalificerad för sjukkapital: omfattas utan särskilda hälsokrav  Ny medlem, fullt arbetsför på inträdesdagen samt 90 dagar i en följd dessförinnan, eller senare fullt arbetsför 90 dagar i en följd (efterkvalifikation)  Inträde beviljas med full omfattning - alternativt görs avslag när fullständig hälsodeklaration lämnas.

12 Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ersättning vid arbetsoförmåga – karensregler  Minst halv arbetsoförmåga i 360 sammanhängande dagar (karens). Vid perioder av full arbetsförhet på vardera högst 14 dagar ska beräkning av karens inte avbrytas. Karensavkortning:  360-dagarskarensen anses ha uppfyllts redan den dag som rätt till sjukkapital 1 skulle ha uppnåtts, om denna tidpunkt inträffar inom 360 dagar efter inträdet i sjuk- och efterlevandeförsäkringen.

13 Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ersättning vid arbetsoförmåga – ersättningsregler •Ersättning lämnas motsvarande graden av arbetsoförmågan (dock minst halv arbetsoförmåga) i högst 365 dagar, dock längst t o m den månad då den försäkrade fyller 65 år •För den som tidigare fått rätt till sjukkapital eller motsvarande gäller att rätt till ersättning förutsätter att han/hon därefter varit fullt arbetsför i en sammanhängande period i mer än 1 år

14 Sjuk- och efterlevandeförsäkring 2. Ersättning vid vissa diagnoser Ett ekonomiskt omställningsskydd vid vissa allvarliga sjukdomar och/eller vid vissa allvarliga följdtillstånd av sjukdom eller olycksfallsskada. •En s k ideell engångsersättning kan lämnas ”tidigt”, efter en viss fastställd diagnos.

15 Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ersättning vid vissa diagnoser •Engångsersättning: 30 000 kronor  Ingen reduktion på grund av viss ålder

16 Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ersättning vid vissa diagnoser – anslutning och kvalifikation  Rätt till ersättning finns bara för diagnos som är fastställd under försäkringstiden. För diagnos som är orsakad av sjukdom måste dock försäkringen först ha gällt 365 dagar i en följd.  Inträde beviljas med full omfattning - alternativt görs avslag vid fullständig hälsodeklaration.

17 Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ersättning vid vissa diagnoser – ersättningsregler •Rätt till ersättning uppkommer tidigast efter 30 dagar från en fastställd diagnos. Om den försäkrade avlider inom dessa 30 dagar finns inte rätt till ersättning. •Ersättning kan lämnas för en diagnos (inom en 2- årsperiod). •Ersättning lämnas för högst 3 diagnoser.

18 Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ersättning vid vissa diagnoser  Cancer (malign primär tumör, exklusive vissa hudtumörer - t ex basalcellscancer)  Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg (benign tumör)  Insulinkrävande diabetes typ 1 (som inte föregåtts av typ 2- diabetes)  Atrofier i centrala nervsystemet (t ex ALS)  Parkinsons sjukdom  Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet (t ex MS)  Muskelsjukdomar (neurologiska sjukdomar, t ex muskeldystrofi)

19 Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ersättning vid vissa diagnoser  Förlamning p g a olycksfall (av en eller flera extremiteter (armar och/eller ben))  Blindhet (fullständig synförlust på båda ögonen)  Dövhet (total hörselförlust på båda öronen)  Akut hjärtinfarkt  Stroke  Aortaaneurysm (aortabråck)  Upphörande av leverfunktion (leversvikt som inte är alkoholrelaterad)  Upphörande av njurfunktion (kronisk, bestående njursvikt)  Förlust av arm eller ben (amputation av en lem ovanför armbåge eller knä )

20 Sjuk- och efterlevandeförsäkring 3. Ersättning vid dödsfall Ett ekonomiskt omställningsskydd till efterlevande förmånstagare om den försäkrade avlider. •Ett kapitalbelopp, engångsbelopp, kan lämnas till efterlevande vid dödsfall oberoende av dödsfallsorsak.

21 Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ersättning vid dödsfall •Försäkringsbelopp 90 000 kr –samma belopp för alla till 65 år –från 65 år 0,15 pbb = 6 150 kr (2008)

22 Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ersättning vid dödsfall – anslutning  Anslutning sker oavsett hälsa vid s k reservations- eller obligatorisk anslutning och vid konvertering från grupplivförsäkring med sjukkapital.  Vid senare inträde beviljas dödsfall med full eller reducerad omfattning - alternativt görs avslag. (Fullständig hälsodeklaration)

23 Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ersättning vid dödsfall – ersättningsregler •Gruppmedlemmens ålder bestämmer premien för medförsäkrad. •Vid dödsfall utbetalas dödsfallskapitalet enligt det generella förmånstagareförordnandet •Vid särskilt förordnande – då gäller det ”gamla” •Ingen reduktion görs av dödsfallskapitalet vid eventuellt tidigare utbetalt sjukkapital 2 eller förtidskapital.

24 Vad påverkar premien ? •Män – kvinnor •Åldrar – genomsnittsåldern •Vilka som valt medlemsförsäkringen •Omfattning – belopp •Produktens resultat (tariffen)

25 Premien idag 117 kr

26 Sjuk- och efterlevandeförsäkring Det finns många fördelar med sjuk- och efterlevandeförsäkringen, t ex:  Nytt, modernare innehåll som stärker medlemskapets värde  Kan attrahera fler nya, yngre medlemmar att teckna  Ö kad förutsägbarhet (bl a lika belopp oavsett ålder), vilket ökar tryggheten  Mindre konjunkturkänslig, ger en jämnare premieutveckling  Mindre beroende av Försäkringskassans handläggning

27 Sjuk- och efterlevandeförsäkring Det finns många fördelar med sjuk- och efterlevande-försäkringen, t ex:  Kortare karens vid arbetsoförmåga jämfört med dagens sjukkapital  Högre slutålder vid arbetsoförmåga jämfört med sjukkapital (före 62 års ålder)  Ersättning lämnas tidigare, när man som mest behöver den  Betydligt fler försäkrade kan få ersättning, jämfört med sjukkapital  Motverkar inte återgången till arbete

28 Sjuk- och efterlevandeförsäkring •Marknadsföring – tre faser 1.Konvertering av de som idag har försäkring 2.Månatliga erbjudandet till nya medlemmar 3.Erbjudande till medlemmar som tidigare valt att stå utanför den nuvarande försäkringen

29 1. Konvertering av de som idag har försäkring •Nya försäkringen startar 1 oktober 2008 •Brev till samtliga försäkrade med start i V34 - Informationsbrev med försäkringsfakta och premie - Försäkringsbesked - Villkorshäfte

30 1. Konvertering av de som idag har försäkring • Ca 56 700 konverteringsbrev •Frågor hänvisas till tel 0771 - 950950 •Vid ordinarie aviseringstillfälle – första veckan i september - får ca 17 500 försäkrade ytterligare ett brev med inbetalningskort. •Intern info i Folksam och SEKO i aug/sept

31 1. Konvertering av de som idag har försäkring •Övriga frågor •Eventuella klausuler i gamla försäkringen tas bort i den nya försäkringen •Särskilda förmånstagarförordnanden tillämpas även för den nya försäkringen

32 1. Konvertering av de som idag har försäkring •Antal försändelser per avdelning •AvdAntalAvdAntal •1 Stockholm11 94017 Värmland1 773 •3 Mälardalen2 53818 Örebro.1 989 •5 Östra.3 30720 Dalarna1 101 •6 Halland-Jönköping1 33021 Gävleborg2 994 •7 Sydöstra3 47922 Västernorrland2 548 •12 Skåne5 99823 Jämtland1 352 •13 Västra3 35624 Västerbotten1 785 •14 Göteborg5 70925 Norrbotten3 899 •1409 Sjöfolk1 569

33 2. Månatliga erbjudandet till nya medlemmar •Inga erbjudanden sänds ut i juni till nya medlemmar ? •i juli sänds första erbjudandebreven •Aviseras från och med 1 oktober •Nytt erbjudandebrev och ny broschyr •Samma anslutningsförfarande som för den gamla försäkringen, dvs reservation •Nya försäkringen gäller från inträdesdagen i förbundet om medlemmen inte reserverar sig, ”genast börjande”

34 3. Erbjudande till medlemmar som tidigare valt att stå utanför den gamla försäkringen •Samtliga medlemmar i SEKO erbjuds den nya sjuk- och efterlevandeförsäkringen ! •Samtliga medlemmar – t o m 63 års ålder – erbjuds •Reservationsanslutning för medlem och anmälan för medförsäkrad •Erbjudande skickas vid ett tillfälle

35 3. Erbjudande till medlemmar som tidigare valt att stå utanför den gamla försäkringen •Erbjudande sänds: •När någon försäkring helt saknas •När Gruppliv idag finns för medförsäkrad •När TFF finns för medförsäkrad •När GL och TFF finns för medförsäkrad •När enbart Medlemsbarn finns •Erbjudande sänd inte när: •GL finns redan för medlem •GL finns redan för medlem och medförsäkrad •GL finns för medlem och TFF finns för medförsäkrad

36 3. Erbjudande till medlemmar som tidigare valt att stå utanför den gamla försäkringen •Erbjudandet skickas i oktober månad med start den 1 januari 2009

37 Maj 2008


Ladda ner ppt "SEKO:s frivilliga medlemsförsäkring GF 15000 - 15005."

Liknande presentationer


Google-annonser