Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HÖK 071/10 HÖK 07 Medlemsmöte. HÖK 072/10 HÖK 07 •Parter –Lärarnas Samverkansråd •Lärarnas Riksförbund •Lärarförbundet –SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HÖK 071/10 HÖK 07 Medlemsmöte. HÖK 072/10 HÖK 07 •Parter –Lärarnas Samverkansråd •Lärarnas Riksförbund •Lärarförbundet –SKL, Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1 HÖK 071/10 HÖK 07 Medlemsmöte

2 HÖK 072/10 HÖK 07 •Parter –Lärarnas Samverkansråd •Lärarnas Riksförbund •Lärarförbundet –SKL, Sveriges Kommuner och Landsting •Långdragna avtalsförhandlingar under 2007 •Parterna stod mycket långt ifrån varandra –lönefrågan –arbetstidsfrågan •Parterna begärde medling •Medlarbud

3 HÖK 073/10 Löneavtal 07 •Garanterat utfall –2008: lägst 3,0% –2009: lägst 3,0% –2007 – 2009: lägst 10,2% sammanlagt –per arbetstagarorganisation •Tidpunkter för löneöversyn –1 april 2008 –1 april 2009

4 HÖK 074/10 Parternas gemensamma syn •Tydlig och väl förankrad lönepolitik •Lönebildning i samverkan mellan parterna •Tydligt chefsansvar i löneprocessen •God planering av löneöversynsarbetet •Kartläggning och analys av löner inför löneöversyn •Väl förberedd överläggning mellan aktiva parter •Samtal mellan chef och medarbetare om resultat och lön •Avstämning med analys av processen •Löneutveckling för äldre arbetstagare

5 HÖK 075/10 Tre vägar till ny lön Inledande överläggning Lärarnas Riksförbund - Arbetsgivaren Inledande överläggning Lärarnas Riksförbund - Arbetsgivaren Lokal modellFörhandling LR - Ag Lönesättande samtal Lärare/Syv - Rektor Lönesamtal Oavsett vägval

6 HÖK 076/10 Anställd med semester eller ferie Semesteranställning •Högst 40 timmar per helgfri vecka –i genomsnitt i begränsningsperioden •Semester –25, 31 eller 32 dagar •Eventuellt flextidsavtal Ferieanställning •Årsarbetstid –snitt på 1767 timmar –arbetsinnehållet anpassas till lärares olika förutsättningar •Reglerad tid –1360 tim fördelat på 194 A-dagar och tre perioder •Förtroendearbetstid •Lov •Ferier –under sommaren •Semester –25, 31 eller 32 dagar som förlägges till början av ferien

7 HÖK 077/10 Central arbetsgrupp •Lärares arbetstid och arbetsinnehåll •Opartisk ordförande •15 juni 2009 •Särskilt uppdrag

8 HÖK 078/10 Särskilt uppdrag •Hur ska undervisningstiden relateras till övriga lärararbetsuppgifter för att säkra att hela lärararbetet ryms inom ramen för lärares arbetstid? •Hur används arbetstiden idag? På vilket sätt hanteras frågor om arbetstid och arbetsinnehåll i samtal mellan chef och medarbetare? •Hur tillförsäkras den enskilde läraren inflytande över den egna arbetstiden och dess arbetsinnehåll? •Hur finna vägar för att säkerställa att lärare i alla skolformer ges tillräckligt med tid för för- och efterarbete så att god kvalitet i undervisningen säkras? •Hur utformas arbetstidssystem som tillgodoser verksamheters olika behov?

9 HÖK 079/10 Särskilt uppdrag fortsättning •Hur arbetar man på skolor som genomfört en ändamålsenlig fördelning som innebär en individualisering av arbetstid och arbetsuppgifter? •Hur ska hänsyn tas till varje skolforms eller skolas specifika särart? Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att finna alternativa lösningar för lärares arbetstid med inriktning på grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. •Hur arbetar lokala parter tillsammans kring arbetstid och arbetsinnehåll? Vilka hinder finns? •Hur kan de lokala parterna ges en tydlig roll?

10 HÖK 0710/10 Allmänna bestämmelser Nyheter •Nedre gräns för deltid 20/40 •Möjlighet till genomsnittlig beräkning av dygnsvila •Kompensation de år nationaldagen infaller på lördag eller söndag •Sjuklön i maximalt 180 dagar vid indragen sjukpenning •Föräldrapenningtillägg i högst 3 månader •Uppräkning av de ersättningar som anges i krontal


Ladda ner ppt "HÖK 071/10 HÖK 07 Medlemsmöte. HÖK 072/10 HÖK 07 •Parter –Lärarnas Samverkansråd •Lärarnas Riksförbund •Lärarförbundet –SKL, Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser