Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RALS 2010-T. www.saco-s.se • ”Inte avtalet det är fel på utan tillämpningen” • ”Lokala arbetsgivare kan inte skilja på Saco-S och OFR:s avtal” • ”Inget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RALS 2010-T. www.saco-s.se • ”Inte avtalet det är fel på utan tillämpningen” • ”Lokala arbetsgivare kan inte skilja på Saco-S och OFR:s avtal” • ”Inget."— Presentationens avskrift:

1 RALS 2010-T

2 www.saco-s.se • ”Inte avtalet det är fel på utan tillämpningen” • ”Lokala arbetsgivare kan inte skilja på Saco-S och OFR:s avtal” • ”Inget genomslag för Enskilda överenskommelser” Erfarenheter 2007-2010

3 www.saco-s.se • konkurrenskraftiga akademikerlöner – kompetens och prestation ska löna sig samt • attraktiva arbetsplatser och avtal som ger utrymme för individen att påverka sina egna villkor Saco-S övergripande målsättning

4 www.saco-s.se • Saco-S fackliga politik och arbetssätt präglas av en vilja att bidra till den statliga verksamhetens resultat och utveckling. • Saco-S arbetar för en personalpolitik som synliggör och tillvaratar medarbetares ansvar, kompetens, personliga egenskaper och intressen avseende egen yrkesmässig utveckling och som sammanför dessa med verksamhetens uppdrag och mål. • Saco-S arbetar för en lönepolitik där individens bidrag till verksamhetens mål och resultat kopplas till hans eller hennes lön och löneutveckling. Utgångspunkter för Saco-S yrkanden

5 www.saco-s.se • Saco-S skapar möjlighet för medlemmar att, inom ramen för kollektivavtalsreglerade villkor och utifrån verksamhetens behov, påverka sin arbetssituation och sina villkor utifrån personliga önskemål och prioriteringar. • Saco-S arbetar för ett arbetsliv med en mångfald av bakgrunder och erfarenhet samt mot diskriminering. • Saco-S förordar ett arbetssätt som bygger på samverkan och dialog. Utgångspunkter för Saco-S yrkanden

6 www.saco-s.se • Avtalen löper tills vidare • Lönesättande samtal huvudmodell • Nysatsning på enskilda överenskommelser • Utvecklat centralt samarbete och partsstöd Avtalsrörelsen 2010 - några huvudpunkter

7 www.saco-s.se • Stärkt lokal lönebildning • Nya RALS-texter och ny avtalsstruktur • Ny RALS-kommentar för Saco-S • Egen ALFA, AVA och eget Chefsavtal Avtalsrörelsen 2010 - några huvudpunkter

8 www.saco-s.se Löneutvecklingen bygger på: • verksamhetens mål och resultat både kort- och långsiktigt • kompetensförsörjningsbehov och • lön som motivationsfaktor Inget central angivet utrymme

9 www.saco-s.se • Ökad motivation genom ett tydligare samband mellan å ena sidan lön och å andra sidan bidrag till verksamheten, dess utveckling och resultat Individuell och differentierad lön

10 www.saco-s.se • Tillsvidareavtal stärker den lokala lönebildningen och förtydligar löneprocessen • Lönerevision årligen per 1 oktober om inte annat avtalas lokalt • Årlig uppsägningsbarhet om 6 månader per 1 oktober Avtal tills vidare

11 www.saco-s.se • Avtalet tydliggör bättre de olika faserna; förberedelse, revision och avstämning • Avstämningen ger bättre förutsättningar att utveckla lönebildningen i dialog med alla berörda; lokala parter, chef och medarbetare Lönebildningsprocessen förtydligas

12 www.saco-s.se • Individuell och differentierad lön förutsätter differentiering även på organisatorisk nivå • Bygger på analys av kvantitativa och kvalitativa mål och resultat samt av kompetensförsörjningsbehov • Ger bättre förutsättningar för lönesättande chefers delaktighet, inflytande och ansvarstagande Differentiering även på systemnivå

13 www.saco-s.se • Lokal partsgemensam planering av förhandlingsordning • Obligatorisk konsultation vid oenighet om metod • Undantag för Universitets- och högskoleområdet; vid oenighet om lönesättningsmetod gäller lokal förhandling. Dessutom särskilt utvecklingsarbete. Lönesättande samtal huvudmodell

14 www.saco-s.se • Lönekriterier behöver utvecklas och verksamhetsanpassas • Tydligare fokus på skillnader i medarbetares olika uppdrag, funktion och arbetsuppgifter Bedömningen av prestation

15 www.saco-s.se • 9 § RALS utvecklas; ”skäl” istf ”särskilda skäl” • Ett verktyg i lönebildningen • T ex väsentlig förändring eller ”kvarköp” • ”måttfullhet” – inte tvister Löneöversyn mellan revisioner

16 www.saco-s.se • Omfattande centralt utvecklingsarbete • Gemensamt stöd till lokala parter om tolkning och tillämpning • Partsgemensamma avtalskonferenser Nytt samarbete AgV/Saco-S

17 www.saco-s.se • Egna avtalskommentarer; RALS resp delar av ALFA, AVA om enskilda överenskommelser • Annat process-stöd • Nya former för central utvärdering Nytt samarbete AgV/Saco-S

18 www.saco-s.se • Löper också tills vidare • Egna avtal för Saco-S ALFA-T/AVA-T

19 www.saco-s.se • Gemensam satsning på ökad lokal implementering • Ny möjlighet för Enskild överenskommelse ang KÅPAN Extra-avsättning mellan 65 och 67 års ålder • Egen ALFA/AVA-kommentar för Saco-S med fokus på enskilda överenskommelser Nysatsning på Enskilda överenskommelser

20 www.saco-s.se • Gäller bara Saco-S! • Ger + 0,05 % av månadslönen för varje semesterdag. (Motsvarar 0,15 % på lönen; t.ex. 525 kr/år för den som tjänar 30 tkr och tar ut 35 dagar ett visst år) • ALFA; 0,49 % och AVA 0,7 % per semesterdag • Gäller fr o m 2011-01-01 Höjt semestertillägg

21 www.saco-s.se • För dag 91 – 364 höjs sjuklönen med 10 procent både över och under basbeloppet • Höjningen gäller fr o m 2011-01-01 Höjd sjukersättning

22 www.saco-s.se • Rätt till tjänsteledighet 2 år istället för 3 (undantag visstidsanställningar enligt HögskoleF eller motsvarande) • Rätten att spara semester minskar från 40 till 35 dagar Övrigt inom ALFA/AVA

23 www.saco-s.se • De s.k. 90 ”garantidagarna” är ej länge semesterlönegrundande föräldraledighet • Uppsägningstid för AT lägst 1 mån respektive 2 mån • ”Hemlisar” ska ges möjlighet att välja Övrigt inom ALFA/AVA

24 www.saco-s.se • Ej rätt till pensionsersättning om man avstår erbjudande om ”liknande anställning” • Gränsfall prövas i Trygghetsnämnden Trygghetsavtalet

25 www.saco-s.se • Renodlad chefskrets; chefer samt endast specialister som företräder AG ingår (säkerhetsansvarig etc) • RALS-liknande text om dialog chef- överordnad chef • Lön genom överenskommelse; rådrum vid oenighet Chefsavtalet nyheter

26 www.saco-s.se • Översyn ang kriterier för chefskretsning och lönesättningsmetod • Studera anställningsformer • Analysera kompetensutvecklingsbehov ur ett omställningsperspektiv • Identifiera andra utvecklingsområden Översyn av Chefsavtalet

27 www.saco-s.se • Stöd till lokal lönebildning fortsätter (inkl metod ang osakliga löneskillnader) • Stöd till lokal samverkan utvecklas • Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd; förändringskunskap resp arbetsmiljö. En nyhet! Partsrådets arbetsområden

28 www.saco-s.se • Information om konsekvenser av flera deltidsanställningar • Information om förtroendearbetstid (inklusive restid) • Stöd till lokala parter i arbetstidsrelaterade frågor Annat partsarbete


Ladda ner ppt "RALS 2010-T. www.saco-s.se • ”Inte avtalet det är fel på utan tillämpningen” • ”Lokala arbetsgivare kan inte skilja på Saco-S och OFR:s avtal” • ”Inget."

Liknande presentationer


Google-annonser