Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ditt värdefulla avtal Information om det nya kollektivavtalet Avtalsinnehåll - Tips inför lönesamtal/lönesättande samtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ditt värdefulla avtal Information om det nya kollektivavtalet Avtalsinnehåll - Tips inför lönesamtal/lönesättande samtal."— Presentationens avskrift:

1

2 Ditt värdefulla avtal Information om det nya kollektivavtalet - Avtalsinnehåll - Tips inför lönesamtal/lönesättande samtal

3 Fackförbundet ST - Ju fler vi är i ST, desto bättre blir det för dig!
För dig som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, affärsverk, bolag, stiftelser, universitet och högskolor medlemmar totalt. Vår ambition är att finnas nära dig Vi är partipolitiskt obundna Vi vill ha starka avtal som gynnar hela arbetsplatsen I medlemskapet ingår en inkomstförsäkring och andra förmåner Medlemskapet ger dig möjlighet till inflytande och påverkan på din arbetsplats - Ju fler vi är i ST, desto bättre blir det för dig!

4 STs lönepolitik Flexibelt löneavtal - lokal anpassning
Möjlighet att välja förhandlingsmodell - Förhandling/lönesättande samtal Alla ska ha samtal om lön Trygghet ifall man inte kommer överens - reglerat oenighetsutrymme (ej arbetsgivarbeslut) ST vill fortsätta utveckla löne- och villkorsavtal, därför tidsbestämda avtalsperioder Vad ST vill! STs lönepolitik genomsyrar det RALS avtal förbundet tecknar på central nivå, men vi fortsätter verka för tydligare regleringar som ska stärka ST och medlemmarnas inflytande vad gäller lön.

5 Lön och villkor på jobbet
Din lön och dina villkor Lokala kollektivavtal Hur arbetsrätten regleras på svensk arbetsmarknad, det flesta regleringar och förmåner återfinns i kollektivavtalen. Lagarna ger ramar. Det centrala avtalet ger dig möjlighet till löneökning Är du inte medlem har du ingen garanti alls att kunna höja din lön Det centrala kollektivavtalet är klart och ska nu omsättas i ert lokala avtal- lokala lönevändor. Centrala avtal Till exempel villkorsavtalet, pensionsavtal och RALS Lagar Till exempel Lagen om anställningsskydd Lagen om medbestämmande, Semesterlagen

6 Vårt värdefulla avtal Arbetsgivarverkets krav Sifferlöst löneavtal Tillsvidareavtal Uppsägning av trygghetsavtalet STs nya avtal Siffra i löneavtalet Tidsbestämd avtalsperiod Fler visstidsanställda ska omfattas av trygghetsavtalet Fira framgången med vårt värdefulla avtal!

7 Centralt kollektivavtal 1oktober 2013 - 30 september 2016
Löneutrymme minst 6,8 % 1 oktober ,0 % 1 oktober ,3 % 1 oktober ,5 % Lön Din möjlighet att påverka val av förhandlingsmodell är stärkt (förhandling eller lönesättande samtal) Lön Din möjlighet att påverka val av förhandlingsmodell är stärkt (förhandling eller lönesättande samtal) Nu finns en möjlighet att få central stöd om lokala parter inte blir överens om att tillämpa lönesättande samtal för del av verksamheten. I det partsgemensamma kommentarerna: Chefen ska efter en lönerevision med traditionell förhandling kommunicera skälen för den nya lönen till den anställda. Insamlingsmodell med krontalsskiva (framförallt info till fv) 420 kr brytpunkt 465 kr brytpunkt 545 kr brytpunkt Med krontalsskivan blir avtalsvärdet 6,819%

8 Fler avtalsnyheter Pension Partsgemensamt arbete med tjänstepensionsavtalet Trygghet Förhandling om nytt trygghetsavtal, fler visstidsanställda kommer att omfattas av avtalet Arbetsmiljö Fortsatt arbete för att förebygga hot och våld Kompetensutveckling Chef och medarbetare ska planera den individuella kompetensutvecklingen Pension Partsgemensamt arbete med tjänstepensionsavtalet; fortsatta förhandlingar- stärkt rätt till delpension viktig ST-fråga! Trygghet Förhandlingar om nytt trygghetsavtal, fler visstidsanställda kommer att omfattas: parterna överens om denna inriktning. Arbetsmiljö Fortsatt arbete för att förebygga hot och våld inom ramen för partsrådets arbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud: partsgemensamt arbete med innehåll, upplägg Återkommande dialog och individuell utveckling (i partsgemensamma kommentarer) En skrivning finns om att chef och medlemmen inom ramen för den återkommande dialogen ska planera den individuella kompetensutvecklingen

9 Löneökningar i Staten 2010-2011 2,6 % Män 2,5 % Kvinnor 2,8 %
,6 % Män 2,5 % Kvinnor 2,8 % ,5 % Män 2,4 % kommande siffror Hur ser då löneutvecklingen ut inom staten? Lite övergripande fakta, innan vi går in på hur man förbereder sig inför sitt samtal om lön Vad statistiken bygger på: kollektiv ökning samtliga anställda inom staten sept 2010-sept 2011, samt sept sept 2012 Kollektiv löneutveckling visar hur snittlönen ökat för statligt anställda, avser grundlön samt fasta tillägg. Kollektiv löneutveckling är en indikation på statens löneökningskostnad. Detta är ett mått för att mäta löneökningar, ett annat sätt är att titta på identiska individer, då blir ökningen högre och innehåller så kallad löneglidning, dvs att personer byter tjänster och därmed höjer sin lön utanför löneöversynen. Utvecklingen sett till identiska individer landar på drygt 3 % för sept 2011-sept 2012. Löneavtalet för åren 2010 och 2011 innebar ett oenighetsutrymme på 1,8 % respektive avtalsår. De lokala lönevändorna bidrar ofta till ett högre utfall än oenighetsbilagan i det centrala avtalet. Centralt avtal visar vad som lägst ska betalas ut- sedan lyckas vi ofta bättre i de lokala förhandlingarna. För perioden sept sept 2011 är siffrorna osäkra, försvarsmakten och polismyndigheten ingår ej, då de inte var klara i tid. Osäkerhet för hela perioden finns då en del myndigheter lade ihop bägge revisioner. Att utfallet för kvinnor var så pass mycket högre 2010, beror på att fm och polis inte ingick. Detsamma gäller , då Försvarsmakten inte hade slutfört sin löneöversyn under denna statistikperiod (en stor mansdominerad myndighet). Statistik är ingen absolut sanning och kan beräknas på en mängd olika sätt, men detta är en bild av statlig löneutveckling. Löneutvecklingen skiljer sig dessutom rätt mycket åt mellan myndigheter (se exempel nedan). Löneavtalets oenighetsutrymme 2012 var 2,6 %, men statistiken släpar alltid efter ett år, vilket gör att siffrorna för perioden sept 2012-sept 2013 inte är färdigställda ännu. Högst löneökningstakt och högst medellön återfinns på mindre specialistmyndigheter; högsta medellön kr. Högst löneökningstakt drygt 8 % (2011 års siffror, 2012 års siffror ej färdigställda) Stora myndigheter såsom arbetsförmedling, försäkringskassa ligger på kr i medellön i 2011 års löneläge. Vill man veta mer om löneutveckling inom staten kan man kika på ”löneutveckling på det statliga området” en rapport som återfinns på Arbetsgivarverkets hemsida. Lönesök på st.org för mer info om lönestatistik.

10 Lönesamtal Utvecklingssamtal Lönesättande samtal
Är ett samtal om det behov/önskan om utveckling du har som medarbetare. Samtalet tar sikte på din utveckling det kommande året och ska leda till en utvecklingsplan. En utvecklingsplan kan innehålla allt från utbildning till nya arbetsuppgifter eller ökat ansvar m.m. Att prata om din personliga utvecklingsplan med din chef ger dig möjligheter att utvecklas på jobbet och ger arbetsgivaren möjlighet att presentera vilket kompetensbehov som finns på arbetsplatsen. Lönesamtal Är ett förberedande samtal om den egna lönen med din närmaste chef. Lönesamtalet ska fokusera på ditt bidrag till verksamheten under det gångna året. Varför du har den lön du har och vad du ska göra för att höja den? Utgå från lönekriterierna som ni har på er arbetsplats. Det ska också finnas en koppling till det ni pratat om i utvecklingssamtalet. ST vill att alla medlemmar ska ha ett årligt lönesamtal oavsett om lönen sedan fastställs i ett lönesättande samtal eller genom förhandling mellan ST och arbetsgivaren. Lönesättande samtal Är ett samtal där chef och medarbetare kommer överens om den nya lönen. I löneavtal förtydligas att det är viktigt att dialogerna ska ske i anslutning till lönerevision och att det också anknyter till de återkommande utvecklingssamtalen. Det är viktigt att den nya lönen ses som en bekräftelse på det som tagits upp i dialogen i samtalet om lön i beskrivningen om den enskildes resultat och utveckling. Lönekriterierna är grunden för samtalen om lön. Utvecklingssamtal 10

11 Hur sätts din lön? ”En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder så som ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen.” Lönen sätts utifrån tre delar: - Vad (ansvar, svårighetsgrad) - Hur (förmåga och möjligheter) - Omvärld Lönen sätts utifrån VAD du gör och HUR du gör det. Lönen baseras inte på yttre omständigheter som din livssituation, hur du bor eller hur mycket maten kostar där du bor. Enligt det centrala avtalet ska det finnas tydliga principer och lönekriterier på arbetsplatsen och de ska vara väl kända av medarbetarna. Medarbetarna ska veta vad de kan göra för att påverka sin lön. Det ska vara tydligt vad som är viktigt för lönesättningen inom myndigheten, men det är också viktigt att chefen har förmågan att kommunicera budskapet i de återkommande dialogerna med medarbetarna. Det kan underlätta med ett skriftligt stödmaterial där bland annat den lokala lönepolitiken och aktuella lönekriterier finns med. Som anställd påverkar flera olika saker din löneutveckling: Ingångslönen, d v s den lön du fick när du anställdes, kan ha stor betydelse för ditt löneläge även i framtiden. Lönesätts du fel från början kan det ta lång tid att komma till rätta med lönen. Nya, mer kvalificerade arbetsuppgifter påverkar också ditt löneläge- ny lön kan då korrigeras i samband m att du får de nya arbetsuppgifterna eller vid lönereivsionen. Löneläget i omvärlden brukar också kallas marknadskrafterna. Finns det många med samma kompetens inom ett geografiskt område kan det vara ett skäl till att inte ingångsvärdet behöver vara högt, eftersom det inte råder något egentligt konkurrensläge. Är däremot kompetensen som efterfrågas en bristvara kan det innebära att ingångsvärdet är högre. Lönekartläggning: Lokala parter, d v s arbetsgivaren och det lokala facket, ska kartlägga lönerna för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader förekommer mellan kvinnor och män. Skillnader ska kunna förklaras utifrån de sakliga grunderna i lönesättningen. Om man i lönekartläggningen kommer fram till att löneskillnader inte går att förklara måste dessa rättas till. Detta kan antingen göras i samband med att kartläggningen är klar eller också i anslutning till lönerevisionen. Den största möjligheten att påverka din lön har du när du får en ny anställning hos en ny arbetsgivare. Att vara rörlig på arbetsmarknaden ger oftast en god löneutveckling. Intern rörlighet kan också ge en ökad möjlighet till löneutveckling, men det varierar mellan olika arbetsgivare. Vissa arbetsgivare har tydliga karriärvägar som också är kopplat till en tydlig löneutveckling. Fråga ditt lokala fack hur det ser ut på din arbetsplats. Det beror på hur angelägen din arbetsgivare är av rörlighet inom organisationen. Det kan också vara så att arbetsgivaren inte vill att du ska röra på dig och av den anledningen är beredd att höja din lön för att du ska stanna.

12 Ditt viktiga förarbete
Ta reda på aktuell lönestatistik för arbetsplatsen Hur ser arbetsgivarens lönepolicy ut och vilka lönekriterier finns? Ta fram dokumentation från utvecklingssamtal/eller motsvarande och ditt senaste lönesamtal Prata lön med dina jobbarkompisar Hur har din lön utvecklats? Jämför din lön med andras, till exempel via ditt lokala fack/STs Lönesök Ta reda på vad ni har för lönestatistik på arbetsplatsen. Då kan du se de olika lönespannen i den grupp du tillhör. Du kan alltid vända dig till ditt närmsta ST-ombud för att få hjälp att tolka eller guida dig i dina förberedelser. Lönebilden är en statistisk bild av lönestrukturen. Det innebär att man har grupperat in olika arbetsuppgifter i lönespann för varje grupp. Lönespann innebär avståndet mellan lägsta och högsta lön. Lönebilden visar också hur grupperna förhåller sig till varandra. Ta reda på vilken grupp du tillhör och att du tillhör rätt grupp. Kanske har du fått förändrade arbetsuppgifter som innebär att du borde ligga i en annan grupp, något man kan ha missat att ta hänsyn till. Att känna till detta är viktigt eftersom det ger dig en uppfattning om var du befinner dig och hur förhållandet till andra ser ut både i din egen grupp men också i förhållande till andra grupper. I dialogen med din chef är det viktigt att få en förklaring till varför din lön befinner sig där den gör och vad du kan göra för att påverka din framtida löneutveckling. Exempel på kriterier Gå igenom arbetsgivarens lönepolicy och lönekriterier. Stäm av med VAD och HUR du ligger till enligt dessa i din arbetsprestation enligt dig. Bidrag till verksamhetens mål Samarbetsvilja Dela med sig av kunskap Hålla deadlines Noggrannhet och ordning Initiativförmåga Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift Lönekriterier för chefer Boka i god tid ditt samtal, då har du chans att hinna förbereda dig. Försök ta reda på vilken struktur som samtalet kan förväntas ha (dagordning). Förbered dig genom att återkoppla till tidigare samtal som utvecklingssamtal, lönesamtal och ev lönesättande samtal. Vad framkom i dessa samtal, vad var bra och mindre bra? Fundera på både innehållet och formen för mötena.   Gå igenom lönekriterierna och ge dig själv omdömen

13 Ditt viktiga förarbete
Värdera innehållet i ditt arbete Utgå från arbetsinnehållet, VAD är det du gör Dina personliga kvalifikationer, HUR du utför arbetet Vad har förändrats? Till exempel ändrade arbetsuppgifter/utökat ansvar och genomförd kompetensutveckling Fundera över vilka förändringar som har skett under året; vad har du gjort, ändrade arbetsuppgifter m.m. Gör samma sak med förändringar i dina ansvarsområden. Fundera över hur du förändrat ditt sätt att arbeta i positiv riktning; vad har du gjort som du kan framhålla är extra bra, vilken kompetensutveckling har du haft under året mm. Det kan också vara bra att fundera över om det finns saker som du kunde ha gjort bättre, inte för att lägga fram det under samtalet, utan mer för att vara förberedd om chefen tar upp det. Då har du ett genomtänkt svar. Viktigaste av allt - vad anser du att du ska ha för lön? Har du omvärldsbevakat och sett över ditt värde? Vilka sakliga argument ska du föra fram för att få den lön du anser att du ska ha? Hur har jag utvecklats och vad har jag åstadkommit? Konkreta exempel Din prestation i förhållande till uppsatta mål

14 Ska du ha lönesättande samtal?
Försäkra dig om att du har ditt lönesättande samtal med din lönesättande chef Ha en klar uppfattning vilken löneökning och ny lön som du tycker är bra och rimlig för dig 14

15 Under samtalet - Du har rätt att få en motivering till din lön!
Dokumentera – för egna anteckningar Var saklig och tydlig Lyft fram dig själv men kritisera aldrig andra Ställ frågor om du inte får tillräckliga svar Var lyhörd Gör aldrig kopplingar mellan din lön och privatekonomi Sammanfatta i slutet av samtalet det ni har gått igenom - Du har rätt att få en motivering till din lön! Svårigheter du kan stöta på: chefen är inte förberedd du känner att chefen inte lyssnar myndigheten/bolaget har dålig ekonomi lönekriterierna är okända/otydliga kort om tid ”allt är ju klart på förhand” Tips! För råd och stöd kontakta din lokala ST-representant eller ring STs lönerådgivare på 15

16 Utvärdera Fick du fram det du ville?
Var det bra stämning under samtalet? Vilka argument förde din chef fram? Fick du veta varför du har den lön du har? Och vad du kan göra för att höja den? Något som din lokala ST-styrelse behöver känna till? 16

17 Engagera dig och andra! Hur går det med lönearbetet på din arbetsplats? Kontakta ditt lokala fack för att ta reda på mer. Var med och välj förhandlingsmodell (lönesättande samtal/förhandling) Obs! För att kunna påverka och ha inflytande behöver vi vara så många som möjligt på arbetsplatsen: Är du inte medlem – gå med du också Är du medlem – prata med dem som inte är det Värva en kollega – Beroende på hur mycket arbete som återstår med lönekriterier, diskussion om lönebild, struktur för genomförande av förhandlingar och val av förhandlingsmodell kommer det att ta olika lång tid på olika arbetsplatser. Fack och arbetsgivare kommer att hitta olika lösningar på olika arbetsplatser. För att du ska få veta mer om vad det nya avtalet innebär för dig och hur arbetet går vidare på din arbetsplats, kontakta ditt lokala fack. Valet av förhandlingsmodell kanske redan är klart på din arbetsplats- ta chansen att påverka inför nästa års lönerevision. Om du inte är medlem – det kan vara bra att känna till att om man inte är med i facket har man inte någon garanti alls för att få en löneökning

18 Vill du veta mer? Vill du bli medlem? Sms:a ”Medlem” till 731 70
Prata med STs företrädare på din arbetsplats Ring STs lönerådgivare på Löneinformation och Lönesök på För ytterligare förberedelse gå STs e-utbildning Din Lön Vill du bli medlem? Sms:a ”Medlem” till


Ladda ner ppt "Ditt värdefulla avtal Information om det nya kollektivavtalet Avtalsinnehåll - Tips inför lönesamtal/lönesättande samtal."

Liknande presentationer


Google-annonser