Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål- och resultatstyrning. MÅLSTYRNING – TYDLIG MODELL Politiskt styrd organisation VISION 2020: gemensam framtidsbild med Tornio KF-Inriktningar: Riktningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål- och resultatstyrning. MÅLSTYRNING – TYDLIG MODELL Politiskt styrd organisation VISION 2020: gemensam framtidsbild med Tornio KF-Inriktningar: Riktningen."— Presentationens avskrift:

1 Mål- och resultatstyrning

2 MÅLSTYRNING – TYDLIG MODELL Politiskt styrd organisation VISION 2020: gemensam framtidsbild med Tornio KF-Inriktningar: Riktningen för 3 år framåt Nämnderna sätter Mål ett år framåt utifrån Inriktningarna Verksamheterna Åtar sig att uppfylla målen Ända ned på respektive medarbetare - Tydlig gränsdragning Politik – Verksamhet - Planering, uppföljning och rapportering i IT Stödet Stratsys

3 KÄRNAN – IDEÈRNA Vad är vårat förhållningssätt, när vi gör vårt jobb (representerar Haparanda stad)? Vad är vårat gemensamma uppdrag? Hur ska jag vara som ledare? Hur ska jag vara som medarbetare? -Värdegrund -Varje medarbetare skapar kvalitet varje dag - Självkritisk till våra arbetsprocesser: Processbaserat arbetssätt (”Lean”) - Dialog med kund, synpunkter/klagomål till verksamheten -Dialog med medborgare, förslag till politiken, debatt -Ständiga förbättringar

4

5

6 Definiera mål: Sträva efter SMARTA - Mål Specifika: Tydlighet i vad som ska uppnås Mätbara: Har vi lyckats? Något att mäta målet mot (tid, kostnad, kvalitet, nöjdhet) Accepterade: Delaktighet i framtagandet – kommunicerad, känd - motivation att jobba mot målet Realistiska: Möjligt att nå målet - ska vara lätt att se möjligheten att nå fram Tidsbundna: Tydlig start- och slutpunkt BUN, 2 exempel: -Andelen med slutbetyg från gymnasieskolan skall vara minst 85% [2012] (– OK!) -Utveckla ett kvalitetssystem för att säkerställa en näringsrik mat och trivsam miljö ( – Mindre OK!) SN, 2 exempel: -Frisknärvaron bland anställda ska öka. För nämndens verksamhetsområde är målet att frisknärvaron skall uppgå till 96 % [2012] (– OK!) -En miljöplan för förvaltningen upprättas tillsammans med kommunens klimatstrateg ( – Mindre OK!)

7 MÅL & RESULTATSTYRNING -Ekonomi i ordning (grunden) och att vi har tydliga mål -Måste kompletteras med att vi mäter om vi nått våra mål, resultat av det vi gör -Kompletterar våra ekonomiska resultat med kvalitativa resultat (Nöjdhet, Brukarundersökningar…) - Vad är det vi faktiskt åstadkommer för effekter/resultat -Vi får resultat och analyserar dem, lär oss av det som funkar och förbättrar det som inte funkar -2012 ska kvalitetsmått kopplas mot mål -Arbetet med resultat i verksamheterna hösten/vintern 2012-13 - Vi kallar kvalitetsmåtten för Indikatorer Resurser Arbets- processer Resultat

8 STYRMODELLEN - INTERN KONTROLL -Koll på att vi följer lagar och föreskrifter, egna riktlinjer/instruktioner/policys… -”Efterhandskontroll”, - MEN också en förmåga att bedöma sårbarheten: risker och konsekvenser inom organisationen i förväg: Klarar vi av de mål som satts upp? Vilka risker finns att inte nå målen? Vilka konsekvenser kan riskerna orsaka? Kan vi påverka/förebygga riskerna? Vad ska prioriteras? -Ger också snabb förmåga att ställa om.

9 Sammanfattning -Tydliga politiska inriktningar och mål gör att vi vet VAD som ska göras… -… och verksamheterna kan planera HUR detta ska göras och ÅTAR sig att uppfylla den politiska viljan… -Vi genomför uppdragen med ett förhållningsätt som alltid har kunden / medborgaren i fokus, skapar bästa möjliga värde för dem -Vi vill och tycker om att mäta våra resultat, för att detta ger oss verktyg för att förbättra oss där det krävs eller behövs


Ladda ner ppt "Mål- och resultatstyrning. MÅLSTYRNING – TYDLIG MODELL Politiskt styrd organisation VISION 2020: gemensam framtidsbild med Tornio KF-Inriktningar: Riktningen."

Liknande presentationer


Google-annonser