Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Balanserad resultatredovisning med balanserat styrkort Balansen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Balanserad resultatredovisning med balanserat styrkort Balansen."— Presentationens avskrift:

1 Balanserad resultatredovisning med balanserat styrkort Balansen

2 Kvalitetsresan 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Samarbetet mellan Göteborgs Stad och SIQ startar Arbetet med Balansen inleds Utmärkelsen Kvalitet i Göteborgs Stad instiftas Genomförande av de första breda brukarundersökningarna TQM grupp för att förstärka kvalitetsarbetet bildas Balansen övergår till förvaltningsform Samtliga verksamheter har tagit fram styrkort

3

4

5 Utveckla gemensamma verktyg som beskriver verksamheterna och deras resultat Utveckla lättillgänglig information om olika verksamheter och deras mål och resultat Göra det möjligt för Göteborgarna att jämföra, påverka och välja bland de tjänster som erbjuds Stödja verksamheterna i utvecklings- och förbättringsarbetet Skapa verktyg som ger möjlighet till egen utvärdering och jämförelser med andra verksamheters resultat Skapa verktyg som ger förutsättning att kunna följa verksamheternas prestationer i förhållande till målen, så att resurser kan fördelas på bästa sätt Uppdrag

6 Arbetssätt Styrgrupp Projektledning Arbetsgrupp Referensgrupp projekt

7

8 Drift förvaltning Kommunstyrelsen Ägare och beställare StadsdirektörReferensgrupp Koncernledningsgrupp Samordningsgrupp Ombud Kommunstyrelsen Ledning Stadskansliet Balansenansvarig Projektledare Förvaltningsorganisation Balansen ansvarig Projektorganisation Nyutveckling av styrkort Drift och förvaltning av befintliga styrkort Lokalt försörjningsansvar Vidareutveckling av befintliga styrkort

9 Vad är balanserad styrning? En modell -som presenterar verksamhetens mål och resultat En metod -hur man skall formulera mål och mätetal En process - hur man skall arbeta med ledning och styrning

10 Modell för Balanserad styrning Den vi finns till för (kund) Uppdrag/ ekonomi Verksamhet/ processer Verksamhetsidé Vision Värderingar Strategier Mätetal Medarbetare/ utveckling Mål MätetalMål MätetalMål

11 Metod för Balanserad styrning Nyckel- processer Framgångs- faktorer Styrande formuleringar Mätetal Verksamhetsbeskrivning

12 Utveckling/ förbättring Mål och budget Mätning -mätresultat Analys/ rapportering Processen för Balanserad styrning

13 Effekter Rapporter och bokslut Resultatmätning - uppföljning, analys och utvärdering är tillsammans med målbeskrivningarna det mest strategiska avsnittet i årsredovisningen. Här ska verksamheternas mål samt de ekonomiska och personalpolitiska målen analyseras och det ska framgå i vilken utsträckning målen har uppfyllts. Analysen och utvärderingen ligger till grund för bedömning av nämndens/styrelsens resultat och år ett underlag för budgetarbetet. Kontoplan Med förändrade riktlinjer för budgetarbetet har kontoplanerna anpassats till en gemensam kontoplan för Göteborgs Stad. Organisation Uppföljning, analys och utvärdering ställer krav på att organisationen är tydlig. Enbart inom stadsdelsnämnderna finns fler än 1500 resultatenheter. Systematiken i balansen ställer krav på de system som balansen är beroende av, vilket medför förbättringar och ökad tydlighet. Diskussion om förbättringar Sist men inte minst erbjuder resultatredovisningarna ett brett och tydligt diskussionsunderlag för medarbetare, ledare, föräldragrupper, anhöriga, politiker, media etc.

14 Steg i processen Vad är verksamhetens uppdrag och vision ? Vem är vi till för ? Hur ser vår verksamhet ut ?      Vad är kvalitet i verksamheten ? Hur kan vi mäta kvaliteten ? FrågaAtt göra Kartlägg uppdrag och vision Kartlägg verksamhetens kunder och deras behov Kartlägg och definiera processer och samverkan Identifiera verksamhetens framgångsfaktorer Utveckla nyckeltal utifrån framgångsfaktorerna

15 Att sätta mål och mäta med hjälp av Balansen Målen förs nedåt i verksamheten Måtten förs uppåt i verksamheten Uppdrag, visioner och mål Mätetal Göteborgarnas behov Verksamhetens processer Viktiga faktorer för att verksamheten ska vara framgångsrik

16 Den vi finns till för (kund) Medarbetare & utveckling Verksamhet & processer Uppdrag & ekonomi Uppdrag, visioner och värderingar Perspektiv Verksamhets- beskrivning Processer Framgångsfaktorer Mätetal

17  Beskrivning av verksamheten  Uppdragsgivare  Lagar och styrande dokument - Nationella styrdokument - Lokala styrdokument  Kärnverksamhet  Kund - de vi är till för  Kundens behov  Verksamhetens processer  Framgångsfaktorer  Medarbetarnas kompetens  Samarbetspartners Från uppdrag till mätetal

18 Balansen Mätetalen = mått på framgångsfaktorer Kund Medarbetare & utveckling Uppdrag & Ekonomi Verksamhet & Processer Fokus: Verksamhetsutveckling - ej siffror

19 Definitioner av de olika perspektiven Den vi finns till för (kund) - Kundens/brukarens uppfattning om och nöjdhet med verksamheten Medarbetare och utveckling - Medarbetarnas uppfattning om arbetsplatsen - Ledarnas uppfattning om arbetsplatsen - Kompetens -sakkompetens -socialkompetens -strategisk kompetens -metodisk kompetens -ledarkompetens - Trivsel, hälsa, arbetsmiljö på arbetsplatsen - Utveckling av medarbetare och ledare Uppdrag och ekonomi - Verksamhetens kostnader - Verksamhetens budgetutfall – håller vi budget? - Förutsättningar i form av: -styrande formuleringar – ej kundrelaterat -resurser Verksamhet och processer - Resultat av vår verksamhet - Resultat av våra processer -stöd, ledning och huvudprocesser - Hur processerna och verksamheten fungerar -t ex samverkan - Hur processerna och verksamheten utvecklas

20 Vilken nytta har vi av balansen? -Styrnings-, uppföljnings- och utvecklingsverktyg för verksamheten -Jämföra och lära sig av andra -Information och underlag för kommunikation och dialog mellan både ”kunder”, verksamhet och olika ledningsnivåer Balansen ger: -”koll på läget” – vart är vi på väg? -en helhetsbild -fokus på det som är viktigt och som skall prioriteras -möjlighet till dialog på lika villkor -ökat engagemang och delaktighet -förbättrad möjlighet till lärande och utveckling

21 Balansen på Intranätet http://www.datalager.goteborg.se:6210

22 Insamling av data Horisonten ProCapita Kompass WebbSotis Gerda Indra m.fl. Enkäter via SCB InIsUt -webbenkäter

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


Ladda ner ppt "Balanserad resultatredovisning med balanserat styrkort Balansen."

Liknande presentationer


Google-annonser