Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun LOKALRESURSPLANERING En del i långtidsplaneringen utifrån samverkan inom förvaltningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun LOKALRESURSPLANERING En del i långtidsplaneringen utifrån samverkan inom förvaltningen."— Presentationens avskrift:

1 1. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun LOKALRESURSPLANERING En del i långtidsplaneringen utifrån samverkan inom förvaltningen

2 2. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun BEFOLKNING

3 LÅNGTIDSPLANERING Allmän- politisk debatt Förslag till planer Förslag till budg/plan Budget- anvisningar Politisk behandling/beslut 3. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun Omvärldsanalys (5-7 år) Tendenser o konsekvenser i verksamheten utifrån mål- grupperna: Barn o familj Ungdom Vuxna Funktionshindrade Äldre Befolkningsprognos Bostadsförsörjnings- program Lokalresursplan

4 4. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun POLITISK ORGANISATION Kf fastställer alla styrdokument som ingår i långtidsplaneringen i samband med budget Avstämning under året av LRP/lokalfrågor i budgetberedn

5 5. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun FÖRVALTNING

6 LRP-GRUPPEN I FÖRVALTNINGEN Samverkan o samordning genom LRP-grupp: Stadsarkitekt Mark/bostadschef Fastighetschef Lokalsamordnare UTK o SOC Kanslichef (samordnare) Möte 1 gång per månad max 3 timmar 6. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

7 SYFTE OCH UPPGIFT FÖR LRP-GRUPPEN Syfte: Kommunledningsperspektiv på lokaler Enkelt arbetssätt som är tydligt och direkt kopplat till långtidsplanering/budget och fysisk planering Uppgift för LRP-gruppen Verkställa den av fullmäktige fastställda planen utifrån planerad driftstart Upprätta/revidera planen inför kommande budget/planperiod utifrån: Lokalutnyttjande av befintliga lokaler Fysisk planering/placering av nyproduktion på längre sikt Inhyrda lokaler på kortare och längre sikt 7. 2005-10-27 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun Medverkar i samhälls- planeringen

8 8. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun LRP-GRUPPENS DAGORDNING Genomgång av alla objekt utifrån fastställd LRP Fysisk planering Förstudier/utredningar i ett tidigt skede av större projekt Samordning av verksamhetslokaler

9 LRP – EN DEL I LÅNGTIDSPLANERINGEN I planen redovisas: Beskrivning av verksamheter Beräkningsgrunder o behov av utbyggnad Lokalplan 9. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

10 10. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun UPPRÄTTANDE AV LOKALRESURSPLAN Nedanstående delar samordnas vid upprättandet av planen Behov Fysisk planering (översiktsplan/detaljplan) Ekonomi Samordningen sker genom en detaljerad tidsplan som innehåller tider för genomförande för ovanstående delar

11 BEFOLKNINGSPROGNOS Revideras årligen i mars/april Underlag i budget/plan för sektorerna Följs upp varje månad Sektorerna bevakar förändringar/ föreslår ev åtgärder 11. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun

12 12. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun BEHOV – SEKTORN UPPRÄTTAR Sektorn är ansvarig för behovet/underlaget Lokalsamordnaren är länken mellan sektorn o LRP-gruppen Underlag: Befolkningsprognos/ statistik Bostadsförsörjnings- program Sektorsspecifikt underlag/beräkningar Sektorns (UTK o SOC) verksamheter Plan sektorn Lokalresursplan LRP Behov: Sektorns ledningsgrupp är ansvarig för behov/plan som ingår i LRP

13 13. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun FYSISK PLANERING - BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Fastställs av fullmäktige i samband med budget/årlig revidering Utgår från översiktsplan, markpolitiska o bostadspolitiska inriktningsmål Program för kommande 5-årsperioden och möjlig utveckling för ytterligare 5 år Tre/fem första åren underlag för sektorernas verksamhetsplanering och budget/plan Tre första åren ligger fast – genomförs enligt programmet

14 14. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun E-projekt: -Efter antagen plan -Mark från markreserven -Alla kostnader i projektet -Separat exploateringsbudg/ ingen resultatbudgetering -Avslutat proj/slutredov -Resultatföring Styr planarbetet Initierar detaljplane- läggning Omgående genomförande FYSISK PLANERING - FLÖDE

15 15. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun EKONOMI Sammanställning av drift- o investerings- kostnader i budget/ plan för alla projekt i LRP Rutiner Driftbudget – 3 år Investeringsbudget – 5 år

16 16. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun DOKUMENT I LOKALRESURSPLANERINGEN Befolkningsprognos Underlag för beräkning av behov Uppföljning per månad Delges genom intranätet Lokalresursplanen Redovisar planerad utbyggnad/förändringar för perioden Delges alla chefer tillsammans med bostadsförsörjningsprogram och budget/plan genom intranätet Ekonomisk sammanställning utifrån LRP Redovisning av objektens drift- o investeringsbudget Delges berörda verksamhetschefer och ekonomer tillsammans med LRP Anteckningar från LRP-gruppen Anteckningar från varje möte utifrån beskrivning av objekt, aktuell status, uppdrag och återrapportering av uppdrag Skickas till; LRP-gruppen, sektorscheferna, kommunalråden, berörda verksamhetschefer, handläggare och ekonomer

17 17. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun LOKALRESURSPLANERING I HÄRRYDA KOMMUN

18 18. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun VARFÖR ARBETAR VI SÅ HÄR? Startade i början av 90-talet inom SOC – ett excelblad! Växt fram Eget arbete inom förvaltningen Ny politisk o förvaltningsorganisation 1999: Kommunperspektiv på lokaler Tydligt behov som är direkt kopplat till budget/plan Arbetssättet började att tillämpas i hela förvaltningen 1999/2000 Enkelt - inga extra blanketter Pågår hela tiden

19 19. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun ERFARENHETER Kommunperspektiv på lokaler Tydligt behov som är direkt kopplat till budget/plan Etablerat dokument med hög legitimitet ”Levande dokument och process” Klar gräns mellan politisk organisation och verkställighet Samverkan o samordning mellan sektorerna Tydligt ansvar/uppdrag utifrån ansvarsområde för LRP- gruppens deltagare Återkoppling till sektorerna genom lokalsamordnaren Stort ansvar på lokalsamordnaren i resp sektor Klar gräns mellan LRP-gruppen och fastighetsfunktionens uppdrag/ansvar


Ladda ner ppt "1. 2007-03-08 Administrativa sektorn Copyright © Härryda kommun LOKALRESURSPLANERING En del i långtidsplaneringen utifrån samverkan inom förvaltningen."

Liknande presentationer


Google-annonser