Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens program: – Jan Persson, länsarkitekt -Inledning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens program: – Jan Persson, länsarkitekt -Inledning"— Presentationens avskrift:

1 Bygg- och bygglovsfrågor i nya PBL Kultur- och Samhällsbyggnadsenheten, 2012-04-27

2 Dagens program: 09.00 – 10.00 Jan Persson, länsarkitekt -Inledning
-Summering av nya PBL 10.00 – fika 10.30 – Therese Grundström, bygglovsingenjör Finspång -Summering av webbsem. 19/4 (Prövning av ansökning om lov enligt nya PBL) -Praktikfall 12.00 – – lunch 13.00 – Per Hallin, byggnadsingenjör Motala -Summering av webbsem. 29/3 (Byggsanktioner och vite) -Praktikfall, -nyheter från Boverket 14.30 – – fika 15.00– Jan Persson/ Susanne Appelberg, planarkitekt -Tillsynsarbete -Tillsynsvägledning -Sammanfattning

3 Tillsyn Tillsynsvägledning Susanne Appelberg, Kultur- och Samhällsbyggnadsenheten, 2012-04-27

4 Återblick: 2009 – Christian Forsell Rapport till Boverket
Kartläggning av länets tillsyn och PBL – hantering Nov 2009 KF:s reglemente BN:s tillgänglighet Delegationsordning BN:s taxa Mars 2010 Grannehörande Olovligt byggande Bevaka påbörjan /avslut Bygganmälan efter lov Rutiner för byggsamråd Tekn. Genomgång Statistik + Uppmärksammade frågor Arkitektkompetens Dokumenterade handläggningsrutiner Tillsynsplan Kontrollplan Kriterier för KA Egenkontroll Tillsynsbesök Byggfelsförsäkring

5 Begrepp och ansvar: Kommunen/ BN ska: enl. PBF(2011:338) 8:2 §:
ansvara för tillsyn över byggande. följa upp och utvärderar sitt tillsynsarbete (8:2). Länsstyrelsen ska: enl. PBF(2011:338) 8:14 §: ge tillsynsvägledning genom råd och stöd i BN:s tillsynsarbete. följa upp och utvärdera BN:s tillsynsarbete. + tillämpning av PBL (8:18). lämna uppgifter till Boverket om LST:s tillsynsvägledning och utveckling av BN:s tillsynsarbete. Pröva kommunernas antagna planer eller OB (ordinarie tillsyn i efterhand, PBL 11:10). Länsstyrelserna och Boverket ska: enl. PBF(2011:338) 8:13 §: ge tillsynsvägledning till BN vad gäller tillsyn enl. PBL. aktivt verka för samordning och samverkan. ha en 3-årsplan för sin tillsynsvägledning (8:16) som vid behov revideras. Boverket ska: enl. PBF(2011:338) 8:15 §: ge tillsynsvägledning till LST i plan- och byggfrågor. ge tillsynsvägledning till BN genom råd och stöd i dess tillsynsarbete. sammanställa erfarenheterna från kommunernas, LST:s och verkets tillsynsarbete och TVL (8:17). ge råd och stöd, följa upp, analysera, sammanställa erfarenheter från tillämpningen, (8:19)

6 Uppdrag 44 – regleringsbrev inför 2012
Regeringsbeslut IV:11 S2011/10876/VS gemensam arbetsform och riktlinjer för att följa upp och utvärdera uppgifterna om tillsyn vad gäller: - BN:s tillsynsarbete och utveckling. - LST:s arbete med vägledning och råd och stöd till BN:s tillsynsarbete. uppgifterna om tillämpning vad gäller: - BN:s tillämpning av PBL. - LST:s arbete med råd och stöd. - DP, OB och planeringsunderlag till ÖP, DP och OB. Tidplan Arbetsmöte Uppsala 26/4 2012 redovisning till Soc.dep 31/10 – tillsyn. redovisning till Soc.dep 31/ – tillämpning.

7 Vad vill kommunerna ha för stöd?
Behov - önskemål? Rutiner för uppföljning? Nätverk Östergötland? Checklistor? Utbildningsinsatser? Skriftliga ”omdöme” – brister/svagheter? Regionala träffar – 2 ggr/år? Enskilt möte med kommunen/ tjmän/ politiker? Lista med gällande allmänt rådgivande mtrl?

8 Boverkets spaning: Enkelt eller svårt och dyrt? Arbetskraft?
Mycket administration med expediering och kungörelse Viktigt med samkörda och välorganiserade kommuner Arbetskraft? Tidigare personalneddragningar Svårt att rekrytera kompetens Regeringsuppdrag 31 okt 2012 Kontrollansvariga behövs! Varför certifieras så få? Boverket följer utvecklingen och analyserar orsaken Illegala planbestämmelser? Överprövningsgrund? Översiktsplan Kommunernas skyldighet att hålla ÖP aktuell LSt ska lämna ”sammanfattande redogörelser” som underlag för aktualitetsprövning

9 Tack för oss! Therese Grundström - Finspång Per Hallin - Motala
Jan Persson - Länsstyrelsen Susanne Appelberg - Länsstyrelsen Nästa PBL – seminarium på Länsstyrelsen: - onsdag 23 maj 2012 - ÖP och DP


Ladda ner ppt "Dagens program: – Jan Persson, länsarkitekt -Inledning"

Liknande presentationer


Google-annonser