Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lov- och byggprocessen i nya PBL Kultur- och Samhällsbyggnadsenheten,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lov- och byggprocessen i nya PBL Kultur- och Samhällsbyggnadsenheten,"— Presentationens avskrift:

1 Lov- och byggprocessen i nya PBL Kultur- och Samhällsbyggnadsenheten, 2012-10-12

2 Dagens program: 08.30 – 08.45 Kaffe 08.45 – 09.00 Inledning - JP
09.00 – Summering av webseminarium 6/9, Lov- och byggprocessen - TG 09.30 – Gruppdiskussioner och fika -TG - Startbesked - Kontrollplan enkla ärende - Slutbesked 10.15 – Återsamling och summering – TG, JP, SA - 10.45 – Tillsynsplanering mm - SA - Enkätresultat gruppdiskussion - Kommande planering av tillsyn och vägledning 11.45 – Avslutning – SA/JP - Boverket pg - Rättsfall

3 Plan för tillsynsvägledning:
Enkät – steg 1: 30/8 – 21/9 2012 Svarsfrekvens – Östergötland – 100 %! Syfte: tillsynsläget, svårigheter med tillämpning Underlag för tillsynsvägledning Steg : Seminarium 13 nov – samtliga Länsstyrelser Vägledningsaktiviteter i samråd med BN + referensgrupp Kunskapsbanken Boverkets PM om Roller och ansvar, BN:s tillsyn Steg : Vägledningsinsatser riktade till BN

4 Enkätresultat: Ange ungefärligt antal lovärenden (bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked) som inkom under 2011 hos byggnadsnämnden (BN)? Hur många tjänstemän arbetade vid slutet av 2011 med uppgifter knutna till byggnadsnämndens förvaltningsområde. Total årsarbetstid Lov-processen Bygg-processen Administration Tillsyn Kinda Kommun 200 2 3520 tim 880 tim 1760 tim 20 tim Ydre 90 1 ca 1500 ca 500 Motala kommun 550 9 9 heltid 3 heltid 2 heltid ingår i lov och byggproc. Norrköping 1400 19 36929 13448 12444 10034 1003 Söderköping 225 8 12800 2050 1760 Finspång 260 5 st 2,25 0,5 0,75 Vadstena kommun 110 5 4 675 t 1 700 t 1 275 t - Boxholms kommun 130 1,50 0,4 0,25 0,10 Linköpings kommun 1500 21 40000 t 19000 t 7000 t 8000 t 6000 t Åtvidaberg 150 3 2,5 av heltid 3600 Mjölby 500 4 7200 2200 400 tim 900 100 tim Ödeshögs Kommun 1600 tim 1600 100 Valdemarsvik 300 4800

5 Har bemanningen förändrats sedan den 2 maj?
Vi har ökat bemanningen – 53,85 % Den är oförändrad – 46,15 % Vi har minskat bemanningen Har byggnadsnämnden tillgång till en person med arkitektutbildning? Byggnadsnämnden har anställd personal med arkitektutbildning – 61,54 % Byggnadsnämnden har tillgång till arkitekt på annat sätt. -38,46% Byggnadsnämnden har inte tillgång till arkitekt. -BN har anställt en tjänsteman från kommunstyrelsen på 25% som delvis har viss arkitektutbildning -Vi köper kompetens vid behov - Konsult -Vi har tillgång till arkitekt via avtal konsult. -Samarbete annan kommun

6 Har byggnadsnämnden tillgång till en person med juridisk utbildning?
Har byggnadsnämnden tillgång till en person med byggnadsteknisk utbildning? 100 % Har byggnadsnämnden tillgång till en person med juridisk utbildning? Byggnadsnämnden har anställd personal med juridisk utbildning – 7,69 % Det finns en kommunjurist som kan PBL – 15,38 % Byggnadsnämnden har tillgång till jurist på annat sätt - 38,46 % Vi har inte tillgång till jurist - 38,46 % Har byggnadsnämnden tillgång till en person med antikvarisk utbildning? Byggnadsnämnden har tillgång till personal med antikvarisk utbildning – 30,77 % Byggnadsnämnden har tillgång till antikvarie på annat sätt - 30,77 % Vi har inte tillgång till antikvarie - 38,46

7 genomförande uppfyllas i kommunen efter 1 januari 2013? Ja – 38,46 %
Bedöms behovet av certifierade kontrollansvariga för kontroll av byggherrens genomförande uppfyllas i kommunen efter 1 januari 2013? Ja – 38,46 % Nej – 61,54 % -Enligt uppgift från bl a Byggutbildarna ligger Östergötland bra till, men kanske svårt att bedöma än så länge -Troligtvis inte. En utbildning som Byggutbildarna förlagt till Motala kan kanske bidra till att förhållandena ändras. - Endast en person i Vadstena är ceritfierad, fyra i grannkommunen Motala. Flera personer är dock på väg att certifiera sig. -Kommer ej att vara uppfyllt -Tillräckligt många hinner ej utbildas. - Inte på några villkor. Det finns en person certifierad i Mjölby enligt Boverket. -Vi saknar många kontrollansvariga i Ödeshög -inga kända certifierade i vår kommun Har arbetsplatsbesök enligt kraven i PBL genomförts under 2011? Ja, vid samtliga byggnadsobjekt som föregåtts av tekniskt samråd – 76,92 % Nej, men vid flertalet byggnadsobjekt som föregåtts av tekniskt samråd – 23,08 % Nej, enbart vid ett fåtal eller inga som föregåtts av tekniskt samråd

8 Har BN gjort någon planering för sin tillsyn?
Ja - 23,08 % Nej, men planering pågår – 23,08 % Nej – 53,85 % -resursbrist, avvaktar tillsynsplan Har BN förändrat sitt arbetssätt beträffande tillsyn sedan den nya lagen börjat gälla? Ja – 46,15 % Nej - 53,85 % -behov finns Hur många beslut om förelägganden enligt 10 kap äldre PBL respektive enligt 11 kap gällande PBL har utfärdats under 2011? Egeninitierade: 0,1,2,3,4,5, Anmälda: 0,1,2,3,65 -avvaktar tillsynsplan

9 Har BN beslutat om uttagande av byggsanktionsavgifter under 2011?
Ja – 30,77 % Nej – 69,23 % Finns det några problem förbundna med lagstiftningen om byggnadsnämndens tillsynsarbete? Nej – 38,46% Vet ej – 38,46 % Ja – 23,08 % -Tidsperspektiv, resursbrist, prioriteras inte pga skattefinansiering, möjligheten för byggnadsnämnden att genom ett föreläggande förbjuda någon som utfört en olovlig åtgärd att åter utföra åtgärden försvunnit ur lagstiftningen Finns det några problem förbundna med lagstiftningen gällande byggsanktionsavgifter Nej – 15,38 % Vet inte – 15,38 % Ja – 69,23 % -orimligt höga!

10 Vad vill BN ha vägledning om i sitt tillsynsarbete?
Kurser Hemsida Rådgivning på fråga Kommunbesök Metoder för tillsyn ” ”- Riktlinjer vid ingripande ” ”- Sakfrågor ” ”- Formulera korrekta beslut -” ”- Sanktionsavgifter ” ” ”- Handräckning ” ”- Har ni andra synpunkter på områden där det behövs tillsynsvägledning? -Flera alternativ kan vara aktuella vid förmedling av LST:s tillsynsvägledning -Information till samhället -Strandskydd. På listan ovan önskas även hjälp via hemsidan och direkt rådgivning. Har ni andra idéer om hur Länsstyrelsernas TVL bör utformas eller inriktas? -Vi har ganska få tillsynsärenden så för vår del så är hjälp vid direkta frågor mest effektivt. -Vägledningen bör utgå från vad kommunerna vill ha och vad länsstyrelserna kan erbjuda oss så att vi förhoppningsvis kan få en samsyn på tillämpningen inom länen och om möjligt även i hela landet. -Mall för tillsynsplan - goda exempel. -Bra med handläggarträffar 2 ggr per år där man kan behandla aktuella frågor och svårigheter, detta vore även bra för nämnder för att få en politisk samsyn.

11 Repris 27/4 Begrepp och ansvar:
Kommunen/ BN ska: enl. PBF(2011:338) 8:2 §: ansvara för tillsyn över byggande. följa upp och utvärderar sitt tillsynsarbete (8:2). Länsstyrelsen ska: enl. PBF(2011:338) 8:14 §: ge tillsynsvägledning genom råd och stöd i BN:s tillsynsarbete. följa upp och utvärdera BN:s tillsynsarbete. + tillämpning av PBL (8:18). lämna uppgifter till Boverket om LST:s tillsynsvägledning och utveckling av BN:s tillsynsarbete. Pröva kommunernas antagna planer eller OB (ordinarie tillsyn i efterhand, PBL 11:10). Länsstyrelserna och Boverket ska: enl. PBF(2011:338) 8:13 §: ge tillsynsvägledning till BN vad gäller tillsyn enl. PBL. aktivt verka för samordning och samverkan. ha en 3-årsplan för sin tillsynsvägledning (8:16) som vid behov revideras. Boverket ska: enl. PBF(2011:338) 8:15 §: ge tillsynsvägledning till LST i plan- och byggfrågor. ge tillsynsvägledning till BN genom råd och stöd i dess tillsynsarbete. sammanställa erfarenheterna från kommunernas, LST:s och verkets tillsynsarbete och TVL (8:17). ge råd och stöd, följa upp, analysera, sammanställa erfarenheter från tillämpningen, (8:19)

12 Boverkets PM: BN:s tillsynsansvar (11 kap 3,5§§ samt 8 kap 2,8,9 §§ PBL): ”Granskning i efterhand i syfte att pröva om ett tillsynsobjekt följt bindande regler eller föreskrifter, domar och beslut som har meddelats med stöd av dessa regler med beslut om ingripande eller påföljd för att åstadkomma en åtgärd eller rättelse om så inte är fallet”. Tillsynsobjekt (11 kap 17 – 63 § PBL): ”Byggherrar, fastighetsägare, ägare av byggnadsverk, kontrollansvariga, sakkunniga, funktionskontrollanter, nyttjanderättsinnehavare, väghållare, huvudmän för allmänna platser.”

13 EX på tillsyn: 1.En lov- eller anmälanpliktig åtgärd har utförts utan lovbeslut eller anmälan eller i strid med lovbeslut. • Lovföreläggande och förbud att fortsätta åtgärden/arbetet • Rättelseföreläggande (om inte lov beviljas i efterhand) • Vite (kopplat till stoppbeslut/rättelseföreläggande) • Byggsanktionsavgift • Beslut om att BN upprättar ritningar m.m. på ägarens bekostnad EX på tillsyn: 2. En väsentlig del av kontrollplanen har inte följts • Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet • Vite EX på tillsyn: 3. Ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och sätts inte i stånd inom skälig tid • Rivningsföreläggande • Vite

14 Inte ex på tillsyn: 1. Handläggning och prövning av lovansökan 2
Inte ex på tillsyn: 1. Handläggning och prövning av lovansökan 2. Genomgång av handlingar mm vid tekniskt samråd inför startbesked • Byggherrens förslag till kontrollplan • Övriga handlingar 3. Beslut om startbesked (eller beslut om vägrat startbesked) • Kontrollplan • villkor 4. Kontrollarbete (egenkontroll eller sakkunnig) 5. Arbetsplatsbesök 6. Genomgång av byggherrens dokumentation från egenkontroll 7. Beslut om kompletterande villkor till startbeskedet 8. Genomgång vid slutsamråd OBS – flera av dessa aktiviteter kan aktualisera en tillsynsinsats. Detta blir fallet om BN vid ett tekniskt samråd som exempel får kännedom om att byggnadsarbetena påbörjats utan startbesked. Byggnadsnämnden får då starta upp ett tillsynsärende

15 Arbetsmetod

16 Gruppdiskussion: OK distinktion tillsyn – inte tillsyn?
Synpunkter på arbetsmetod? Nytta - resultat?

17 Boverket pg: BBR – ändringar i föreskrifter och allm. råd ss 15/10
PBF-ändringar(sanktioner) – beslut? se web-SEM 6/11 Efterlysning: -frågor till web-seminariet del 2, 6/11 Uppföljning från Boverkets uppdrag: Kommunernas kompetens- och rekryteringsbehov 31/ Kontrollansvariga – certifieringsproblem ? Övriga frågor?

18 Tack för oss! Therese Grundström - Finspång
Jan Persson - Länsstyrelsen Susanne Appelberg - Länsstyrelsen Vakant - X Kommun Nästa PBL – seminarium på Länsstyrelsen: - januari 2013 – DP-bestämmelser


Ladda ner ppt "Lov- och byggprocessen i nya PBL Kultur- och Samhällsbyggnadsenheten,"

Liknande presentationer


Google-annonser