Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STADSKONTORET 2007-11-22 Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell Beslutad av kommunfullmäktige2007-11-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STADSKONTORET 2007-11-22 Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell Beslutad av kommunfullmäktige2007-11-22."— Presentationens avskrift:

1 STADSKONTORET Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell Beslutad av kommunfullmäktige

2 STADSKONTORET Bakgrund Hur har kommunens vision Halmstad 2020 och visionsstyrningsmodellen arbetats fram? Hösten 2005 inleddes arbetet med en ny vision för Halmstads kommun. Målet var att skapa en tydlig, enkel och användbar modell för styrning av verksamheten, där dialog mellan KF, KS, nämnderna och bolagen är ett grundläggande inslag.

3 STADSKONTORET Vision Halmstad 2020 Formulerad av kommunens politiska företrädare Antagen av kommunfullmäktige den 23 mars 2006

4 STADSKONTORET Halmstad - Hemstaden Vi är en kommun där människor möts – med trygghet, respekt & kärlek Vision Halmstad 2020 Halmstad - Kunskapsstaden Vi bygger en stad där människor växer – genom utbildning, företagsamhet & nytänkande Halmstad - Upplevelsestaden Vi skapar en atmosfär som ger livslust – genom aktivitet, gemenskap & livskvalitet

5 STADSKONTORET Visionen vilar på följande värdegrund Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

6 STADSKONTORET Projektarbetet I april fortsatte kommunstyrelsen diskussionen kring hur visionen skulle konkretiseras. Efter samråd med bolags- och förvaltningschefer och andra nätverk inom kommunen tog stadskontoret fram utkast till projektplan för det fortsatta arbetet. Projektplanen antogs av kommunstyrelsen i januari I enlighet med projektplanen arbetade ca 60 politiker och tjänstemän i sju olika delprojekt med att ta fram underlag till en ny visionsstyrningsmodell för Halmstads kommuns verksamhet.

7 STADSKONTORET Visionsstyrningsmodellen Syfte Visionsstyrningsmodellen ska förenkla arbetet med planering, genomförande och uppföljning utifrån visionen Halmstad Visionsstyrningsmodellen ska klargöra kopplingar till mål, handlingsprogram, omvärldsanalys etc. Modellen ska användas av Halmstads kommuns samtliga nämnder och kommunala bolag. Det ska vara tydligt att det finns en samhörighet mellan kommunens alla nämnder och bolag.

8 STADSKONTORET Visions- styrnings- modellens målstruktur

9 STADSKONTORET Övergripande mål: antas av KF formuleras med ett tidsperspektiv på år ses över vart fjärde år utifrån visionen kan aktualitetsprövas årligen i samband med verksamhetsplaneringen Visionsstyrningsmodellen utgår från den vision KF antagit. Visionen preciseras därefter i det som kallas övergripande mål.

10 STADSKONTORET Handlingsprogram: kopplas till de övergripande målen antas av KF ska prövas årligen i samband med verksamhetsplaneringen Handlingsprogrammen uttrycker en ambition och viljeinriktning, som sedan preciseras till konkretiserade mål och prioriteringar.

11 STADSKONTORET Konkretiserade mål och prioriteringar: fastställs av KF genom planeringsdirektiv har en varaktighet på 1-3 år är riktade till en nämnd/ett bolag eller till flera nämnder och/eller bolag Verksamhetsmål: nämnder och bolag fastställer sin verksamhetsplan & verksamhetsmål Medarbetarmål: knyter an till verksamhetsmålen

12 STADSKONTORET Visions- styrnings- modellens delar

13 STADSKONTORET Visionsstyrningsmodellen bygger på två delar Långsiktig del Genomförs vart fjärde år i samband med val. Den omfattar en strategisk analys (t.ex. omvärldsanalys, invärldsanalys, basfakta), samt en översyn av de övergripande målen. Årlig del Den årliga delen består av analys av planeringsförutsättningar, ägardirektiv/planeringsdirektiv inkl. budget, beslut om skattesats, verksamhetsplanering för 3 år inkl. internbudget, sammanställning av verksamhetsplaner samt uppföljning, analys och åtgärder.

14 STADSKONTORET Visions- styrnings- modellens långsiktiga del (vart 4:e år)

15 STADSKONTORET Visions- styrnings- modellens årliga del

16 STADSKONTORET Visions- styrnings- modellens årliga del

17 STADSKONTORET Den årliga delen inleds med att KS i samspel med nämnder och bolag genomför en analys av planeringsförutsättningarna som bildar underlag till KF:s beslut om ägardirektiv/planeringsdirektiv inklusive budget. Av planeringsdirektiven framgår KF:s konkretiserade mål och prioriteringar (t.ex. eventuella särskilda uppdrag till nämnder och/eller bolag). Utifrån planeringsdirektiv/ägardirektiv, den egna verksamhetens resultat mm genomför nämnder och bolag sin verksamhetsplanering. Nämndernas och bolagens verksamhetsplanering formuleras i verksamhetsplaner som inkluderar verksamhetsmål och internbudget. Nämndernas och bolagens verksamhetsplaner sammanställs och redovisas till KS och KF.

18 STADSKONTORET Uppföljning, analys och åtgärder sker med regelbundna intervall inom samtliga nämnder och bolag. Uppföljningen ska säkerställa att planering och genomförande görs utifrån vision Halmstad 2020.

19 STADSKONTORET En ny symbol En ny symbol, baserad på Halmstads stadsvapen, har tagits fram genom visionsarbetet.


Ladda ner ppt "STADSKONTORET 2007-11-22 Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell Beslutad av kommunfullmäktige2007-11-22."

Liknande presentationer


Google-annonser