Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klara Södra Kyrkogata 1, Box 16355, 103 26 Stockholm | www.arbetsgivaralliansen.se | 08-545 912 00 Arbetsgivare i ideell verksamhet Uppsala 24 januari.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klara Södra Kyrkogata 1, Box 16355, 103 26 Stockholm | www.arbetsgivaralliansen.se | 08-545 912 00 Arbetsgivare i ideell verksamhet Uppsala 24 januari."— Presentationens avskrift:

1 Klara Södra Kyrkogata 1, Box 16355, 103 26 Stockholm | www.arbetsgivaralliansen.se | 08-545 912 00 Arbetsgivare i ideell verksamhet Uppsala 24 januari 2014 Annika Eidfelt

2 Verksamhetsidé Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation som sluter branschspecifika kollektivavtal och ger professionellt arbetsgivarstöd baserat på kunskap om den ideella och idéburna sektorn. 2

3 Organisation •Stämma •Styrelse •Branschkommittéer •Förhandlingsdelegation •Kansli 3

4 Kollektivavtal •Skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation •Frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare •Binder avtalsparterna och deras medlemmar •Fredsplikt •Uppsägningstid •Skadestånd 4

5 Vem är arbetsgivare? 5 Utgångspunkt är att styrelsen ”äger hela verksamheten” men har fem huvuduppgifter: •Tydlig ledningsroll •Strategiskt ansvar •Anställa och avveckla högsta chefen •Delegera •Kontrollansvar

6 Vem är arbetsgivare? 6 •Hur kan styrelsen ta sitt ansvar? •Styrelsens sammansättning? •Vilka frågor ska styrelsen besluta? •Vilka frågor ska styrelsen delegera? •Till vem ska styrelsen delegera? •Hur ska den delegerade se till att styrelsen är informerad? •Vilka ska teckna firma?

7 Vem är arbetstagare? •Anställningsavtal •Personen har ställt sig till förfogande för de arbetsuppgifter som uppkommer •Utför arbetet personligen •Utför arbetet faktiskt •Arbetsuppgifterna varierar •Förhållandet är stadigvarande och regelbundet 7

8 Vem är arbetstagare? •Personen är förhindrad att samtidigt utföra arbete av betydelse för någon annan. •Personen är underkastad bestämda direktiv och kontroll. •Personen använder föreningens maskiner, redskap eller utrustning. •Personen får ersättning för utfört arbete i form av garanterad lön. 8

9 Vem är arbetstagare? Personen får ersättning för direkta utlägg, t ex för resor. Avtalsparten har tidigare varit anställd hos motparten. Ju fler omständigheter som är för handen desto troligare är det frågan om ett arbetsgivare-/arbetstagarförhållande. 9

10 Vem är inte arbetstagare? Följande omständigheter tyder på att det är ett uppdrag eller affärsförhållande: •Avtalsparten har fått en personlig auktorisation från myndighet. (Se det s k F-skattebeviset.) •Avtalsparten är ett aktiebolag eller har inregistrerad firma. 10

11 Arbetsgivarens ledningsrätt •Arbetsgivaren har en grundläggande rätt att leda och fördela arbetet •Enligt lagens förarbeten hör till arbetsledningsrätten alla frågor rörande arten av arbetstagarnas arbetsuppgifter och sättet för arbetets utförande

12 Inför en anställning •Behov? •Ekonomi •Kompetens •Anställningsform •Referenser (körkort, belastningsregister, misstankeregister, kriminalregisterutdrag, (utdrag från FK), tidigare AG m m) •Skriftligt avtal 12

13 Fri anställningsrätt, men •Utökad arbetstid •Företrädesrätt •Diskriminering •Förhandling MBL •Minderårig •Utländska medborgare •REFERENSER 13

14 Anställning •Anställning tills vidare •Tidsbegränsad anställning LAS: -Allmän visstid -Vikariat -Säsong -När AT är 67 år •Branschavtal •Provanställning 14

15 15 •Beskriv noga arbetet och kraven på kompetens •Gäller LAS? Tillsvidare eller viss tid och avslut för anställningen (uppsägningstid minst 6 mån, högre lön mm) •Beakta Diskrimineringslagstiftning •Förhandlingsskyldighet MBL 11 § •Skriftligt avtal •Villkor (branschavtalet i botten) •Tydlig delegationsordning mellan chefen och styrelsen •Introduktion även för högste chefen Inför en anställning vid anställning av högste chefen

16 Allmänna åligganden •Lojalitet, förtroende, diskretion •Bisysslor •Förtroendeuppdrag •Identitet och hälsointyg •Anställningsavtal 16

17 Arbetstid •EU-direktiv om arbetstid gäller •Avtalet ersätter arbetstidslagen •Reglerad eller oreglerad arbetstid •Högsta genomsnittliga veckoarbetstid •Begränsningsperiod 6 månader 17

18 Veckoarbetstid •Högst 48 timmar per vecka i genomsnitt •Övertid och jour räknas som arbetstid •Avvikelse genom kollektivavtal Absolut spärr: 12 månaders beräkningsperiod

19 Dygnsvila •11 timmars sammanhängande vila per 24-timmarsperiod •Beredskap bryter dygnsvila •Avvikelse genom kollektivavtal 19

20 Veckovila •36 timmars sammanhängande vila per sjudagarsperiod •Beredskap bryter veckovilan •Avvikelse genom kollektivavtal 20

21 Rast •Efter fem timmars arbete •Avvikelse genom kollektivavtal 21

22 Arbetstidsförläggning •Om arbetstagaren är schemalagd bör schema läggas ut minst 4 veckor 11 § mom 12 innan det ska börja gälla •Verksamheten styr arbetstiden 22

23 Absolut EG-spärr •12 månaders beräkningsperiod för vecko-arbetstid om högst 48 timmar (inkl. övertid och jourtid) •Kompensationsledighet eller annat skydd vid avvikelse från direktivets viloregler 23

24 Undantag från arbetstidsreglerna § 11 mom 1:2 •Arbetstagare i företagsledande ställning •Arbete som utförs i hemmet eller under förhållanden som arbetsgivaren inte kan vaka över •Lokalt avtal om undantag för arbetstagare med särskild förtroendeställning •Enskild överenskommelse (om övertidskompensation avtalats bort) 24

25 Övertid •Arbete utöver det ordinarie dagliga arbetstidsmåttet som gäller för heltidsanställd •Begränsat antal timmar •Beordrats på förhand eller godkänts i efterhand 25

26 Kompensation för övertid 26 PengarLedig tid månadslön1,5 timmar 94 månadslön2 timmar 72 Kl. 06.00 – 20.00 mån-fre Annan tid

27 Mertid månadslönen 3,5 x veckoarbetstiden 27

28 Arbetstidsbegrepp •Obekväm arbetstid Ordinarie arbetstid förlagd tidig morgon, sen kväll eller helg •Beredskap Ingen arbetsskyldighet – Anträffbar för att snabbt infinna sig på arbetsplatsen •Jour Ingen arbetsskyldighet – Står till förfogande på arbetsplatsen 28

29 29 Anställning upphör •Arbetsbrist •Uppsägning p g a personliga skäl •Avsked •Avbryta provanställning •Visstidsanställning upphör •Pension •Sjukersättning •Egen uppsägning (från AT´s sida) •AT avlider

30 Saklig grund Vad är arbetsbrist? - Beror på verksamheten Vad är personliga skäl? - Beror på arbetstagarens beteende 30

31 31 Frågor?


Ladda ner ppt "Klara Södra Kyrkogata 1, Box 16355, 103 26 Stockholm | www.arbetsgivaralliansen.se | 08-545 912 00 Arbetsgivare i ideell verksamhet Uppsala 24 januari."

Liknande presentationer


Google-annonser