Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Ternegren Packhusplatsen 2| Göteborg Tel:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Ternegren Packhusplatsen 2| Göteborg Tel:"— Presentationens avskrift:

1 Eva Ternegren Packhusplatsen 2| 411 13 Göteborg Tel: 031-744 01 63
Mobil: | e-post:

2 Mina erfarenheter Varit styrelseledamot i KFO - arbetsgivarorganisation för kooperativa företag Styrelseuppdrag som inkluderar arbetsgivaransvar Personalansvarig i två kooperativa företag nu

3 Roller Anställd = Den som har ett anställningsförhållande till företaget /föreningen och får en lön. Hen kan vara med och äga det företag hen själv är anställd i (AB, ekonomisk eller ideell förening) Arbetsgivare = styrelsen i ett företag, i en ideell förening eller en enskild näringsidkare som anställt personal

4 Arbetstagare/anställd
Den som får en lön från ett företag är arbetstagare Lön är ersättning för utfört arbete om summan överskrider 100 kr. Det uppkommer ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren så fort en sådan ersättning betalts ut. Arvode är en ersättning som utgår till en förtroendevald i en styrelse (hanteras skattemässigt som lön)

5 Mer om arbetstagare Personlig skyldighet att utföra arbetet
Varaktig relation Utför inte samtidigt annat arbete Underkastad direktiv och kontroll Garanterad ersättning för sitt arbete Arbetsgivaren tillhandahåller arbetsplats och arbetsredskap En förtroendevald är inte anställd

6 Arbetsgivaransvar I ett bolag/en ekonomisk förening, den ideella föreningen/stiftelsen har styrelsen arbetsgivaransvaret Uppgifter kan delegeras Företaget/organisationen måste registreras som arbetsgivare hos Skatteverket innan den första lönen betalas

7 Mer om arbetsgivaransvar
Personal - och lönepolitik ska finnas Personaladministration Behärska lagar och avtal Skatter och arbetsgivaravgifter ska skötas

8 Mer Organisations- och bemanningsplan ska finnas Anställningar ska ske enligt LAS Arbetsmiljöansvaret kan delegeras till anställd om den som får uppgiften har tillräcklig kompetens

9 Arbetsledning består bl.a i
Leda och fördela arbetet Reglera arbetstider Rätt person på rätt plats – bemanning -schemaläggning Förhandla med de fackliga organisationerna

10 Utmaningar för styrelsen i den ideella föreningen
Saknar oftast detaljkunskaper i arbetsgivarfrågor Kan inte följa personalen i det dagliga arbetet Svårt att leva upp till kraven på professionell hantering av arbetsgivarfrågor

11 Utmaningarna för anställda i ideella föreningar
Styrelsen/arbetsgivaren är förtroendevalda och växlar ofta ledamöter - kontinuiteten brister Oftast få arbetskamrater Förväntan på ideellt arbete Rollerna som medlem och anställd är inte klarlagda

12 Fler utmaningar Allt som faller mellan stolarna hamnar på personalen, även det som styrelsen borde gjort Osäkerhet kring ekonomi och fortsatt anställning skapar otrygghet

13 Redskap och förhållningssätt för att förbättra relationen
Gå med i/använd Arbetsgivarorganisationer och kollektivavtalet för att få stöd och hjälp i arbetsgivarfrågor Ta fram policys på personalområdet Använd policys! Ta fram en personalhandbok som reglerar anställningsförhållanden

14 Innehåll personalhandbok - exempel
Värderingar – bemötande Arbetstid och redovisning av sådan Hantering av ledighet (komp, övertid, semester, sjukdom m.m) Hemarbete Personalförmåner Resor

15 Fler rekommendationer
Lägg personalansvaret på en person i styrelsen – helst inte ordförande Respektera mandatet! Anlita extern ledamot som är kunnig i personalfrågor Minimera så kallad praxis på arbetsplatsen

16 Ännu fler rekommendationer
Ta fram en befattningsbeskrivning för tjänsten/tjänsterna Befattningsbeskrivning ska innehålla position i föreningen, befogenhet och arbetsuppgifter Utforma attestregler och rutiner kring redovisning av arbetstid

17 Viktigt! I alla företagsformer gäller samma arbetsrättslagar, med få undantag Viktigt att sätta sig in i vilka regler som gäller för en anställning, både för arbetstagare och arbetsgivare Utgå inte från att alla är överens men gilla läget att verka i en ideell organisation

18 Anställningsformer enligt LAS
Tills vidare Provanställning Anställning för viss tid Vikariat Säsongsarbete När arbetstagaren fyllt 67 år Kollektivavtalen kan ha avvikande bestämmelser t.ex anställning för visst arbete

19 Tills vidare anställning
Är förstahandsalternativet enlig LAS De flesta i Sverige har denna anställningsform Innebär att anställningen varar tills den sägs upp

20 Vad styr en anställning?
lagar kollektivavtal anställningskontrakt praxis tjänstereglemente

21 Provanställning För att ”pröva” en anställd’ Max 6 månader
Går över i en tillsvidare anställning om den inte avslutas innan de 6 månaderna löpt ut Inga skäl behöver anges för att avsluta anställningen

22 Anställningsskyddslagen
Funnits sedan 1974 Dispositiv lag i stora delar - kan alltså avtalas om via kollektivavtal Anställningsformer Regler för uppsägning

23 Vikariat En person kan vara vikarie för en konkret, namngiven person eller I avvaktan på ordinarie befattningshavare Om en arbetstagare har haft ett vikariat hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer två år under en femårsperiod övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

24 Allmän visstids anställning
Kan vara upp till 2 år Ger rätt till tillsvidare anställning om den varar längre än 2 år Behöver inte finnas särskilt skäl för den begränsade anställningstiden

25 Anställningskontrakt
Måste skrivas inom en månad efter att anställningen ingåtts Reglerar anställningsform, lön, tillträdesedatum, kollektivavtal, semester, övriga anställningsvillkor, omfattning och befattning Om sådant inte finns kan arbetstagaren hävda att tills vidare anställning ingåtts

26 Vad är ett kollektivavtal?
Ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare och en arbetstagarorganisation om vilka anställningsvillkor som ska gälla på området Kollektivavtal regleras i MBL, Ett kollektivavtal går att säga upp och upphör att gälla efter viss uppsägningstid.

27 Kollektivavtalets innehåll
anställningsformer övertid löner och ersättningar arbetstider ledigheter uppsägning pensions- och olycksfallsförsäkringar

28 Arbetsgivaravgifter,pensions- och försäkringsavgifter
Obligatoriska arbetsgivaravgifter 31,42% 2011/ Skatteverket Tjänstepensionsförsäkring - följer av kollektivavtal Avtalsförsäkringar - följer av kollektivavtal

29 Kostnader för avtalsförsäkringar och tilläggs/avtalspensioner
Arbetaravtal 6,25% av lönen Tjänstemannaavtal 13,2% av lönen Försäkringarna är avtalsgruppssjukförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, livförsäkring

30 Arbetsgivarorganisationer
Organiserar arbetsgivare Förhandlar med fackliga organisationer och tecknar kollektivavtal Tillhandahåller andra tjänster till arbetsgivarna Har pensions- och försäkringslösningar för anställda

31 Mer om arbetsgivarföreningar
Det finns flera arbetsgivarorganisationer, t.ex Almega KFO Arbetsgivaralliansen Arbetsgivare kan välja att sluta hängavtal med facket om de inte vill vara med i en arbetsgivarförening

32 Verktyg för arbetsgivare
Befattningsbeskrivningar Utvecklingssamtal Tjänstereglemente Anställningsförmåner


Ladda ner ppt "Eva Ternegren Packhusplatsen 2| Göteborg Tel:"

Liknande presentationer


Google-annonser