Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grunden i en Förening •Stadga •Reglemente •Instruktioner •Policys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grunden i en Förening •Stadga •Reglemente •Instruktioner •Policys."— Presentationens avskrift:

1

2 Grunden i en Förening •Stadga •Reglemente •Instruktioner •Policys

3 Stadga •Är grunden till verksamheten •Den skall vara svår att förändra så att inte organisationens syfte förändras på ett negativt sätt

4 Reglemente •Är förtydligande till stadgan •Det skall vara lättare att ändra så att inte verksamheten blir lidande p.g.a. felaktiga eller omoderna arbetssätt

5 Instruktioner •Detaljförklaringar till vissa delar av Stadgan och/eller Reglementet •De skall vara lätta att ändra för att kunna anpassa verksamheten inom de ramar Stadgan och Reglementet tillåter

6 Policy •Innehåller övergripande åsikter eller liknande •De skall vara i relativt generella termer och fungera över tiden

7 Allmännyttig ideell förening Studentkårer och sektioner har som syfte att allmänt hjälpa sin medlemmar, dvs. studenterna, och i längden därmed främja samhället. En sådan förening benämns som Allmännyttig Allmännyttiga föreningar Allmännyttiga föreningar beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Sådana föreningar är alltså skattebefriade – förutom för den ideella verksamheten – för kapitalavkastning i form av t.ex. räntor och utdelningar och för kapitalvinster. Källa: http://www.skatteverket.se

8 Allmännyttig ideell förening Moms för allmännyttiga ideella föreningar •Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet är inte heller skyldiga att deklarera och betala moms. Källa: http://www.skatteverket.se Det skall betalas moms på alla inköp som görs och det skall inte inkludera moms på någon försäljning

9 Allmännyttig ideell förening Löner och Ersättningar •Om löner eller ersättningar betalas ut på något sätt måste arbetsgivaravgifter betalas –Arbetsgivaravgifter betalas om ersättningen är 1000 Kr eller över –Kontrolluppgifter måste lämnas till skatteverket om en ersättning är 101 kr eller över •Ersättningar i form av mat eller andra föremål får endast ske om det är nödvändigt för att personerna skall kunna sköta sitt uppdrag, annars räknas det som en typ av lön och skall redovisas

10 Allmännyttig ideell förening Revision •Det finns ingen generell bestämmelse i revisionslagen om att revisorerna ska vara godkända eller auktoriserade. Endast i mycket stora föreningar ställs krav på auktoriserad eller godkänd revisor. •I mindre föreningar är uppdraget som revisor oftast ett förtroendeuppdrag och helt ideellt. Även om man i de flesta ideella föreningar kan ha lekmannarevisor/er - för vilka det inte finns några formkrav - bör man se till att denne/dessa uppfyller vissa kvalifikationer. Sålunda bör revisorn: Källa: http://www.skatteverket.se

11 Allmännyttig ideell förening Revision •vara en person som har förtroende från samtliga intressenter •ha tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Kraven är naturligen större i en stor förening än i en liten förening med enkla förhållanden. •vara oberoende gentemot föreningsledningen •inte vara omyndig •inte vara försatt i konkurs Källa: http://www.skatteverket.se

12 Allmännyttig ideell förening Revision •Revisorerna väljs på årsmötet och är ansvariga inför detta. De ska utföra : •ekonomisk granskning •förvaltningsrevision. Källa: http://www.skatteverket.se

13 Allmännyttig ideell förening Revision •Revisorerna väljs på årsmötet och är ansvariga inför detta. De ska utföra : •ekonomisk granskning –genomgång och kontroll av räkenskaperna –inventering av tillgångarna –kontroll av att de ekonomiska handlingarna förvaras på ett säkert sätt –kontroll av att gällande kontoplan följs –kontroll av att betryggande försäkringar finns –kontroll av att alla skyldigheter mot samhället fullgjorts. Källa: http://www.skatteverket.se

14 Allmännyttig ideell förening Revision •Revisorerna väljs på årsmötet och är ansvariga inför detta. De ska utföra : •ekonomisk granskning •förvaltningsrevision. –att kontrollera att styrelsen har skött förvaltningen på ett riktigt sätt –att undersöka om styrelsens förvaltning stämmer överens med stadgarna, ändamålet i föreningen och föreningsstämmans (motsvarande) beslut. Källa: http://www.skatteverket.se

15 Allmännyttig ideell förening Styrelsens ansvar En ideell förening är som juridisk person själv ansvarig för de förbindelser som ingås i föreningens namn av behörig företrädare. Enskilda medlemmar har inte något betalningsansvar för föreningens skulder eller andra förpliktelser. En företrädare för föreningen, vanligtvis en styrelseledamot, kan dock i vissa fall bli betalningsansvarig för föreningens skatter och avgifter Källa: http://www.skatteverket.se

16


Ladda ner ppt "Grunden i en Förening •Stadga •Reglemente •Instruktioner •Policys."

Liknande presentationer


Google-annonser