Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kap 8 Det finns företag av olika slag 1.Försäljning: Företag säljer varor och/eller tjänster 2.Resursutnyttjande: Företag använder resurser i sin verksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kap 8 Det finns företag av olika slag 1.Försäljning: Företag säljer varor och/eller tjänster 2.Resursutnyttjande: Företag använder resurser i sin verksamhet."— Presentationens avskrift:

1 Kap 8 Det finns företag av olika slag 1.Försäljning: Företag säljer varor och/eller tjänster 2.Resursutnyttjande: Företag använder resurser i sin verksamhet 3. Organisation: Allt arbete i ett företag måste organiseras och ledas på något sätt

2 Ägarform •Privata företag. Vanligast i Sverige. T.ex. Volvo, Finess. •Kooperativa företag. Två varianter. 1. Konsumentkooperativa företag t.ex. Konsum och OK. 2. Producentkooperativa företag t.ex. Arla och Scan •Offentliga företag: stat, kommun och landsting. SJ, Slottegymnasiet och sjukhus.

3 Verksamhet •Tillverkningsföretag: bearbetar och tillverkar varor T.ex. Volvo och SSAB. •Handelsföretag: de köper och säljer utan att tillverka. 1. Detaljhandel-säljer till konsumenter t.ex. Dehlins 2. Grossister- säljer till företag t.ex. Kontorsvaruhuset •Serviceföretag (tjänsteföretag): säljer tjänster t.ex. Frisörer,biografer och taxi.

4 Juridisk form Enskild firma Ägare: endast en person Ansvar: obegränsat (privata tillgångar riskeras) Beskattas: Eventuell vinst beskattas tillsammans med ägarens övriga inkomster

5 Handelsbolag •Ägare: två eller flera personer •Ansvar: obegränsat ansvar och solidariskt ansvar •Beskattning: Varje delägares vinstandel beskattas istället ihop med hans/hennes övriga inkomster •Bolagsavtal är vanligt

6 Kommanditbolag •En variant av HB, skillnaden är att en eller flera delägare tillåts ha begränsat ansvar till de pengar som de satsat i företaget. De kallas kommanditdelägare. •Minst en delägare måste dock ha obegränsat ansvar, riskerar då hela sin privata förmögenhet

7 Aktiebolag •Ägare: En till flera tusen •Ansvar: Begränsat ansvar till kapitalinsatsen (undantag: missköter skatter och avgifter) •Beskattning: Betalar skatt på företagets vinst •Bolagsstämma •Två former av aktiebolag. Publika och privata.

8 Ekonomisk förening •Ägare: minst tre fysiska eller minst tre juridiska •Ansvar: Begränsat till medlemsinsatsen •Beskattning: Företaget vinstbeskattas (precis som AB) •Föreningsstämma

9 Starta eget-Vilken företagsform ? •Vad är enkelt att starta? •Vill man satsa mycket kapital ? •Vill man vara 2-3 personer som har ansvaret för ekonomin eller vill man vara ännu fler ? •Vill man smyga igång företaget ? •Räknar du med förluster de första åren ?

10 Kap 18.Företag organiserar arbete •Organisationsschema: hur jobbet skall delas upp •Befattningsbeskrivning: Vilka arbetsuppgifter och vilken som är den närmaste chefen

11 Arbetsgivare •Ägare: De som satsat kapital i företaget •Företagsledning: 1) små företag : ägare och företagsledning ofta samma person/er 2) stora företag: Ledningen är ägarnas anställda ombud •Huvudman: i offentliga företag talar man om huvudmän istället för ägare •Arbetsgivare: Den som har anställd personal

12 Fackliga organisationer •Fackets uppgifter: tillvarata de anställdas intressen gentemot arbetsgivarna. T.ex. lönefrågor, arbetsmiljö, inflytande. m.m.

13 Medbestämmandelagen (MBL) Dispositiv •Information: Arbetsgivaren är skyldig att informera facket om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt, ekonomiskt och riktlinjer för personalpolitiken. •Förhandling: Innan beslut av viktiga förändringar skall arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med facket. •I andra fall kan facket begära förhandling innan beslut •MBL beskrivs ofta som ett tandlöst regelpaket, det blir ändå som arbetsgivaren beslutar

14 Lagen om anställningsskydd – LAS Dispositiv •Fast anställning heter numera tills vidare. Uppsägning eller avsked sker endast på saklig grund. Arbetsbrist, den anställde är olämplig eller har misskött sig (grovt). Turordning gäller i princip ”sist in först ut” vi arbetsbrist. •Tidsbegränsad anställning: Vikariat, feriearbete, viss säsong m.m.

15 Arbetsmiljölagen - AML •Ramlag : består av en samling huvudregler. Avgörs ute i verkligheten. •Arbetsmiljöverket: utarbetar olika föreskrifter. T.ex. gränsvärden som arbetar med farliga kemiska ämnen. •Arbetsmiljöinspektionen: kontrollerar att lagen och föreskrifterna följs på företagen. Flertalet län har sin egen inspektion. •Skyddsombud: Vid en arbetsplats där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts skall det finnas ett eller flera skyddsombud. •Viktiga rättigheter som skyddsombuden har är: Skaffa utbildning för sitt uppdrag, Delta i planeringen av nya eller ändrade arbetslokaler. Stoppa farliga jobb. •Skyddskommitté: Där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsätts skall en skyddskommitté finnas. Sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna.

16 Intressenter •De grupper som företaget samspelar med och som man på olika sätt är beroende av t.ex. Ägare, anställda, kommun, stat, hyresvärd, konkurrenter, kunder, leverantörer, banker, politiker


Ladda ner ppt "Kap 8 Det finns företag av olika slag 1.Försäljning: Företag säljer varor och/eller tjänster 2.Resursutnyttjande: Företag använder resurser i sin verksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser