Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundläggande redovisning Eller: - Debet är väl åt fönstret…? - © Helén Holmgren Dubbelklicka på högtalaren!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundläggande redovisning Eller: - Debet är väl åt fönstret…? - © Helén Holmgren Dubbelklicka på högtalaren!"— Presentationens avskrift:

1

2 Grundläggande redovisning Eller: - Debet är väl åt fönstret…? - © Helén Holmgren Dubbelklicka på högtalaren!

3 Företagsekonomi Hushållning med begränsade resurser Vad ska vi ha redovisningen till? – information styrning beslut Vår redo- visning Vi satsar på en ny marknad. Nej vi kan inte ta den här ordern. Vi måste gå till banken och ta ett lån. Ja vi kan gå och äta julbord. Bör vi anställa en person till? Har vi råd att köpa en ny maskin? Bör vi avveckla produkt B?

4 Redovisningens två huvudsyften 1. Ge löpande information av betydelse för verksamhetens styrning – finansiell ställning – kontroll – planering – signaler till förändring 2. Ge ekonomisk information till olika intressenter Däråt är framtiden!

5 Vilka är intressenter? - men vem kan få veta vad? - Anställda Leverantörer Kunder Ägare Lån- givare Stat Kommun

6 Företagets liv … åskådliggörs i en årsredovisning – balansräkning tillgångar och eget kapital och skulder – resultaträkning intäkter och kostnader

7 Balansräkning - ekonomisk ställning vid bestämd tidpunkt - EGET KAPITAL SKULDER TILLGÅNGAR BalansekvationenBalansekvationen

8 Balansräkning - IB och UB - Anläggningstillg. Omsättningstillg. Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder

9 Resultaträkning - resultat för en begränsad period - Intäkter - Kostnader Resultat Bolagsskatt 26,3% Ett företag skattar för ett resultat som uppnåtts genom redovisning på Bokförings- mässiga grunder; Man skattar för vad som förbrukats och presterats under året. När vi är arbets- tagare skattar vi enligt Kontantprincipen; Vi skattar för pengar vi fått i handen under året.

10 Resultaträkning - olika uppställningsformer - Kostnadsslagsindelad Nettoomsättning - Råvaror och förnödenheter - Övriga externa kostnader - Personalkostnader - Avskrivningar anläggningstillgångar = Rörelseresultat +/- Resultat från finansiella investeringar = Resultat efter finansiella poster +/- Bokslutsdispositioner = Resultat före skatt - Skatt på årets resultat = Årets resultat Funktionsindelad Nettoomsättning - Kostnad för sålda varor = Bruttoresultat - Försäljningskostnader - Administrationskostnader - Övriga rörelsekostnader = Rörelseresultat +/- Resultat från finansiella investeringar = Resultat efter finansiella poster +/- Bokslutsdispositioner = Resultat före skatt - Skatt på årets resultat = Årets resultat

11 Hur hänger de ihop? BRRR Intäkt - Kostnad = Resultat Tillg.Ek. Skuld

12 Företagsekonomi - en modellvärld när i tiden sker händelser…? Resurser Utgifter Kostnader Varor & tjänster Inkomster Intäkter Inbetalningar Utbetalningar

13 Löpande bokföring Grundläggande gammal teknik – dubbel italiensk bokföring dubbel funktion både resultat och ekonomisk ställning samlar alla händelser av samma typ på samma plats – en plats = ett konto – ett konto har två sidor (höger/vänster eller debet/kredit) inbyggd kontroll – upptäcka felregistreringar – registreras 2 gånger

14 Löpande bokföring – grundregler lika stor bokning på varje sida bokföra en händelse på två ställen – kontoplan BAS Debet Kredit Härligt! Jag får faktiskt debet att bli lika stor som kredit!

15 Bokslut Datoriserad bokföring – läser av kontona Manuell bokföring – avsluta resultatkonton mot RR – för över resultat till eget kapital-konto – avsluta balansräkningskonton mot BR – BR ska stämma…! Nä fy vad jobbigt att göra detta manuellt… nu tar jag datorn till hjälp!

16 Bokslut BR lever med företaget – UB och IB – för in ingående balanser på BR-konton Hur går det till praktiskt? – BR ska stämma med verkligheten – även RR kan vara fel


Ladda ner ppt "Grundläggande redovisning Eller: - Debet är väl åt fönstret…? - © Helén Holmgren Dubbelklicka på högtalaren!"

Liknande presentationer


Google-annonser