Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundläggande redovisning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundläggande redovisning"— Presentationens avskrift:

1 Grundläggande redovisning
Dubbelklicka på högtalaren! Grundläggande redovisning Eller: Debet är väl åt fönstret…? - © Helén Holmgren

2 Företagsekonomi Hushållning med begränsade resurser
Vad ska vi ha redovisningen till? information styrning beslut Bör vi anställa en person till? Har vi råd att köpa en ny maskin? Bör vi avveckla produkt B? Vi satsar på en ny marknad. Nej vi kan inte ta den här ordern. Vi måste gå till banken och ta ett lån. Ja vi kan gå och äta julbord. Vår redo- visning

3 Redovisningens två huvudsyften
Ge löpande information av betydelse för verksamhetens styrning finansiell ställning kontroll planering signaler till förändring Ge ekonomisk information till olika intressenter Däråt är framtiden!

4 Vilka är intressenter? - men vem kan få veta vad? -
Kommun Anställda Stat Leverantörer Lån- givare Kunder Ägare

5 Företagets liv … åskådliggörs i en årsredovisning balansräkning
tillgångar och eget kapital och skulder resultaträkning intäkter och kostnader

6 Balansräkning - ekonomisk ställning vid bestämd tidpunkt -
EGET KAPITAL TILLGÅNGAR SKULDER

7 Balansräkning - IB och UB -
Anläggningstillg. Eget kapital Omsättningstillg. Långfristiga skulder Kortfristiga skulder

8 Resultaträkning - resultat för en begränsad period -
Intäkter - Kostnader Resultat Bolagsskatt 26,3% Ett företag skattar för ett resultat som uppnåtts genom redovisning på Bokförings- mässiga grunder; Man skattar för vad som förbrukats och presterats under året. När vi är arbets- tagare skattar vi enligt Kontantprincipen; Vi skattar för pengar vi fått i handen under året.

9 Resultaträkning - olika uppställningsformer -
Kostnadsslagsindelad Nettoomsättning - Råvaror och förnödenheter - Övriga externa kostnader - Personalkostnader - Avskrivningar anläggningstillgångar = Rörelseresultat +/- Resultat från finansiella investeringar = Resultat efter finansiella poster +/- Bokslutsdispositioner = Resultat före skatt - Skatt på årets resultat = Årets resultat Funktionsindelad Nettoomsättning - Kostnad för sålda varor = Bruttoresultat - Försäljningskostnader - Administrationskostnader - Övriga rörelsekostnader = Rörelseresultat +/- Resultat från finansiella investeringar = Resultat efter finansiella poster +/- Bokslutsdispositioner = Resultat före skatt - Skatt på årets resultat = Årets resultat

10 Hur hänger de ihop? BR RR Intäkt - Kostnad = Resultat Tillg. Ek. Skuld

11 Företagsekonomi - en modellvärld när i tiden sker händelser…?
Inbetalningar Utbetalningar Varor & tjänster Inkomster Intäkter Resurser Utgifter Kostnader

12 Löpande bokföring Grundläggande gammal teknik
dubbel italiensk bokföring dubbel funktion både resultat och ekonomisk ställning samlar alla händelser av samma typ på samma plats en plats = ett konto ett konto har två sidor (höger/vänster eller debet/kredit) inbyggd kontroll upptäcka felregistreringar registreras 2 gånger

13 Härligt! Jag får faktiskt debet att bli lika stor som kredit!
Löpande bokföring grundregler lika stor bokning på varje sida bokföra en händelse på två ställen kontoplan BAS Härligt! Jag får faktiskt debet att bli lika stor som kredit! Kredit Debet

14 Bokslut Datoriserad bokföring Manuell bokföring läser av kontona
Nä fy vad jobbigt att göra detta manuellt… nu tar jag datorn till hjälp! Datoriserad bokföring läser av kontona Manuell bokföring avsluta resultatkonton mot RR för över resultat till eget kapital-konto avsluta balansräkningskonton mot BR BR ska stämma…!

15 Bokslut BR lever med företaget Hur går det till praktiskt? UB och IB
för in ingående balanser på BR-konton Hur går det till praktiskt? BR ska stämma med verkligheten även RR kan vara fel


Ladda ner ppt "Grundläggande redovisning"

Liknande presentationer


Google-annonser