Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ung Privatekonomi Lektion 6 - Analysera. Ung Privatekonomi www.ungprivatekonomi.se Initiativtagare och huvudsamarbetspartners Samarbetsföretag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ung Privatekonomi Lektion 6 - Analysera. Ung Privatekonomi www.ungprivatekonomi.se Initiativtagare och huvudsamarbetspartners Samarbetsföretag."— Presentationens avskrift:

1 Ung Privatekonomi Lektion 6 - Analysera

2 Ung Privatekonomi Initiativtagare och huvudsamarbetspartners Samarbetsföretag

3 Ung Privatekonomi Resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning, rörelsens intäkter Kostnad för sålda varor, råvaror, personal, distribution etc. Bruttoresultat Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Minoritetens andel av resultatet Resultat efter skatt Källa: Aktieboken 2006/2007

4 Ung Privatekonomi Balansräkning i sammandrag Tillgångar Anläggningstillgångar Maskiner, fastigheter mm. Omsättningstillgångar Kassa, kundfordringar, varulager mm. Summa Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintressen Obeskattade reserver Periodiseringsfond Långfristiga skulder Lån mm. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder mm. Summa Eget kapital och skulder Källa: Aktieboken 2006/

5 Ung Privatekonomi Relativ analys Vid relativ analys jämförs nyckeltal för det aktuella bolaget med liknande bolag i Sverige och/eller utomlands

6 Ung Privatekonomi Företagsanalys Ekonomisk ställning – JEK/aktie – Soliditet – Likviditet Lönsamhet – Vinst/aktie – Avkastning på eget kapital Utdelning – Direktavkastning – Utdelningstillväxt eller Effektivavkastning Kursnivå – P/E tal – PEG tal – P/S tal

7 Ung Privatekonomi Ekonomisk ställning Justerat eget kapital (JEK) JEK/aktie Eget kapital + 70% obeskattade reserver antal aktier

8 Ung Privatekonomi Ekonomisk ställning, forts. Likviditet Soliditet Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder JEK Balansomslutning

9 Ung Privatekonomi Lönsamhet Vinst/aktie Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto – 30% skatt Antal aktier Resultat efter finansnetto Justerat eget kapital

10 Ung Privatekonomi Utdelning Direktavkastning Utdelningstillväxt eller effektivavkastning Utdelning per aktie Aktuell aktiekurs Kursförändring + utdelningar Investerat kapital

11 Ung Privatekonomi Kursnivå P/E tal PEG tal P/S tal Aktuell aktiekurs Vinst per aktie P/E tal Vinsttillväxt i % Aktuell aktiekurs Försäljning per aktie

12 Ung Privatekonomi Betavärde – ett riskmått Hur rör sig kursen i jämförelse med övriga marknaden? – Betavärde 0 = rör sig helt oberoende av övriga marknaden – Betavärde 1 = rör sig exakt som övriga marknaden Om marknaden stiger med 10% Aktie Betavärde Stiger aktien med Företag Ett AB0,8 + 8 % Företag Två AB % Företag Tre AB1, %

13 Ung Privatekonomi Teknisk analys Grundar sig i historiska kursrörelser Likviditetsströmmar – Betalningsströmmar till och från institutionella placerare – Nyemissioner – Nyintroduktioner – Uppköp – Sammanslagningar

14 Ung Privatekonomi Grafer och trender

15 Ung Privatekonomi Dagliga kursrörelser

16 Ung Privatekonomi Fatta köpbeslut En aktie kan vara köpvärd när: – Kurstillväxten varit långsammare än försäljnings- och vinsttillväxten – P/E talet är historiskt lågt – Bolagets ekonomiska ställning är god – Den förväntade avkastningen är hög

17 Ung Privatekonomi Fatta säljbeslut En aktie kan vara värd att sälja när: – Kurstillväxten varit snabbare än försäljnings- och vinsttillväxten – P/E talet är historiskt högt – Bolagets ekonomiska ställning är mindre god – Den förväntade avkastningen är låg Eller när: – Du väljer bland bättre investeringsalternativ – Du har nått ditt mål/delmål med ditt sparande


Ladda ner ppt "Ung Privatekonomi Lektion 6 - Analysera. Ung Privatekonomi www.ungprivatekonomi.se Initiativtagare och huvudsamarbetspartners Samarbetsföretag."

Liknande presentationer


Google-annonser