Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslutsprocessen Högskolan 2013-02-12. 2 Ernst & Young Världen: 167 000 anställda i 140 länder Sverige: cirka 2 100 anställda på 63 kontor Bohuslän:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslutsprocessen Högskolan 2013-02-12. 2 Ernst & Young Världen: 167 000 anställda i 140 länder Sverige: cirka 2 100 anställda på 63 kontor Bohuslän:"— Presentationens avskrift:

1 Bokslutsprocessen Högskolan 2013-02-12

2 2 Ernst & Young Världen: 167 000 anställda i 140 länder Sverige: cirka 2 100 anställda på 63 kontor Bohuslän: ca 30 anställda på 4 kontor - Uddevalla - Strömstad - Lysekil - Smögen

3 Bokslut ► Avslut av den löpande bokföringen för räkenskapsåret, med nödvändiga kompletteringar och bokslutstransaktioner för att bestämma räkenskapsårets resultat och företagets finansiella ställning. 3

4 Anläggningstillgångar ► Materiella anläggningstillgångar ► - Byggnader ► Aktiverade kostnader ► Avskrivningar - Maskiner och inventarier - Aktiverade kostnader - Avskrivningar Finansiella anläggningstillgångar Aktier o andelar - Kort fristig / långfristig ? - Anskaffningsvärde / marknadsvärde ? 4

5 Varulager ► Varulager är materiella tillgångar som, ► - Är avsedda för försäljning i den normala verksamheten ► - Är under tillverkning för att bli färdiga varor ► - Ska användas i produktionen 5

6 Varulager ► Två grundläggande frågor ► Om värderas till anskaffningsvärde eller verkligt värde ? ► Hur ska dessa värde beräknas ? Grundläggande värderingsregeln: Lägsta värdets princip Anskaffningsvärde (utgiften för dess förvärv eller tillverkning) Inköpta varor (råvaror) – anskaffningskostnaden, tull, transport Inköpta varor (detaljhandel- försäljningspris – försäljningskostn Egen tillverkade varor- efterkalkyl, anskaffningskostnad råmaterial + andra direkta kostnader + indirekta tillverkningskostnader FIFU 6

7 Varulager ► Verkligt värde (nettoförsäljningsvärdet) ► Färdiga varor – nettoförsäljningsvärdet= försäljningsvärdet – försäljningskostnader som reducerar försäljningsvärdet ► ( Inkuransavdrag) ► Råvaror – återanskaffningsvärde=anskaffningsvärdet men med beaktande av balansdagens pris ► Inkurans (varorna kan ej säljas på normala villkor) 7

8 Kundfordringar ► Betalningskontroll ► Behov av reservering ► Finns risk att företagets upptagna intäkter inte är ► Är samtliga försäljningar / leveranser fakturerade per balansdagen ? Finns kundreskontra upprättad som stämmer mot huvudboken ? 8

9 Övriga fordringar förutbetalda kostnader ► Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter, beloppsgräns för periodisering ► Vad är en förutbetald kostnad ? 9

10 REKO – Svensk standard för redovisningstjänster ► Metodik ► Ramverk - Grundläggande principer Sätter standarden för vår arbete Regelverk - Tillämpningsanvisningar - Ansvar - Byrå rutiner - Antagande av uppdrag - Planering - Utförande - Rapportering 10

11 K- regelverk ► K1 ► K2 ► K3 ► K4 11

12 Kassa o bank ► Hantering av kontantkassan ► - Kassaregisterlagen Vikten av engangemagebesked från banken 12

13 Leverantörsskulder ► Leverantörsreskontra stämmer mot huvudboken ► Periodiseringskontroll, finns samtliga leverantörsskulder upptagna per bokslutdagen ? 13

14 Bolagets skatt ► Bolagsskatt ► Fastighetsskatt ► Löneskatt ► Avräkning preliminär F-skatt 14

15 Övriga kortfristiga skulder uppl kostnader ► Moms ► Källskatt ► Social avgifter ► Under året redovisad rätt 15

16 Tack


Ladda ner ppt "Bokslutsprocessen Högskolan 2013-02-12. 2 Ernst & Young Världen: 167 000 anställda i 140 länder Sverige: cirka 2 100 anställda på 63 kontor Bohuslän:"

Liknande presentationer


Google-annonser