Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andra föreläsningen redovisning & finansiering 06-05-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andra föreläsningen redovisning & finansiering 06-05-09."— Presentationens avskrift:

1 Andra föreläsningen redovisning & finansiering 06-05-09

2 Ind.Ek.Ent. Vt 20062 Kapitel 21 - Årsredovisning Bokföring är ett system för att registrera, klassificera, värdera och rapportera affärshändelser och ekonomiska transaktioner i företag och andra organisationer. Extern redovisning Internredovisning Figur från bokföring till extern analys, Olsson & Skärvad, 2004, s. 324 Löpande bokföring ÅR + ev. Kvartalsr. ÅrsbokslutExtern räken- skaps analys

3 Ind.Ek.Ent. Vt 20063 Alla affärshändelser bokförs dubbelt – d.v.s. på två konton. Vid årsbokslutet upprättas resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. I Årsredovisningslagen ställs krav på att en årsredovisning skall vara: Överskådligt uppställd. Följa god redovisningssed. Ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat.

4 Ind.Ek.Ent. Vt 20064 Årsredovisningens olika delar: Balansräkning Resultaträkning Kassaflödesanalys Noter Förvaltningsberättelse + Revisionsberättelse om aktiebolag. Going concern – fortlevnadsprincipen Försiktighetsprincipen Konsekvensprincipen

5 Ind.Ek.Ent. Vt 20065 Basuppställning resultaträkning Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Extraordinära intäkter och kostnader Skatt Årets resultat

6 Ind.Ek.Ent. Vt 20066 Exempel på en enkel resultaträkning.

7 Ind.Ek.Ent. Vt 20067 Balansräkningen

8 Ind.Ek.Ent. Vt 20068 Värdering av tillgångar och skulder BR RR Intäkter Till- gångar Jmf figur 21.8, s. 339

9 Ind.Ek.Ent. Vt 20069 Värderingen av tillgångar, avsättningar och skulder styrs av regler i: Civillagstiftningen Skattelagstiftningen

10 Ind.Ek.Ent. Vt 200610 Speciellt fokus anläggningstillgångar: 1.Utgångspunkt är anskaffningsvärdet. 2.Anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk livslängd ska skrivas av systematiskt över livslängden. 3.Nedskrivning skall göras om tillgångens värdeminskning är bestående. 4.Under vissa förutsättningar kan uppskrivning av värdet ske – väsentlig högre värde än det bokförda, bestående, tillförlitlig värdering + ej omfatta immaterillatillgångar.

11 Ind.Ek.Ent. Vt 200611 Värdering av omsättningstillgångar – finns 4 typer – skall tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Lägsta värdets princip Verkligt värde = Försäljningsvärde - Försäljningskostnaden. Avskrivningar över plan – ackumulerade överavskrivningar – obeskattad reserv.

12 Ind.Ek.Ent. Vt 200612 Skattemässig avskrivning på maskiner och inventarier: 1.Huvudregel (30% regel) – avskrivningsunderlag * 70% = lägsta tillåtna värde på inventarier & maskiner i årets BR. 2.Kompletteringsregeln (20% regeln) – 80% årets anskaffningsvärde, 60% förra årets, 40% året innan dess och 20% ett år ytterligare bakåt. Uppgifter i häfte under avskrivningar: 1-3

13 Ind.Ek.Ent. Vt 200613 Kapitel 22 Finansiell/räkenskap analys – att räkna på siffrorna i ÅR Arbetsgång vid finansiell analys: 1.Fastställ syftet med analysen. 2.Granska underlaget. 3.Beräkna nyckeltal. 4.Tolka nyckeltal. 5.Ställ finansiell diagnos.

14 Ind.Ek.Ent. Vt 200614 Räntabiliteten = lönsamheten Likviditeten = betalningsförmåga på kort sikt Soliditeten = betalningsförm. på längre sikt Nyckeltalen jämförs t.ex. med: normtal, företagets tidigare prestationer, branschindex, konkurrenternas värden Lätt att bara räkna fram siffror – men vad de betyder siffrorna egentligen?!

15 Ind.Ek.Ent. Vt 200615 Tre vanliga räntabilitetsmått: Räntabilitet på totalt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital Räntabilitet på eget kapital

16 Ind.Ek.Ent. Vt 200616 Du-Pont modellen Källa: Ax et al, 2005

17 Ind.Ek.Ent. Vt 200617 Hävstångsformeln: Skuldsättningsgraden = S/E Rs= Genomsnittligränta på totala skulder S = skattesatsen

18 Ind.Ek.Ent. Vt 200618 Om att bedöma hur bra räntabiliteten är: Tidigare år Branschen Konjunkturläget Kan någorlunda fastställa räntabilitetsnivån m.h.a.: inflationen + realränta på riskfri utlåning + riskpremie + självfinansiering

19 Ind.Ek.Ent. Vt 200619 Likviditet – kan räkningarna betalas i tid? Kassalikviditet=Omsättn.tillg.1 / Korta skulder Företag kan gå i konkurs trots att de har mycket kapital (t.ex. hög soliditet). Soliditet Soliditet = Justerat EK / Totalt kapital EK + 70%, d.v.s. (1-s)

20 Ind.Ek.Ent. Vt 200620 God soliditet visar att förtaget kan stå emot sämre tider, kan t.ex. lättare få banklån kan dock även bero på att man underinvesterat. Dålig soliditet t.ex. p.g.a. förluster eller expansion.

21 Ind.Ek.Ent. Vt 200621 Sammanfattning och reflektioner:


Ladda ner ppt "Andra föreläsningen redovisning & finansiering 06-05-09."

Liknande presentationer


Google-annonser