Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 10 F3 06-03-30 Grunden i kostnads- och intäktsanalysen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 10 F3 06-03-30 Grunden i kostnads- och intäktsanalysen."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 10 F Grunden i kostnads- och intäktsanalysen

2 IndEkEnt vt God ekonomi = hushålla med resurser Företag har ofta många olika mål – jmf intressentmodellen – men en viss typ av mål anses ofta vara centrala… lönsamhetsmålen spelar ofta en mycket viktig roll – alla företag måste vara lönsamma för att överleva på lång sikt. Hur avgör man hur lönsamt ett företag är?

3 IndEkEnt vt Hur har det gått för företaget? Effektivitet –Externt Produktivitet –Internt Två olika typer av mått: –Resultat – vinst/förlust –Lönsamhet – t.ex. räntabilitetsmått, resultat relaterat till investerat kapital

4 IndEkEnt vt Tre begreppspar Inbetalning – Utbetalning - bestäms av överföringen av likvida medel Inkomst – Utgift - bestäms av affärstransaktioner. Inkomst då fakturan sänds iväg och bokförs. Utgift uppstår vid anskaffningstillfället, bokförs då fakturan erhålls och bokförs. Intäkt – Kostnad - Kostnad avser värdet av förbrukade resurser under en period. - Intäkt avser värdet av levererade prestationer under en period. Bägge är periodiserade – länk till vinst/förlust och resultat

5 IndEkEnt vt Bokföringsmässiga och Kalkylmässiga kostnader och intäkter. Skillnaden ligger i: Urval Periodisering Värdering Formel: BFkostn.-BFmerkostn.+ KKMmerkostn.=KKMkostn. Intäkter och kostnader på bokföringsmässiga grunder ger bokföringsmässigt resultat. Studera exempel på s. 137

6 IndEkEnt vt Bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader. Kalkylmässiga kostnader (hela cirkeln) Bokförings- mässiga kostnader (hela cirkeln) Kostnader som är både bokföringsmässiga Och kalkylmässiga (oftast den största andelen av kostnaderna). Alla kalkylmässiga kostnader inkluderas i produktkalkylering.

7 IndEkEnt vt Fast och rörliga kostnader Fasta Kostnader (FK) + Rörliga Kostnader (RK) = Totala Kostnader (TK) Rörliga kostnader är variabla mot företagets output avseende Tid Mängd (volym) Värde

8 IndEkEnt vt X-axeln = volym Y-axeln = kostnadens storlek (SEK)

9 IndEkEnt vt Fasta och rörliga kostnader RK TK FK Kr Antal

10 IndEkEnt vt Halvfasta kostnader – mellanvariant! Ökar språngvis när verksamhetsvolymen ökas. Kan vara reversibla (går tillbaka) eller irreversibla (går inte tillbaka). Verksamhetsvolym Kostnad

11 IndEkEnt vt Direkta och indirekta kostnader Kostnadsslag (löner, material, el telefon m.m. Kostnadsställen (ofta avdelningar) Kostnadsbärare (varor eller tjänster som företaget producerar) Direkta kostnader Indirekta kostnader Föredelning av indir.kostn. Kostnadsfördelnings schema, FEK 100, s. 142

12 IndEkEnt vt Särkostnad – tillkommer vid ett beslut Samkostnad – påverkas inte av beslutet Begreppen används vid beslutstillfällen. Särintäkt – intäkt som tillkommer eller försvinner vid beslut. Endast framtida intäkter och kostnader som skiljer sig mellan handlingsalternativ är beslutsrelevanta.

13 IndEkEnt vt Två vanliga misstag Att man antar att alla rörliga kostnader är beslutsrelevanta. Att man antar att alla fasta kostnader inte är beslutsrelevanta. Alternativkostnad – beslut handlar inte bara om att välja utan även att välja bort! Vid ett val väljs något annat bort och detta är alternativkostnaden! – Centralt begrepp i nationalekonomin.

14 IndEkEnt vt Särintäkt -Särkostnad -Alternativkostnad =Operationell vinst/förlust Beslut vid ledig kapacitet - behandlar hur man på effektivast möjliga vis skall använda ledig kapacitet. Kostnader för redan anskaffade resurser är inte relevanta vid beslut under ledig kapacitet! Särkostnaderna för att ta ordern är relevant – OBS! gäller på kort sikt! Beslutsregel: JA om särintäkt > särkostnad

15 IndEkEnt vt Sunk cost – ej återvinningsbar kostnad. Aldrig beslutsrelevanta - d.v.s. de är inte relevanta vid framtida beslut. De kostnader som är intressanta är de som handlar om framtida kostnader.

16 IndEkEnt vt Kostnader Verksamhets- volym Kostnadsfördel- ningsprincip Beslussituation Rörliga kostnader Fasta kostnader Direkta kostnader Indirekta kostnader Särkostnader Samkostnader Figur ur Företagsekonomi 100, Skärvad & Olsson, s. 147 Sammanfattande bild över de olika kostnadsbegreppen.

17 IndEkEnt vt Lite reflektioner Viktigt här att lära sig basbegreppen för att kunna göra rätt typ av kalkyler. Genom att skilja mellan de olika typerna av kostnader skapar man förutsättningar för goda beslut – begreppen används vid olika typer av situationer. Tidhorisonten är betydelsefull vid beslut.

18 IndEkEnt vt Rekommenderade uppgifter i övningshäftet Gör uppgifterna: 1-5 Till nästa gång – läs kapitel 11 och försök lösa uppgift 10 och 16


Ladda ner ppt "Kapitel 10 F3 06-03-30 Grunden i kostnads- och intäktsanalysen."

Liknande presentationer


Google-annonser