Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idéer för ett bredare entreprenörskap Presentation den 1 oktober 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idéer för ett bredare entreprenörskap Presentation den 1 oktober 2013."— Presentationens avskrift:

1 Idéer för ett bredare entreprenörskap Presentation den 1 oktober 2013

2 Vad vill jag prata om • Hur kommersiellt, socialt och humanistiskt entreprenörskap hänger ihop • Hur alla organisationer måste förhålla sig till dessa begrepp • Exempel på när det kan användas

3 Ett brett entreprenörskap • Socialt entreprenörskap – i vilken omfattning tar organisationer sociala hänsyn i produktion av tjänster eller produkter • Kommersiellt entreprenörskap – i vilken omfattning tar organisationer kommersiella hänsyn i produktion av tjänster eller produkter • Humanistiskt entreprenörskap – i vilken omfattning utvecklar organisationer humanistiska interna värderingar

4 Hur hänger det ihop? • Organisationer är mer eller mindre kommersiellt inriktade, mer eller mindre socialt inriktade och har mer eller mindre utvecklade humanistiska interna värderingar • Organisationer kan bedömas efter dessa tre dimensioner • Om varje dimension bedöms som totalt sett övervägande positiv eller negativ finns 8 varianter.

5 Några exempel • Alla dimensioner betydelsefulla (+,+,+) – privat företag inom sjukvården • Alla dimensioner av underordnat intresse (-,-,-) – kan vara viss forskningsorganisation eller del av kommun • Enbart kommersiell dimension (-,+,-) – miljöförstörande vinstdrivande med lite intresse för interna värderingar • Enbart social dimension(+,-,-) – icke vinstdrivande med lite intresse för interna värderingar

6 Vad har vi kommit fram till? • De flesta organisationer måste mer eller mindre positionera sig inom samtliga områden • Något eller ett par av dessa områden prioriteras • Vi tror att i framtiden det finns klarare ställningstagande där sociala och kommersiella handlingar kompletteras med interna värderingar

7 Intressanta frågor • Minskar ett kommersiellt entreprenörskap förutsättningarna för ett socialt? • Minskar ett socialt entreprenörskap förutsättningar för ett kommersiellt? • Vilken betydelse har internt entreprenörskap för nuvarande och kommande anställda?

8 Många faktorer påverkar • Hur påverkar lokal miljö? Kontexter? Urbana eller glesa miljöer? Samhällsentreprenörskap? • Produktivitet och effektivitet? • Tidsperspektiv? • Konkurrenssituation? Globala, regionala eller lokala marknader? • Osv

9 Hur kan det internt entreprenörskap bedömas? • Internt entreprenörskap med den s k MOS modellen • Hur motiveras personer (M)? • Vilka förutsättningar finns i organisationen (O)? • Hur utvecklas kompetens (S)? • Är även viktigt vid utformande av politiska åtgärder

10 Hur kan ett kommersiellt entreprenörskap bedömas? • Koppling lokal miljö? • Resurseffektivitet? • Analys av produkter eller tjänster? • Utveckling över tiden? • Påverkan på system där de verkar ( t ex skola eller sjukvård)? • osv

11 Hur kan ett socialt entreprenörskap bedömas? • Systempåverkan? • Lokala förebilder? • Globala förebilder? • Resurseffektivitet? • Lösande av social uppgift? • Anpassning till lokal kontext? • osv

12 MOS modell – exemplet skola • Hur motiveras anställda i verksamheten? • Hur motiveras elever och föräldrar? • Vilka är förutsättningarna för utveckling? • Förutsättningar för integrering med samhällsutveckling? • Hur ser kompetens och kunskap ut bland anställda?

13 Exemplet privata –offentliga utförare? • På vilka sätt påverkas funktionerna av olika typer av utförare? • Hur ser användare på alternativen? Har alternativen ökat eller minskat? • Vad händer med faktorer som användare prioriterar högt? • Hur påverkas kostnader och kötider för användare?

14 Fler frågor • Hur påverkas befintliga strukturer? • Skilj mellan strukturer och funktioner? • Hur påverkas interna värderingar bland såväl privata som offentliga utförare? • Ökar eller minskar det sociala entreprenörskapet? osv

15 Ännu fler frågor • Styr strukturer mot större organisationer? • Slås privata små utförare ut av större privata företag? • Minskar entreprenörskapet över tid? • osv

16 Exemplet sociala innovationsparker • Varför satsas inte på sociala innovationsparker som alternativ till tekniska innovationsparker? • Strukturer behöver diskuteras men framför allt funktioner? Skilj dessa åt! • Om vi så att säga fick börja om från början..? • osv

17 Exemplet sjukvård/hemtjänst • Varifrån kommer vinster? • Ökad vanvård bland privata utförare? • Ökad effektivitet? • Mindre byråkrati? • Sämre utförare (knappast) • Dålig upphandlingsförmåga? • Skillnad i kvalitet och kötider? • osv

18 Frågor att analysera • Om med samma service man kan skapa vinster: • Kan detta ge impulser till alla utförare? • Kan vi acceptera att skattemedel tas ur verksamheterna? • Kan vi skapa ersättning för de som genom entreprenörskap förbättrar systemen? • Oberoende vem som äger?

19 Om vi fick börja om? • Hur skulle vi skapa strukturerna? • Social innovationspark kan skapa alternativa modeller, dvs man utgår från behov och inte hur organisationer idag ser ut • I sådana parker blir kostnaderna små i förhållande till de resurser de kostar idag • osv

20 Brett entreprenörskap • Kommer få stor betydelse för organisationer inom alla områden och för olika storlekar på organisationer • Detta kräver ny typ av forskning • Det handlar inte om var vi är utan var vi skulle kunna vara!


Ladda ner ppt "Idéer för ett bredare entreprenörskap Presentation den 1 oktober 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser