Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMBANDEN MELLAN HÄLSA, EKONOMISK UTVECKLING OCH PLANERING Teori, empiri och rekommendationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMBANDEN MELLAN HÄLSA, EKONOMISK UTVECKLING OCH PLANERING Teori, empiri och rekommendationer."— Presentationens avskrift:

1 SAMBANDEN MELLAN HÄLSA, EKONOMISK UTVECKLING OCH PLANERING Teori, empiri och rekommendationer

2 Hälsans ekonomiska betydelse Några viktiga effekter i sammandrag  Betydande effekter i låginkomstländer, även höginkomstländer genom påverkan på arbetskraft, produktivitet, utbildning och sparande  Hälsoskillnader bland EU-länder, potential för ökad tillväxt genom att reducera dessa skillnader  Hälsa är en viktig investeringsfaktor  Hälsa och välbefinnande bör inkluderas i mått för utveckling  Policies för regional utveckling bör beakta hälsa

3 Hälsa och ekonomi i teorin  Hälsa är en produktionsfaktor och en del av humankapitalet.  Hälsa leder till ökning av arbetskraft, ökat sparande och ökat utrymme för investeringar.  Hälsa frigör resurser som annars skulle använts till hälso- och sjukvård, möjliggör även nytt utrymme inom denna sektor

4 Hälsa och ekonomi i empirin  Kommuner med sämre hälsa har en sämre ekonomisk situation.  Förbättrad folkhälsa har historiskt varit viktig drivkraft för ekonomiska utvecklingen.  Kausaliteten historiskt från folkhälsa till ekonomi.  Mer komplexa samband. Från BNP till folkhälsa för befolkning utanför arbetskraft. Från hälsa till BNP för befolkning i arbetsför ålder.

5 Empiri och teori sammantaget  Hälsan påverkar ekonomisk utveckling genom:  mer omfattande arbetsdeltagande  högre produktivitet i arbetet  fler produktiva år  bättre inlärningsförmåga och fler utbildningsår  ökat sparande till följd av fler år i god hälsa.  inkomsten (via produktiviteten) och därmed konsumtions- och sparandenivån  kostnader för vård, service och transfereringar.

6 Inkomst och hälsa  Den fysiska och psykiska hälsan förbättras med ökande inkomst, men i avtagande grad.  Grossmans modell för individens efterfrågan på hälsa  Hälsoproduktionsfunktion  Hälsa lagerresurs, påverkas av en mängd faktorer  Samband mellan inkomstojämlikhet och hälsa i USA  Olika tänkbara inkomsthypoteser; absolut, relativ och ojämlikhets  Effekt av lokala samhällets socioekonomiska nivå

7 Samhällsutvecklingens påverkan på hälsan  Snabb förändring kan inverka negativt, politiska insatser för att mildra krävs  Negativa effekter på arbetskraft av tillväxt kan försämra förutsättningar för hållbar tillväxt

8 Arbetsplatsens påverkan på hälsan  Variationer mellan olika arbetsplatser indikerar att det spelar roll  Krav, kontroll, socialt stöd, oro för organisationsförändringar  Lagom arbetsbelastning, rimliga krav, egenkontroll, inflytande, kompetensutveckling, återkoppling, relationsinriktat ledarskap, resurser, meningsfullt arbete, fysisk arbetsmiljö  Påverkar ekonomi och resultat  Hälsoinvesteringar lönsamma

9 Vad är välfärd?  Hälsa har ett värde både som mål och medel för individ och samhälle  Begränsningar med BNP-måttet: aktiviteter utanför reguljär marknad, antalet timmar och BNP/cap, kvalitetseffekter, produktivitetseffekter i offentlig sektor, inkomstfördelning  Full-income approach- värdet av hälsa för individen  Kräver indikatorer för att mäta hälsa, välbefinnande och social välfärd  Indikatorer för nutid behöver kompletteras med framtid

10 EU-kommissionens rekommendationer  Titta på inkomster och konsumtion snarare än produktion vid bedömning av materiellt välbefinnande  Utgå från ett hushållsperspektiv  Belys inkomster och konsumtion tillsammans med hushållens materiella tillgångar  Titta inte bara på genomsnittsvärden - ge mer utrymme åt fördelningen av inkomster, konsumtion och hushållens materiella tillgångar  Utvidga inkomstmått med mått för hushållens icke- marknadsbaserade aktiviteter – tjänster som hushållen producerar själva och fritidsaktiviteter

11 Om hälsa i välfärdssamhället  Kampen mellan mig och jag  Om välstånd och förväntningar  Om tankar som lämnar spår  Hur har vi det och hur tar vi det

12 Folkhälsa i regional utvecklingsplanering  Hur interagerar folkhälsofrågorna i den regionala utvecklingsplaneringen?  Vilka folkhälsobehov fokuseras i utvecklingsplaneringen?  Vilken metodik används för att integrera planerings- och hälsofrågorna?  Hur hanteras hälsofrågorna på den politiska nivån?


Ladda ner ppt "SAMBANDEN MELLAN HÄLSA, EKONOMISK UTVECKLING OCH PLANERING Teori, empiri och rekommendationer."

Liknande presentationer


Google-annonser