Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bilder för lokal utbildning Här är ett antal bilder som kan användas för lokal utbildning kring folkhälsa för t ex politiker och tjänstemän. DU väljer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bilder för lokal utbildning Här är ett antal bilder som kan användas för lokal utbildning kring folkhälsa för t ex politiker och tjänstemän. DU väljer."— Presentationens avskrift:

1 Bilder för lokal utbildning Här är ett antal bilder som kan användas för lokal utbildning kring folkhälsa för t ex politiker och tjänstemän. DU väljer vilka bilder du ska ha med och lägger till text där det behövs.

2 Folkhälsa Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara jämlikt fördelad.

3 Folkhälsoarbete Folkhälsoarbete är systematiska och målinriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Begreppet innefattar hela skalan av åtgärder från ekonomisk politik och lagstiftning till konkreta insatser.

4 Definitioner Hälsofrämjande Insatser för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Förebyggande Insats och åtgärder för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdom, skador, psykiska eller sociala problem.

5 Olika perspektiv

6 Folkhälsans utveckling - ett historiskt perspektiv

7 Vad har haft betydelse för folkhälsan? Allmän skolutbildning, vatten och avlopp, bättre näringstillstånd. Stödet till barnfamiljer, hälsosamma bostäder, förbättrad hygien. Arbetarskydd, trafiksäkerhet, arbete mot barnolycksfall, motboken. Levnadsvanor och sociala förhållanden har betytt mer för hälsan än sjukvården. Ekonomisk utveckling gick hand i hand med social utveckling.

8 Hur bedrivs folkhälsoarbetet? Riksdagen har antagit mål för folkhälsan och angett elva målområden Folkhälsoinstitutet följer upp, rapporterar till riksdagen och fungerar som nationellt kunskapscentrum Regioner och landsting – ekonomi, samordning, utveckling Huvuddelen av jobbet görs i kommunerna

9 Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation I vissa delar av världen ökar medellivslängden och folkhälsan blir bättre medan den stagnerar i andra. Hälsoklyftorna är enorma med 40 års skillnad i förväntad medellivslängd mellan olika länder. Också inom länderna finns mycket stora hälsoklyftor som är nära förbundna med sociala förhållanden – hälsans sociala bestämningsfaktorer.

10 Internationell nivå God hälsa är en prioritet för EU-medborgarna och därför också för EU. Vi förväntar oss skydd mot ohälsa och sjukdom. Vi vill se våra barn växa upp i en hälsosam miljö. Vi har rätt att kräva säkerhet och god hygien på arbetsplatsen. När vi reser inom EU vill vi ha tillgång till tillförlitlig sjukvårdsupplysning och vård av god kvalitet.

11 VITBOK Tillsammans för hälsa: Strategi för EU: 2008-2013 EU:s viktiga roll i hälsopolitiken bekräftas i det reformfördrag som EU:s stats- och regeringschefer enades om i Lissabon den 19 oktober 2007, där det föreslås att hälsofrågorna ska få ökad politisk betydelse. Internationell nivå

12 Nationellt mål Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

13 11 målområden 1.Delaktighet och inflytande i samhället 2.Ekonomiska och sociala förutsättningar 3.Barn och ungas uppväxtvillkor 4.Hälsa i arbetslivet 5. Miljöer och produkter 6.Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7.Skydd mot smittspridning 8.Sexualitet och reproduktiv hälsa 9.Fysisk aktivitet 10.Matvanor och livsmedel 11.Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

14 Regionalt perspektiv Folkhälsopolitisk policy - består av sex utmaningar: 1.Jämlika och jämställda livsvillkor 2.Trygga och goda uppväxtvillkor 3.Livslångt lärande 4.Ökat arbetsdeltagande 5.Åldrande med livskvalitet 6.Goda levnadsvanor Västra Götalandsregionens vision – ”Det goda livet”

15 Hälso- och sjukvårdsnämnden Var och en får lägga in sin nämnds folkhälsomål

16 Lokalt perspektiv Strategiskt Tvärsektoriellt Utbildning, information och marknadsföring Hälsofrämjande och förebyggande arbete

17 Vem/vad ger mig – mer av livet?

18 Modell för folkhälsoarbete KARTLÄGGA HÄLSOLÄGET MÅL mätbara, tydliga, realistiska STRATEGIER för att nå målen VERKSAMHETSPLAN GENOMFÖRANDE processer/samverkan UPPFÖLJNING Kvantitativt Kvalitativt


Ladda ner ppt "Bilder för lokal utbildning Här är ett antal bilder som kan användas för lokal utbildning kring folkhälsa för t ex politiker och tjänstemän. DU väljer."

Liknande presentationer


Google-annonser