Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplägg • Vad är folkhälsa? Definition och övergripande rekommendationer för hur man bör arbeta • Vad ska vi göra inom folkhälsa? Mål och styrdokument.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplägg • Vad är folkhälsa? Definition och övergripande rekommendationer för hur man bör arbeta • Vad ska vi göra inom folkhälsa? Mål och styrdokument."— Presentationens avskrift:

1 Upplägg • Vad är folkhälsa? Definition och övergripande rekommendationer för hur man bör arbeta • Vad ska vi göra inom folkhälsa? Mål och styrdokument • Vad gör vi inom folkhälsa? • Vad ser vi för behov i framtiden? • Vad fungerar/vad fungerar inte/vad saknas det kunskap om? • Vad betyder detta för oss i vårt arbete? • Nytt folkhälsoavtal från år 2013

2 Vad är folkhälsa? Hälsa för hela befolkningen (inte individer) Hälsofrämjande (arbeta med det som är friskt) Förebygga sjukdomar, skador, problem ”Att sätta in resurser innan det är för sent”

3 Lokala inriktningsmål: De lokala inriktningsmålen är: • Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar • Arbeta för att människor i arbetsför ålder behåller eller förbättrar sin hälsa • Äldre personer har god hälsa långt in i ålderdomen • Förbättra unga kvinnors hälsa • Utveckla omvärldsanalysen kring mångfaldsfrågorna inför 2013

4 Vad gör folkhälsan i Mark? Beskrivning av olika insatser för olika åldrar Ungdomar Unga vuxna Vuxna65+Barn

5 UngdomarVuxna65+ Vad gör folkhälsan i Mark? Bland annat: Föräldrakurser Råd och stöd på nätet, www.mark.se/foraldratorget Föreläsaningar Stöd till föräldranätverk Attraktiva föräldramöten

6 BarnUngdomarVuxna65+ Vad gör folkhälsan i Mark? Kost och fysisk aktivitet inom -idrottsrörelsen -skolan -ungdomsmottagningen Kärlek, självkänsla och relationer 2010-2013 Minska langning av alkohol till minderåriga Träffar för tonårsföräldrar Tobaksregler i skolan Fältarbete där ungdomar är

7 BarnUngdomarVuxna65+ Vad gör folkhälsan i Mark? Fysisk aktivitet på recept Föreningsstöd Hälsans stig Det goda livet (utåtriktat folkhälsoarbete.) 2012 års tema: fysisk aktivitet

8 BarnUngdomarVuxna65+ Vad gör folkhälsan i Mark? Undersökning och utställning om levnadsvanor för personer över 65 år Sociala aktiviteter (bio, lyrik, poesi) Stöd till pensionärsföreningar och andra frivilligorganisationer Fysisk aktivitet

9 BarnUngdomarVuxna65 + Övrigt folkhälsoarbete: Folkhälsa i samhällsplaneringen; Marks översiktsplan Arrangera folkhälsoutbildningar/seminarium för förtroendevalda och tjänstemän Undersökningar (genomförande, analys, spridning) Skolelevers drogvanor, Ungdomsundersökningen, Hälsa på lika villkor Utredningar Omvärldsbevakning

10 Framtida utmaningar för det lokala folkhälsoarbetet • Folkhälsan är generellt bra men det finns en ojämlikhet i hälsa • Utbildning och sysselsättning viktiga faktorer för att få ett gott liv • Insatser för unga vuxna -Psykisk ohälsa -Hög alkoholkonsumtion -Etablering på arbetsmarknaden

11 Vad fungerar? • Föräldrastödsprogram Evidens? Effektutvärderingar? • Drogförebyggande arbete genom att minska tillgången till alkohol, tobak, narkotika Bäst evidens för höga priser, begränsad försäljning i handel/restaurang för tobak och alkohol, motarbeta langning, motarbeta rattonykterhet • Fysisk aktivitet på recept • Skadeförebyggande insatser äldre

12 Vart hittar vi tveksamma resultat/områden där det saknas kunskap? Vad fungerar inte: • Kampanjarbete generellt, punktinsatser. Kan dock användas för att lyfta särskilda frågor vid vissa tillfällen • Insatser för att påverka beteenden, dock viktigt att ha kunskap om hälsofrågor (alkohol, tobak, kost etc.) Kunskap saknas vad gäller: • Arbetsmarknadsinsatser, vad fungerar? Förbättrad kvalitet i skolan (skolverket, forskning om lärande: kvalitet på utbildningen, social och relationskompetens, bemötande, skoltrivsel, lugn och ro, höjd lärarstatus, sluta omorganisera

13 Vad betyder detta för vårt arbete? • Fortsatt arbete med föräldrastöd (långsiktig implementering + uppföljning • Fysisk aktivitet • Drogförebyggande insatser • Verksamhet för personer över 65 år (sociala aktiviteter, föreningsbidrag)

14 Våra förutsättningar för att nå dit • Bli bättre på att avgränsa oss (färre insatser, bättre uppföljning på de insatser vi har) • Arbeta för att påverka de ”stora frågorna”: Skola, sysselsättning, insatser i tidigt skede • Vi måste arbeta långsiktigt

15 Nytt folkhälsoavtal med Västra Götaland från år 2013 • Tydligare formulerade mål från VG • Gemensamt uppföljningssystem • Fortsatt stort fokus på goda uppväxtvillkor för barn och unga


Ladda ner ppt "Upplägg • Vad är folkhälsa? Definition och övergripande rekommendationer för hur man bör arbeta • Vad ska vi göra inom folkhälsa? Mål och styrdokument."

Liknande presentationer


Google-annonser