Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsplan för barn och ungdomar Hälsosamtalet i skolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsplan för barn och ungdomar Hälsosamtalet i skolan"— Presentationens avskrift:

1 Handlingsplan för barn och ungdomar Hälsosamtalet i skolan
Information Handlingsplan för barn och ungdomar Hälsosamtalet i skolan Återföring till programberedningen och hälso- och sjukvårdsberedningarna den 11 mars Annika Nordstrand, folkhälsostrateg, sekretariatet

2 Ur landstingsstyrelsens yttrande och förslag till beslut landstingsfullmäktige den 1 april 2009
Hälso- och sjukvårdsberedningarna/ Information och stöd En handlingsplan när det gäller landstingets folkhälsoarbete med inriktning på barn och unga är under utarbetande Undersökning om barns och ungas hälsa och levnadsvanor genomförs sedan några år i samarbete med skolsköterskorna Uppdrag till landstingsdirektören - Följa upp att ovan redovisade insatser för information och stöd genomförs

3 Frågeställning Vad har hänt sedan 2008?
Följande insatser har genomförts Ett nytt styrdokument antogs 2009: Handlingsplan för barn och unga utifrån Norrbottens folkhälsopolitiska strategi Utvecklingsarbete av den årligen rullande enkätundersökningen kopplad till hälsosamtalet i skolan

4 Så byggdes handlingsplanerna för landstinget
Delområden valdes som motsvarar kapitelindelningen i strategin utifrån åldersgrupp För varje delområde valdes fokusområden utifrån folkhälsopolitiska strategin och landstingsplan Barn och ungdomar: 1) psykisk hälsa, övervikt och fetma 3) tobak, alkohol, narkotika, dopning 4) sexuell hälsa 5) god livskvalitet Vuxna: 1) övervikt och fetma 2) tobak och alkohol 3) god livskvalitet Äldre: 1) Fallskadeprevention 2) kost och nutrition 3) god livskvalitet

5 Handlingsplan barn och unga
Övergripande mål Psykisk hälsa, övervikt och fetma, tobak, alkohol, narkotika, dopning, samt sexuell hälsa 1. Andel elever i gymnasiets första år som de senaste tre månaderna ofta eller alltid känt sig ledsna eller nedstämda, understiger 3% år 2014 2. Andelen 4-åringar med övervikt eller fetma ska understiga 10% för respektive kön, år 2011 3.1 Andelen ungdomar i gymnasiets första år som röker eller snusar ska halveras för båda könen till år 2014 3.2 En tobaksfri livsstart för alla barn från år 2014, mål 95% 2011 3.3 Andelen ungdomar år med riskabla alkoholvanor halveras för båda könen till år 2018 4.1 Konstaterade fall av klamydia, både bland män och kvinnor, ska understiga 15 fall per 1000 inv, år, år 2012 4.2 Antalet aborter i åldrarna upp till 19 år ska minska till 20 per 1000 år 2012 God livskvalitet 1. Självskattad hälsa bäst i Sverige år 2020, bland både män och kvinnor år

6 Handlingsplan barn och ungdomar
Huvuddrag 1) Psykisk hälsa: …., särskilt flickor, med psykisk ohälsa, minskar i länet. Åldrarna upp till 18 år prioriteras, med tyngdpunkt på vikten av tidigt preventivt arbete. 2) Övervikt och fetma: …. Tidigt preventivt arbete prioriteras. 3)Tobak, alkohol, narkotika, dopning: … insatser på flera nivåer, inklusive tidigt föräldrastöd och motiverande samtal om livsstilsfrågor med både föräldrar, blivande föräldrar och ungdomar. 4) Sexuell hälsa: … motiverande samtal, tillgänglighet och effektiv smittspårning med enskilda möten. 5) God livskvalitet: …. bidra till att ge samhälleliga förutsättningar för en hälsa på lika villkor för alla barn, Detta förutsätter ett medvetet arbete utifrån Barnkonventionen, med att uppmärksamma behov hos särskilt utsatta grupper, stödja föräldrar till ett hälsofrämjande föräldraskap samt skapa möjligheter till en meningsfull fritid. För delmål och strategier i detalj, se landstingets styrdokument

7 Röd tråd genom landstingets dokument och verksamhetsstyrning
Strategi 2007 Landstingsplan Uppföljning: Årsredov Strategi Hälsobokslut Handlingsplan barn och ungdomar 2009 Divisionsplaner

8 Hälsosamtalet i skolan – en viktig informationskälla
Utvecklat i Västernorrland Samarbete med skolsköterskorna i länet Årlig länsrapport i Norrbotten Hur mår barnen och ungdomarna och hur ser deras levnadsvanor ut på vår skola.. i vår kommun.. i Norrbotten? Används som kunskapsunderlag, underlag för åtgärder, följa förändringar på olika nivåer

9 Utveckling i Norrbotten
Läsåret deltog 7067 elever i 13 av länets 14 kommuner den första riktiga länsbilden för första gången kunde jämförelser göras med andra län – Västernorrland och Jämtland Läsåret deltog 7736 elever i 13 kommuner. För första gången kan vi börja se utveckling över tid Läsåret deltar samtliga 14 kommuner gemensam manual för åtgärder finns för länets skolsköterskor en ny enkät testas i förskoleklass även Västerbotten deltar

10 Förändringar i hälsan över tid, förskoleklass?
Överviktiga eller feta i Norrbotten - tre läsår

11 Förändringar i hälsan över tid, förskoleklass?
Så många dricker (saft eller) läsk minst tre dagar i veckan - i de flesta åldrar tecken på avplaning eller minskning

12 Förändringar över tid, förskoleklass?
Arbetsron i skolan har försämrats något sedan 2007/2008

13 Förändringar över tid, förskoleklass?
De allra flesta trivs i skolan, Norrbotten tre läsår

14 Insatser utifrån hälsosamtalets resultat, Luleå kommun som exempel
Skolhälsovårdens handlingsplan mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar Viktskolan i samarbete med landstinget Utbildning av hälsocoacher (projekt Tunaskolan) Presentation av resultat till elevråd, rektorer, pedagoger, ledningsgruppen, nämnd (BUN) MLA skolsköt, engagemang i projekt gällande barn som far illa Söker samarbete med andra professioner inom elevhälsan gällande psykisk ohälsa

15 Läs mer om folkhälsan i Norrbotten på www.nll.se/folkhalsa


Ladda ner ppt "Handlingsplan för barn och ungdomar Hälsosamtalet i skolan"

Liknande presentationer


Google-annonser