Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Vad gör regeringen för folkhälsan? Presentation Världscancerdagen 4 februari 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Vad gör regeringen för folkhälsan? Presentation Världscancerdagen 4 februari 2009."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Vad gör regeringen för folkhälsan? Presentation Världscancerdagen 4 februari 2009

2 Socialdepartementet Ekonomisk och social trygghet •Utbildning •Arbetsmarknadspolitik •Förutsägbar sjukförsäkring •Rehabilitering

3 Socialdepartementet Goda livsbetingelser •Miljöpolitiken •Kemikaliepolitiken •Livsmedelskvalité

4 Socialdepartementet En förnyad folkhälsopolitik Folkhälsopolitisk proposition 2007/08:110

5 Socialdepartementet Kunskapsgrund för folkhälsoarbetet Stöd till lokalt hälsofrämjande arbete på vetenskaplig grund i ett urval av kommuner, 50 Mkr 2008

6 Socialdepartementet Tobak •Uppdrag till FHI att ansvara för en nationell tobaksförebyggande satsning: –nationell samordning, rökavvänjning, +13 Mkr –tillsyn, +10 Mkr –stöd till frivilligorganisationer, +1Mkr

7 Socialdepartementet Alkohol, narkotika, dopning, tobak •260 Mkr/år 2008-2010 Alkohol, narkotika, dopning, tobak

8 Socialdepartementet Skydd mot smittspridning •Handlingsplan influensapandemiberedskap •145 Mkr/år, HIV/Aids och övriga smittsamma sjukdomar •Översyn av myndigheterna inom smittskyddsområdet, redovisar 1 juni 2009 •Översyn av de nationella vaccinationsprogrammen, redovisar 31 maj 2010 •Ungdomsmottagning på Web

9 Socialdepartementet Kost och fysisk aktivitet •Ett dialogforum ska inrättas med branschföreträdare, experter, frivilligorganisationer, myndigheter och media •FHI och Livsmedelsverket ska samverka, samordna, följa upp och utvärdera insatser för goda matvanor och fysisk aktivitet •SoS ska att utvidga det medicinska födelseregistret att även omfatta längd och vikt •FHI ska utvärdera fysisk aktivitet på recept •FHI ska ta fram ett utbildningspaket om motiverande samtal •FHI ska utveckla åtgärdsprogram för äldres hälsa och livskvalitet •FHI ska utveckla manualer för att i samhällsplaneringen främja fysisk aktivitet

10 Socialdepartementet Nationellt program för självmordsprevention •Nollvision •Första hjälpen vid depression – suicidtankar. Informations- och utbildningsmaterial tas fram •Program för kompetenshöjning hos vårdpersonal •Händelseanalys vid alla självmord •Föräldrastödsutredning •Undersökning psykisk hälsa 10 Mkr •500 Mkr 2007-2008, 900 Mkr 2009 Psykiatri

11 Socialdepartementet En nationell cancerstrategi •Evidensbaserad strategi för -primär och sekundär prevention -tidig upptäckt -diagnostik, behandling, palliativ vård -kunskapsbildning och kunskapsspridning -stärka patientperspektivet Redovisa februari 2009


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Vad gör regeringen för folkhälsan? Presentation Världscancerdagen 4 februari 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser