Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En hälsoinriktad hälso- och sjukvård"— Presentationens avskrift:

1 En hälsoinriktad hälso- och sjukvård
Margareta Kristenson, Professor/Överläkare, Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Linköping Nationell Koordinator för det svenska Nätverket Hälsofrämjande Sjukhus och vårdorganisationer

2 Hälso - och sjukvårdens utmaning
Ändrad demografi – fler äldre Ändrat sjukdomspanorama – fler långvarigt sjuka Allt större delen av vårdinsatser ”reparativa” Nya krav från brukarna Ny kunskap och teknik

3 Hälso - och sjukvårdens utmaning
Ändrad demografi – fler äldre Ändrat sjukdomspanorama – fler långvarigt sjuka Allt större delen av vårdinsatser ”reparativa” Nya krav från brukarna Ny kunskap och teknik med Strama ekonomiska ramar!

4 Det internationella nätverket Health Promoting Hospitals
Startade utifrån ett samarbete mellan Europakontoret för WHO´s avdelningar för Health Promotion och Health Services Management

5 Ta tillvara sjukhusens
Kunskap Auktoritet Kontaktyta för att stärka folkhälsoinsatserna

6 Genom en tydigare målorientering,
mot hälsa och hälsovinst skapa en effektivare hälso- och sjukvård!

7 OTTAWA-manifestet 8

8 Att öppna sjukvårdens murar mot samhället!

9 Patient perspektivet Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande naturlig del i all behandling Medarbetar perspektivet Bli modell för den goda arbetsplatsen Befolknings perspektivet Bidra med kunskap och aktivt delta

10 Hälsa är… …..ett.. tillstånd av fysiskt, psykiskt och
socialt välbefinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom

11 Hälsobegreppet har två dimensioner

12 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande insatser - alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobak (Socialstyrelsen) Befolkningsinriktad primärprevention Individinriktad primär prevention Sekundärprevention Behandling av manifest sjukdom Rehabilitering, omvårdnad

13 Sjukdomsförebyggande insatser, genom att främja goda levnadsvanor hos patienter inför operation- har omedelbar effekt! Postop complications (BMJ 1999) Alcohol cessation int. Colorectal Resection Postop complications (Lancet 2002) Smoking cessation int. Hip/Knee Replacement Postop recovery (Submitted ) Physical exercise int. Spine Surgery

14 Hälsofrämjande åtgärd, enl. socialstyrelsens Termbank - 2009
Åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. …stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till egen förmåga.

15 Hälsofrämjande resurser
Känsla av sammanhang Meningsfullhet, Hanterbarhet, Begriplighet Tillit Trygghet-Hopp Empowerment Kraft- Egenmakt

16 Hälsofrämjande miljöer
Naurkontakt, Växter, Vatten, Färg, Form, Ljus, Musik, Konst Social gemenskap, Husdjur Tystnad, Avskildhet Harmoni

17 Depression ökar risk för återinsjuknande i hjärtinfarkt
BDI=Beck Depression Inventory Lespérance F & al.Circulation 2002;105:1049

18

19 Patient perspektivet Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande naturlig del i all behandling Medarbetar perspektivet Bli modell för den goda arbetsplatsen Befolknings perspektivet Bidra med kunskap och aktivt delta Managementperspektivet Genom en tydligare hälsoorientring skapa en effektivare HoS

20 Managementperspektivet
Använda hälsoorientering som en strategi för att skapa en effektivare hälso- och sjukvård Tydliga, explicita mål Resultatuppföljning som bas för verksamhetsutveckling

21 Varför mäta resultat?

22 Varför mäta resultat?

23 EFFICACY Fungerar under idealsituationen Kontrollerade kliniska försök.

24 EFFECTIVENESS EFFICIENCY
EFFICACY Fungerar under idealsituationen Kontrollerade kliniska försök. EFFECTIVENESS Fungerar i rutinverksamheten EFFICIENCY Resultat i förhållande till ekonomisk insats.

25 Vilka resultat mäter kvalitetsregistren?

26 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
Det svenska HFS-nätverket medlemsorganisationer, drygt 70 sjukhus/vård- organisationer = sjukhus, primärvårdsorg = landsting, privata vårdföretag Byt ut till aktuell karta så fort den är klar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) 26

27 Nätverkets vision Att skapa en effektivare hälso- och sjukvård
genom en tydligare målinriktning mot förbättrad hälsa för patienter, medarbetare och befolkning

28 Stöd till utvecklingsarbete inom nätverkets medlemsorganisationer
Hälsofrämjande förhållningssätt Att främja goda levnadsvanor Hälsofrämjande vårdmiljö Psykisk hälsa Hälsofrämjande arbetsplats Resultatmätning av PROM i rutinsjukvården Befolkningsinsatser - skadeprevention Indikatorer för en hälsofrämjade hälso- och sjukvård Utveckling av avtal för att stödja en hälsoinriktad hälso- och sjukvård

29 Hälsofrämjande förhållningssätt
Webbaserat och självinstruerande utbildningsmaterial avseende Det Goda Mötet i vården framtaget, i samarbete med Landstinget i Östergötland. Piloter testade i Östergötland; öppen och sluten vård, uppskattat! Materialet färdigt för spridning 2011.

30 Främja goda levnadsvanor
Alkoholprevention, Riskbruk på sjukhus Tobaksprevention, Tobaksfri i samband med operation Matvanor hos barn och unga, undernäring på sjukhus Fysisk aktivitet på Recept (FaR) Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer

31 Hälsofrämjande vårdmiljö
Nationell konferens 16-17 nov, Malmö! Därefter skapa broschyr/bok . Fotografierna är från nya KI i Solna.

32 PROM Att använda mått på patientens självskattade bedömning av HoS resultat som grund för verksamhetsutveckling via validerade mått avseende bla hälsorelaterad livskvalitet tex SF -36 och EQ 5 D Samarbete med Nationella Kvalitetsregister Seminarier/workshops Goda exempel på webbplatsen för fördjupad analys och spridning PROMcenter Medel från SKL i samarbete med Sydöstra sjukvårdsregionen och Universiteten i Linköping och Jönköping – fokus Nationella Kvalitetsregister

33 Hur används PROMS måtten idag?
För att redovisa goda resultat av insatser För hälsoekonomiska analyser För att identifiera subgrupper som inte blir bra? Som bas för verksamhetsutveckling??

34 Strokepatienter före och efter dagsjukvård

35 Strokepatienter före och efter dagsjukvård

36 Skaderegistrering- som grund för skadeprevention
Kartläggning med syfte att identifiera goda exempel avseende skaderegistrering vid akutmottagning Skapa modell där registrering kopplas till en fungerande överföring till kommunerna för skadeförebyggande insatser. Samarbete med olika nationella aktörer inom området.

37 Indikatorer Patienter Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Befolkning Kunskapsförmedling och aktivt deltagande Medarbetarna Den goda arbetsplatsen Styrning/Ledning Hälsoorientering som strategi Årliga mätningar sedan 2004 Första mätningen i januari 2004 gällde uppföljning av Vi har nu sammanlagt sex mätningar, den senaste i januari 2009 för året 2008.

38 20c. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier/mål finns i verksamhetsplan på verksamhetsnivå. Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

39 1. Preventiva program tillämpas angående tobak.
Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

40 Kollegial granskning Kollegial granskning – lärande granskningar – baserat på bl a resultat av indikatormätningarna. Manual har utarbetats för pilotprojektet Fyra sjukhus och två landsting har genomfört granskningar Fyra sjukhus/primärvårdsorganisationer genomför granskningar 2011 Erfarenheter: ”Värd varje insatt krona!”

41 Avtal/ersättningssystem
”Skåneprojektet”, ersättningsmodell för insatser att stödja förändring av levnadsvanor (tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mat), implementering av steg 2 (ersättning för rådgivning som lett till aktivitet) klar. Kartläggning pågår av befintliga avtalstexter, och erfarenheter av dessa särskilt vad gäller sjukdomsförebyggande insatser avseende levnadsvanor. - Har parterna en gemensam målbild?

42 Utvecklingsbehov.. Dialog om HoS uppdrag, mål, och måluppfyllelse.
Vidareutveckling av kvalitetsindikatorer mot process och resultatmått Resultatmätning för benchmarking, verksamhets-utveckling och lärande Fortsatt integrering av H i HoS ordinarie uppdrag!


Ladda ner ppt "En hälsoinriktad hälso- och sjukvård"

Liknande presentationer


Google-annonser