Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofrämjande Hälso- och Sjukvård Helsingborgs Lasarett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofrämjande Hälso- och Sjukvård Helsingborgs Lasarett."— Presentationens avskrift:

1 Hälsofrämjande Hälso- och Sjukvård Helsingborgs Lasarett

2 Vad är hälsofrämjande arbete/folkhälsoarbete? Världshälsoorganisationen (WHO) formulerade i det s.k. Ottawa- manifestet 1986 bland annat att: Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och att förbättra den.

3 EU Hälsoprogram i Budgetförslag 2014–2020: ”Hälsa för tillväxt” ska främja EU-medborgarnas hälsa och stärka deras ställning genom ökade kunskaper så att enskilda människor aktivt kan bidra till den ekonomiska tillväxten. Förslag är att programmet budgeteras 446 miljoner euro.

4 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Hälso- och sjukvården har i HSL 1982:763 ett tydligt ansvar att arbeta främjande och förebyggande. Hälso– och sjukvården skall bidra med kunskap och verktyg för att stödja människor till en förändring av levnadsvanor. Nationell nivå

5 Nationella riktlinjer som tas fram av Socialstyrelsen, är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder utkom 2011. Riktlinjerna är framtagna utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet och visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder.

6 Riktlinjerna tar upp rekommendationer om de fyra levnadsvanor som tillsammans bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. • Tobaksbruk • Riskbruk av alkohol • Otillräcklig fysisk aktivitet • Ohälsosamma matvanor

7 Kostnader för ohälsosamma levnadsvanor Dåliga levnadsvanor och olycksfall kostar samhället 120 miljarder kronor varje år. Nästan hälften av summan beräknas bero på tobaks- och alkoholmissbruk, ohälsosamma matvanor och stillasittande. Källa: Dagens medicin 110831

8 Varannan kvinna har någon ohälsosam levnadsvana Två av tre män har någon ohälsosam levnadsvana Personer med hälsosamma levnadsvanor lever i genomsnitt 14 år längre än de som har ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2011)

9 ”God hälsa är grunden för ett bra liv Att vara frisk och må bra är en förutsättning för att leva ett gott liv. Förhoppningen är att så få som möjligt ska ha behov av att uppsöka sjukvården för olika besvär. Därför är det prioriterat med förebyggande arbete för att motarbeta ohälsa och sjukdomar.” Region Skånes budget 2013

10 Hälsofrämjande sjukvård Helsingborgs lasarett är ett certifierat hälsofrämjande sjukhus och ingår i det regionala nätverket för hälsofrämjande sjukvård HFS. Det svenska nätverket etablerades 1996 och är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and Health Services HPH initierat av WHO.

11

12 Hälsofrämjande sjukvård Helsingborgs lasarett Patient- och individperspektivet Befolkningsperspektivet Medarbetarperspektivet Styr- och ledningsperspektivet

13 Hälsosamtal

14 Projekt R ö kfri Operation Samarbete Lasarett – Prim ä rv å rden Helsingborg •Erbjuda tobaksavvänjningsstöd när patient planeras för operation, om patienten så önskar •Standardremiss till namngiven tobaksavvänjare till den vårdcentral där patienten är listad •Patient uppringd inom 2-3 dagar,1:a mötet bokas. •Uppföljning •Pågår under tiden 2012-11-01 – 2013-11-31

15 HPH POSTER

16 Samarbetsprojekt mellan Lasarettet och Primärvården Process och uppföljning Start: Hösten 2013

17 Vad är då en ohälsosam levnadsvana ??? Tobak Avser dagligrökning, oavsett mängd cigaretter. För gravida, ammande och personer som ska opereras inkluderas även mer sporadisk rökning, och för dessa grupper finns särskilda rekommendationer Riskbruk av alkohol Med riskbruk av alkohol avses antingen en hög genomsnittlig konsumtion eller en intensivkonsumtion minst en gång i månaden

18 Otillräcklig fysisk aktivitet Avser att man inte uppnår rekommendationen om att vara fysiskt aktiv minst 30 minuter fem dagar i veckan. Ohälsosamma matvanor Definieras med hjälp av kostindex som Socialstyrelsen tagit fram under arbetet med riktlinjerna. Index bygger på konsumtion av frukt, grönsaker, fisk och så kallad utrymmesmat (godis, chips, kaffebröd, läsk)

19 Riktlinjernas rekommendationer Tre nivåer: Enkla råd Rådgivande samtal Kvalificerat rådgivande samtal Nivåerna skiljs åt genom innehållet och personalens kvalifikationer

20

21 KVÅ-kod Bedömning av levnadsvanan/ vanorna Tobaks- bruk Riskbruk alkohol Otillräcklig fysisk aktivitet Ohälsosamma matvanor HälsosamtalDV030 Enkla råd DV111DV121DV131DV141 Rådgivande samtal DV112DV122DV132DV142 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR) DV200 Kvalificerat rådgivande samtal DV113DV123DV133DV143 Koder som genererar ersättning 2013

22 r

23 www.skane.se/vardochriktlinjer

24 Vad händer nu……… •Implementera Vårdprogrammet •Hälsosamtalen genomförs •Etablera FaR® projektet •Utvärdera och standardisera projekt Rökfri operation •I samplanering med HR-enhet utveckla den hälsofrämjande arbetsplatsen •Utveckla begreppet Hälsofrämjande sjukhusmiljö i samverkan med miljöstrateg och den fysiska utvecklingsplanen


Ladda ner ppt "Hälsofrämjande Hälso- och Sjukvård Helsingborgs Lasarett."

Liknande presentationer


Google-annonser