Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsterapeuter talar om levnadsvanor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsterapeuter talar om levnadsvanor"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsterapeuter talar om levnadsvanor
Karin Granbom

2 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco) Driver fackliga intressen (lön, anställningsvillkor, arbetsmiljö, arbetsorganisation, opinion etc) Driver yrkesmässiga/professionella intressen (utbildning, forskning, professionsutveckling, opinion etc) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) är en sammanslutning av arbetsterapeuter. Förbundet tillvaratar och driver såväl medlemmarnas fackliga som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-, utbildnings- och forskningsfrågor, löner, avtal, yrkets utveckling samt opinionsbildning kring arbetsterapeuter. Organisationens demokratiska uppbyggnad regleras via FSAs stadgar. FSA är partipolitiskt obundet och är medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation - SACO. Karin Granbom

3 Stöd från Socialstyrelsen
Syftet: att öka arbetsterapeuternas kunskap om sjukdomsförebyggande metoder för arbete med tobak, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor och på så sätt öka arbetsterapeuternas delaktighet i implementering av sunda levnadsvanor inom hälso‐ och sjukvården. Stöd beviljades för insatser riktade till yrkesverksamma arbetsterapeuter till de åtta lärosäten som utbildar arbetsterapeuter Projektmedel söktes för implementering av riktlinjerna. Syftet enl bildens text. Karin Granbom

4 Kompetensutveckling av yrkesverksamma arbetsterapeuter
Kartläggning av kunskapsläget via enkät. 3 736 arbetsterapeuter besvarade enkäten Generellt ganska goda kunskaper om levnadsvanor. Enkätutskick via FSAs medlemsregister till alla yrkesverksamma medlemmar har skett under våren I enkäten efterfrågas hur arbetsterapeuter arbetar med frågor som rör tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. 3 736 arbetsterapeuter besvarade enkäten vilket ger en svarfrekvens på 48,5 %. Av resultatet framgår att 42 % av respondenterna värderar sina kunskaper om hälsosamma levnadsvanor som mycket bra och 54 % som bra. 77 % angav att man tar upp vikten av hälsosamma levnadsvanor tillsammans med patenter/klienter om man anser att det finns behov av det. Över hälften anger också att man ger individuellt (anpassade) rådgivande samtal avseende tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. Men det är endast 20 % som har utbildning i någon metod för att ge rådgivande samtal. De som har utbildning är oftast verksamma inom primärvården eller inom det psykiatriska området. Karin Granbom

5 2. Publicering av artikel Erlandsson, LK
2. Publicering av artikel Erlandsson, LK. (2012) Enkla råd kan göra stor nytta, i Tidskriften Arbetsterapeuten. nr 4/2012. Efter det att enkäten besvarats och bearbetats publicerades en artikel, Erlandsson, LK. (2012) Enkla råd kan göra stor nytta, i Tidskriften Arbetsterapeuten. nr 4/2012. Den belyste bland annat riktlinjernas innehåll. Denna tidskrift skickas till alla medlemmar och finns också tillgänglig via FSAs webbplats Karin Granbom

6 3. Nätbaserat fortbildningsmaterial
profession/Kompetensutveckling/levnadsva nor/ Följande bilder kopierat ur materialet 3. Nätbaserat fortbildningsmaterial Ett fortbildningsmaterial som vänder sig till yrkesverksamma arbetsterapeuter och studerande vid de olika lärosätena har framarbetats. Materialet innehåller en Powerpointbaserad informationsdel om riktlinjerna med frågor om hur man kan arbeta vidare. Till detta har också fyra olika inspirationsfilmer framarbetats som åskådliggör hur arbetsterapeuter kan arbeta utifrån riktlinjerna. Materialet finns tillgängligt på webbplatsen: På denna sida länkas även till andra relaterade dokument exempelvis till Socialstyrelsens material. Marknadsföring har skett via FSAs naturliga kontaktnät, exempelvis som nyheter på FSAs webbplats, via Facebook och Twitter och särskilda utskick till förbundets 28 kretsar i landet. Materialet har presenterats för alla programansvariga vid de olika lärosätena vid ett möte i mars månad. Vid den nyligen genomförda At‐forum, där ca 800 arbetsterapeuter, deltog visades också materialet på en ständigt rullande skärm. Marknadsföring kommer härnäst att ske via tidskriften Arbetsterapeuten i juni månad. Karin Granbom

7 Självstudier om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Socialstyrelsen Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Finns publicerat sedan dec Tar ca 60 min att gå igenom själv.

8 Som arbetsterapeut inom hälso- och sjukvården ska du:
kunna tillämpa ett hälsofrämjande förhållningssätt kunna informera patienter/klienter om risker med de olika levnadsvanorna ha kännedom om de metoder som finns för att förebygga sjukdomar orsakat av ohälsosamma levnadsvanor och effekten av dem ha kunskap om levnadsvanor och dess konsekvenser/koppling till vardaglig aktivitet kunna inkludera enkla råd och rådgivande samtal i de arbetsterapeutiska metoder som du använder idag Karin Granbom

9 Inkluderas i Arbetsterapeutiska metoder
Enkla råd och rådgivande samtal kan och bör inkluderas i redan existerande arbetsterapeutiska metoder och komma till uttryckexempelvis i: anslutning till träning av nytt hjälpmedel vid matlagning i hemmet eller gruppintervention som stresshanteringsgrupper och smärtskola vid en vårdcentral.   Enkla råd Med enkla råd menas att man får korta råd om levnadsvanor, vanligen i samband med att man besöker hälso- och sjukvården av någon annan anledning. Råden är standardiserade, det vill säga formulerade på samma sätt för alla. Samtalet tar endast några få minuter. Till höger finns även en broschyr med mer information om levnadsvanor. Rådgivande samtal Rådgivande samtal är mer av en dialog och anpassat till individen. Samtalen kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel samt särskild uppföljning. Samtalen kan inkludera motiverande strategier. Rådgivande samtal är tidsmässigt mer omfattande än enkla råd. Exempel på verktyg och hjälpmedel är: skriftlig information, nikotinläkemedel, kolmonoxidmätning, förteckning över idrottsföreningar, träningsanläggningar och motionsspår, en receptbok eller en mat- och motionsdagbok, FaR, stegräknare.  Kvalificerat rådgivande samtal Kvalificerat rådgivande samtal är ett strukturerat/teoribaserat av särskilt utbildad personal. Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel samt särskild uppföljning. De kan även inkludera motiverande strategier. De är Ofta tidsmässigt mer omfattande än rådgivande samtal. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

10 Bedömningsverktyg som kartlägger olika aspekter av individens aktivitet vilka kan stödja enkla råd och rådgivande samtal Etisk kod för arbetsterapeuter, 2012 Läs mer om Etiska koden Min Mening - bedömning av kompetens och värderingar genom självskattning 2012 Läs mer om verktyget Bedömning av Delaktighet i Aktivitet (BDA), version Läs mer om verktyget ADL-Taxonomi 2001, nytryck 2011 Läs mer om verktyget Karin Granbom

11 Programmet Vardagsrevidering
Att finna nya vägar - evidensbaserat hälsoutbildnings-program för personer med åldersförändringar i gula fläcken. Läs mer om verktyget Dialog om arbetsförmåga (DOA), version 4.1 (2013) Läs mer om verktyget GAP i vardagens aktiviteter - instrument som mäter delaktighet genom att fånga skillnaden mellan vad klienten vill göra och faktiskt gör, version 1.0 (2012) Läs mer om verktyget Programmet Vardagsrevidering Länk till Lunds universitet och programmet Skriva dagbok Klicka på länken för exempel Karin Granbom

12 Fyra filmer för inspiration
Fysisk aktivitet Rökning Matvanor Alkohol Karin Granbom

13 4. Uppföljning Kommer att genomföras i november 2013
Vi blev något glatt överraskade över detta resultat i den tidigare enkätstudien och tror nu inte att det finns så stora möjligheter att se några påtagliga statistiska förändringar av detta resultat via en ny enkät. Vi undrar därför om vi kan välja att koncentrera uppföljningen på hur man uppfattat fortbildningsmaterialets användbarhet och om det har påverkat det praktiska dagliga arbetet för de yrkesverksamma. Det skulle också tillföra viktig kunskap om hur arbetsterapeuter uppfattar kompetensutveckling via den teknik som tillämpas i fortbildningsmaterialet. Fortbildningsmaterialet är uppbyggt av inspirationsfilmer och , kunskapsförmedling via powerpoint-presentation. Karin Granbom

14 Kartläggning av nuvarande utbildning
Stöd till lärosäten Kartläggning av nuvarande utbildning Visar relativt få målbeskrivningar i utbildningsplaner kring riktlinjerna. 2. Utbildningar av lärarna Två representanter per lärosäte deltog under hösten i en endagars workshop anordnad av FSA. Karin Granbom

15 3. Uppföljning Kommer att genomföras i november 2013
När det gäller stöd till lärosäten har vi i delredovisningen beskrivit arbetet och där har vi för avsikt att följa planerad uppföljning via samtal i fokusgrupp med programansvariga under hösten 2013. Karin Granbom


Ladda ner ppt "Arbetsterapeuter talar om levnadsvanor"

Liknande presentationer


Google-annonser