Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsöverenskommelse, HÖK Norrbottens läns landsting 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsöverenskommelse, HÖK Norrbottens läns landsting 2013"— Presentationens avskrift:

1 Handlingsöverenskommelse, HÖK Norrbottens läns landsting 2013
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

2 Fyra levnadsvanor Tobaksbruk Riskbruk av alkohol
Otillräcklig fysisk aktivitet Ohälsosamma matvanor

3 Kunskapsstyrning Landstinget arbetar aktivt med kunskapsstyrning vilket innebär : ”Val och beslut i alla delar av systemet ska baseras på rekommendationer som utarbetas utifrån bästa tillgängliga medicinska kunskap”. Socialstyrelsens nationella riktlinjer omfattar stora behovsgrupper och representerar 80 % av hälso- och sjukvårdens kostnader. Därför har arbetet med Socialstyrelsens riktlinjer har en central plats i landstingets arbete med kunskapsstyrning. Arbetet leds av en styrgrupp under ledning av landstingsdirektören. För handläggning av nationella riktlinjer som omfattar stora behovsgrupper tillsätts expertgrupper med uppgift att utarbeta lokala handlingsöverenskommelser.

4 Expertgruppen sjukdomsförebyggande
Margareta Eriksson, Folkhälsocentrum, ordförande Barbro Ukonsaari, Folkhälsocentrum, sekreterare Britt-Marie Karlsson, Folkhälsocentrum Barbro Nilsson, Länsenheten barnhälsovård Barbro Landström, Länsenheten mödrahälsovård Annelie Danielsson, Jokkmokks hälsocentral, Division primärvård Dan Aspgren, Öppenvårdspsykiatri Kiruna, Division psykiatri Gun Andersson, Kirurgmottagningen Sunderby sjukhus, Division opererande Margareta Dofs, Medicinmottagningen, Sunderby sjukhus, Division medicin Ann-Sofi Schäufele, Staben, Division medicin Christina Persson och Birgitta Seb Olsson, Dietistlänsenheten, Division medicin

5 Syfte handlingsöverenskommelsen
Sammanfattar riktlinjerna och tydliggör hur riktlinjerna ska tillämpas i Norrbotten. Underlag för framtagande av verksamhetsspecifika vårdrutiner, checklistor mm. Därigenom standardisering av arbetssätt som garanterar likvärdig vård och att stöd erbjuds alla patienter när behov finns. Fungera som stöd för att utveckla och följa upp det hälsofrämjande arbetet inom landstingets verksamheter. Tydliggöra vilka insatser som ska erbjudas och vem som har ansvar för att de utförs och i vilka vårdprocesser de ska tillämpas.

6 Mål handlingsöverenskommelsen
Sjukdomsförebyggande metoder avseende levnadsvanorna tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor ska integreras i ordinarie verksamhet och med landstingets övriga satsningar på en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Ökad hälsoorientering i hälso- och sjukvården i Norrbotten. På sikt främjas en positiv hälsoutveckling i befolkningen och sjukligheten minskar, till följd av förbättrade levnadsvanor. Antalet friska levnadsår ökar i Norrbotten. Effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser viket medför besparingar på lång sikt i form av minskade sjukvårdskostnader för levnadsvanerelaterade sjukdomar.

7 Innehåll handlingsöverenskommelsen
Bakgrund till riktlinjerna, bl.a. sjukdomsbördan, hälsoutveckling och förekomst av ohälsosamma levnadsvanor i Sverige och Norrbotten. Beskrivning av riktlinjerna, bl.a. sjukdomsförebyggande arbete, vilka patientgrupper omfattas, vad innebär riktlinjerna. Beskrivning av rådgivningsnivåerna Dokumentation Hälsofrämjande förhållningssätt Rekommenderade samtalsmetoder, bl.a. Motiverande samtal Förändringsprocessen Levnadsvanorna: tobaksbruk, riskbruk alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

8 Exempel på innehåll i avsnitten om de fyra levnadsvanorna
Vad säger riktlinjerna? Beskriver vilka patienter som ska erbjudas de olika rådgivningsnivåerna, och vilka verksamheter ska erbjuda dessa samt vilken rådgivningsnivå som har bäst effekt för just den levnadsvanan. Bakgrund och Definition fakta om levnadsvanan, förekomst och ohälsoeffekter. Identifikation av ohälsosam levnadsvana, avser patientens egna uppgifter, Socialstyrelsens indikatorfrågor används. Beskrivning av vårdåtgärd Expertgruppens förtydligande av enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal kopplat till respektive levnadsvana. Uppföljning, utvärdering och dokumentation Personalens kvalifikationer Patienter som ska genomgå operation (tobak och alkohol).


Ladda ner ppt "Handlingsöverenskommelse, HÖK Norrbottens läns landsting 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser