Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regiongemensam utveckling av hälso- och sjukvården Regionstyrelsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regiongemensam utveckling av hälso- och sjukvården Regionstyrelsen"— Presentationens avskrift:

1 Regiongemensam utveckling av hälso- och sjukvården Regionstyrelsen 2012-10-09

2 Vision och mål ”Framtidens hälso- och sjukvård” beskriver målbilden för 2025 (efter beslut i regionstyrelsen) För att styra mot mål behövs konkreta och begripliga planer och åtgärder som strävar åt samma håll Utveckla vården för att säkerställa hög kvalitet och kostnadseffektivitet Arbetet måste ske både på kort och lång sikt Handlingsplanerna och åtgärderna ska upplevas som relevanta och skapa engagemang

3 Uppdrag samlas ihop Framtidens hälso- och sjukvård och arbetet med de regiongemensamma aktiviteterna överlappar varandra Strategiska uppdrag inom hälso- och sjukvården kommer från regionstyrelsen, ägarutskottet, hälso- och sjukvårdsutskottet, utförarstyrelser, beställarnämnder… Regionövergripande uppdrag samlas ihop Likartade uppdrag i ett gemensamt utvecklingsarbete. Behöver se hela bilden innan man tar sig an detaljerna

4 Arbetssätt Koncernledningen för hälso- och sjukvård är styrgrupp för fortsatt arbete Avstämning med alla ledningsgrupper inom hälso- och sjukvården (”130-gruppen”) för ökad förankring. Nästa möte blir den 18 december, därefter 17 april 2013 Löpande rapportering och beslutsunderlag till regionstyrelsen och utskotten

5 6 strategiområden Kulturresan Hälsofrämjande arbete Vårdens utveckling
Kompetensförsörjning Effektivisering och stöd Styrmodell och regelverk Inom dessa områden kan både pågående och nya arbeten och aktiviteter samlas

6 Kulturresan ”Hälso- och sjukvård skall ha ett invånar- och patientfokuserat förhållningssätt där organisatoriska gränser inte utgör hinder för att använda kompetenser och resurser på ett effektivt sätt” Fokus: Stärka nya arbetssätt – Koncernledning hälso- och sjukvård tar gemensamt ansvar Stärka samsyn och förankring – samla sjukvårdsledningarna (130-gruppen) Aktivitet: Ta fram en serviceguide – bra bemötande och god service

7 Hälsofrämjande arbete
”Genom ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, stärka det friska hos patienten” Aktiviteter: Förtydliga de hälsofrämjande och förebyggande uppdragen Utforma riktlinjer för vårdmiljöer Stärka arbetet med egenvård

8 Vårdens utveckling Fokus (kort perspektiv):
”Utveckla och organisera vården för att möta befolkningens och patienternas behov på bästa sätt, genom att tillvarata den medicinska utvecklingens resultat samt säkerställa högsta kvalitet i vården. Stärka patientsäkerhetsarbetet och minska skadorna i vården. Utvecklingen måste ske med ett regionalt perspektiv för att nyttja kompetens och samordningsmöjligheter fullt ut.” Fokus (kort perspektiv): Införa gemensamt system för produktionsplanering Utveckla samverkan för produktionsplanering och kapacitetsutnyttjande (även på lång sikt) Införa fem regionala vårdprocesser från 1 januari 2013

9 Vårdens utveckling – fortsättning
Aktiviteter: Införa regionala vårdprocesser Genomföra handlingsplan för sjuka äldre Minimera överbeläggningar Bättre omhändertagande på jour- och akutmottagning Definiera var och hur kring närsjukvårdscentrum Samordnad planering på kort sikt (PROSIT)

10 Vårdens utveckling – fortsättning
Aktiviteter: Klargöra former för regional produktionsplanering Regional samverkan för styrning och kapacitetsutnyttjande för att säkerställa den planerade vården på lång sikt Aktiv hälsostyrning Pilotprojekt kring samverkande sjukvård i hemmet

11 Kompetensförsörjning
”Regionen behöver anställa, behålla och utveckla rätt kompetens för framtiden för att tillgodose invånarnas och patienternas vårdbehov.” Aktiviteter: Ta fram åtgärdsplan för kompetensförsörjning (på fem och tio år) Säkra att VGR uppfyller nationellt ställda krav kring kompetensförsörjning för hela vårdsektorn – oavsett vårdgivare Tydligare krav på ST-läkares tjänstgöring vid akutmottagningarna

12 Effektivisering och stöd
”Regionens vårdverksamheter behöver bli bättre på att tillvarata möjligheter till effektivisering och regional standardisering inom såväl vården som inom administration och serviceverksamheter” Aktiviteter: Bättre uppföljning genom fortlöpande benchmarking Lägre kostnader för bemanningsföretag Konkret åtgärdsprogram för lägre inköpskostnader Översyn av producerat informationsmaterial ”Kontantlös vård” Benchmarking studie hösten 2012

13 Styrmodell och regelverk
”Styrmodeller och regelverk ska stödja och underlätta att verksamheten utvecklas i enlighet med regionens mål och intentioner.” Aktiviteter: Försök med ändrat kostnadsansvar inom diagnostiken Fortsatt samordning inom diagnostik/medicinsk service Regionservice – styrning och hemtagning av effekter Översyn av ersättningsmodeller Utvecklad samverkan med kommunerna Sammanhållet ansvar för medborgarnas vård

14 Vad händer nu? Säkerställa projektuppdrag och tidplaner för alla aktiviteter Beslut om projektorganisation och medverkan från Akademi och fackliga representanter Uppdrag och rapporter publiceras löpande på intranätet


Ladda ner ppt "Regiongemensam utveckling av hälso- och sjukvården Regionstyrelsen"

Liknande presentationer


Google-annonser