Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt cancercentrum väst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt cancercentrum väst"— Presentationens avskrift:

1 Regionalt cancercentrum väst
Varför? Vem? När? Hur? Vad? ?

2 ? Varför: Grundfrågan Vad kan vi tillsammans göra för att…
…så långt som möjligt förhindra att människor insjuknar och dör i cancer samt …förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med en cancersjukdom. ?

3 Den goda cancervården:
Varför? Den goda cancervården: För människors behov, genom människors samlade kompetens, med gemensamma resurser

4 Varför? Utveckla en bättre cancervård: Mer patientfokuserad
Säkrare, mer jämlik Förebyggande Ges i rätt tid Mer kunskapsbaserad Effektivitet, arbetsfördelning

5 Nationella cancerstrategin
I den nationella cancerstrategin föreslås bland annat bildandet av Regionala cancercentrum. Kjell Asplund fick, som nationell cancersamordnare vid Socialdepartementet, i uppdrag att upprätta kriterier för dessa. Han slog fast att ett regionalt cancercentrum skulle skapas i varje sjukvårdsregion.

6 Tio kriterier för Regionalt cancercentrum

7 Patientcentrerade kriterier
Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer Vårdprocesser Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård Patientens ställning i cancervården - Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer (Ta fram och införa en plan för arbetet med förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer) - Vårdprocesser (Leda och samordna sjukvårdsregionens arbete med att effektivisera vårdprocesserna inom cancervården) - Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård (En plan ska finnas som så att cancerpatienter får tillgång till psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet. Arbeta för att stödet till närstående cancerpatienter utvecklas) - Patientens ställning i cancervården (En individuellt skriftlig vårdplan ska tas fram för varje cancerpatient. Cancerpatienter får stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande kontaktperson. Patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att utveckla cancervården. Kunskapen om patientens rätt till förnyad bedömning ska öka bland hälso- och sjukvårdspersonalen och att berörda cancerpatienter får information om denna rätt)

8 Kriterier kring utbildning, kunskapsstyrning och forskning
Utbildning och kompetensförsörjning Kunskapsstyrning Klinisk cancerforskning och innovation Kriterier kring utbildning, kunskapsstyrning och forskning - Utbildning och kompetensförsörjning (Utforma och införa en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för sjukvårdsregionens cancervård - Kunskapsstyrning (Delta i arbetet med nationella riktlinjer och vid behov arbeta fram regionala vårdprogram. Stödja att nationella riktlinjer och vårdprogram och annan frontlinjekunskap inom cancervården införs i hela sjukvårdsregionen. Detta innefattar det regionala införandet av kommande nationella målnivåer. Arbeta för att nationella kvalitetsregister används för cancervårdens verksamhetsutveckling) - Klinisk cancerforskning och innovation (Arbeta för att stärka den kliniska forskningen)

9 Kriterier för RCC:s organisation
Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen Nivåstrukturering – arbetsfördelning Kriterier för RCC:s organisation - Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet (RCC ska ha en tydlig ledningsorganisation med stark förankring i landstings- respektive regionledningarna i sjukvårdsregionen. RCC ska samverka med andra RCC, RCC ska ha system för uppföljning av cancervårdens kvalitet) - Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen (RCC ska utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen) - Nivåstrukturering (RCC ska ta fram en plan för nivåstrukturering av cancervården i sjukvårdsregionen och stödja arbetet med att införa planen)

10 När? Ansökan om statsbidrag för att inrätta RCC (februari)
Kommunikation och förankring (februari) Beslut om reglemente, organisation etc (mars, april) Driftstart 1/6 2011

11 Tidplan för information om projektet samt ansökan inför 2011
9/2 HSU VGR- info och beslut om ansökan 2011 8/2 HSS Halland - info och beslut om ansökan 2011 11/2 info styrgruppen Regionalt onkologiskt center ROC, tjm HSU: Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott i Västra Götalandsregionen HSS: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Region Halland

12 Tidplan för beslut om mål, uppdrag organisation, reglemente och budget
21/2 HSS au Halland - info och möjligheter till synpunkter 23/2 HSU VGR - info och möjligheter till synpunkter 24/2 Sjukvårdsgruppen VGR – info och möjligheter till synpunkter 7/3 HSS Halland – beslut 9/3 HSU VGR – beslut 8/4 Fastställande i Samverkansnämnden 20/5 avslutande möte med styrgruppen ROC Driftstart 1 juni 2011

13 Vem? Regionalt cancercentrum väst är ett av de 6 centra som bildas i landet

14 Hur? Drygt 20 cancervårdprocesser, fem stödprocesser
Vårdprocessgrupper med 29 processägare Regionala riktlinjer och uppföljning Ett stöd till linjeorganisationen Dialog och delaktighet Klinisk forskning, forskarskola


Ladda ner ppt "Regionalt cancercentrum väst"

Liknande presentationer


Google-annonser