Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt cancercentrum syd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt cancercentrum syd"— Presentationens avskrift:

1 Regionalt cancercentrum syd
Dialogmöte Kristianstad Stefan Rydén, bitr projektledare RCC Syd

2 Regionalt cancercentrum syd
Uppdraget

3 Cancervård berör oss alla!
RCC Syd

4

5 Varför – en nationell cancerstrategi?
Dubblering av antalet cancersjuka till 2030 Ojämlik tillgång och kvalitet i cancervården Bristande kontinuitet och långa väntetider Svensk cancerforskning tappar mark

6 Fem nationella mål för utveckling av cancervården
Minska risken för insjuknande i cancer Förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos Minska regionala skillnader i överlevnadstid efter en cancerdiagnos Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid

7 Regionala cancercentra
- ska förverkliga förslagen i den nationella cancerstrategin

8 Nu avancerad projektfas
RCC-KARTAN Projektstart okt 2010 RCC-start hösten 2011 Projektstart okt 2010 RCC-start hösten 2011 Uppstartsmöte sept 2010 RCC-start under 2011 Projektstart jan 2011 RCC-start juni 2011 RCC-chef tillsatt dec 2010 Invigning jan 2011 Invigning sept 2010 Nu avancerad projektfas 8

9 Regionalt cancercentrum syd - en angelägenhet för hela Södra sjukvårdsregionen Etablerat 2010
Landstinget Kronoberg Region Skåne Region Halland Landstinget Blekinge

10 Regionalt cancercentrum syd
Tio kriterier för regionala cancercentra Var befinner vi oss idag?

11 Tio kriterier för regionala cancercentra
1. Förebyggande insatser och tidig upptäckt Inventering av preventiva insatser i södra sjukvårdsregionen, 2011 En långsiktig plan för sjukvårdsregionens arbete med förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer, 2012

12 Tio kriterier för regionala cancercentra
2. Vårdprocesser ”att utveckla cancervården utifrån patientens perspektiv genom ett mer patientprocessorienterat arbetssätt” ”att skapa sammanhållna och patientfokuserade vårdprocesser” ”att bereda nya möjligheter för patient/brukarmedverkan i vårdens utformning”

13 Tio kriterier för regionala cancercentra
2. Vårdprocesser Arbetet inlett 2010 med fem patientprocesser, ca 2/3 av alla cancerpatienter Bröst-, gyn-, lung-, prostata- samt tjock och ändtarmscancer Ytterligare fem patientprocesser 2011 och tio 2012 Lokala multidisciplinära, multiprofessionella team Kontakt med patientföreträdare Inkluderar hela vårdkedjan, över organisatoriska gränser, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård

14 Tio kriterier för regionala cancercentra
2. Vårdprocesser Kartläggning av processen ur patientens perspektiv med fokus på flöde och kvalitet i hela patientprocessen Förslag till resultatmått och mål för uppdragen 2012 är klara för fem processer Delprojekt för utveckling av stödsystem och ersättningsformer för att stödja ett patientprocessorienterat arbetssätt, påbörjat 2011

15 Tio kriterier för regionala cancercentra
3. Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård Utvecklingsprojekt om cancerrehabilitering i Halland sedan 2010 Psykosocialt stöd och rehabilitering integreras i alla patientprocesser Delprojekt cancerrehabilitering påbörjat våren 2011 Delprojekt palliativ vård etableras hösten 2011

16 Tio kriterier för regionala cancercentra
4. Patientens ställning Regionalt nätverk med patientföreträdare etablerat Kontaktpersoner till patientprocesserna Patientföreträdare i styrgruppen för RCC Syd Enhetlig uppdragsbeskrivning för funktionen patientkoordinator/kontaktsjuksköterska klar 2011

17 Tio kriterier för regionala cancercentra
5. Utbildning och kompetensförsörjning RCC ska utforma och implementera en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för sjukvårdsregionens cancervård Arbetet påbörjat 2011

18 Tio kriterier för regionala cancercentra
6. Kunskapsstyrning Medicinska expertgrupper inom cancerområdet med uppdrag och stöd från RCC Utgå från existerande professionella grupperingar Bröstcancer och prostatacancer påbörjas 2011 Del av regionens kunskapsspridning

19 Tio kriterier för regionala cancercentra
7. Klinisk cancerforskning och innovation Integreras i patientprocessarbetet Inventering av deltagandet i kliniska studier 2011 Målet att 20% av alla cancerpatienter deltar i kliniska studier Förslag till en regional tumörprovsamling klart 2011 Utvecklingen av Ideon Medicon Village Dialogkonferens om onkologiska läkemedel 2011 Dialogkonferens med unga cancerforskare 2011

20 Forskning och framgångsrik vård -
två sidor av samma mynt

21 Tio kriterier för regionala cancercentra
8. Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av kvalitet Från projekt till etablerad organisation 2012 Statsbidrag 2010 – 2012 Samverkan med RCC väst inledd 2010 Nationell samverkan mellan RCC sedan 2011 Uppföljning av kvalitetskriterier påbörjat 2009

22 Tio kriterier för regionala cancercentra
9. Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen Arbetet påbörjat 2011 Regional utvecklingsplan klar 2012

23 Tio kriterier för regionala cancercentra
10. Nivåstrukturering Överenskommelse 2011 mellan staten och SKL om nationell samordning av delar av den högspecialiserade vården Förutsätter även regional samordning Kartläggning och framtagande av kriterier påbörjat 2011 Tydliga kriterier och öppenhet i arbetssättet ska eftersträvas Förslag till nationell samordning 1 september 2012 Beslut om nationell samordning 1 september 2013

24 Kommunikation www.cancercentrumsyd.se Nyhetsbrev
Kommunikatörsnätverk - södra sjukvårdsregionen och SKL Dialogmöten Webb -TV, intervjuer – åsikter, synpunkter… Filmer Sociala medier

25 Regionalt cancercentrum syd
Patientprocesser  

26 Regionalt cancercentrum syd
Att utveckla patientprocesser är en central del i genomförandet av den nationella cancerstrategin 

27 Regionalt cancercentrum syd
Patientprocessen är patientens hela ”resa” från första symptom/kontakt till dess vårdens resurser inte längre behövs

28 ”att skapa sammanhållna och patientfokuserade
Vårdprocesser ”att utveckla cancervården utifrån patientens perspektiv genom ett mer patientprocessorienterat arbetssätt” ”att skapa sammanhållna och patientfokuserade vårdprocesser” ”att bereda nya möjligheter för patient/brukarmedverkan i vårdens utformning”

29 Regionalt cancercentrum syd
Samordnar Stödjer Följer upp

30 Vårdprocesser Arbetet inlett 2010 med fem patientprocesser, ca 2/3 av alla cancerpatienter Bröst-, gyn-, lung-, prostata- samt tjock och ändtarmscancer, start dec 2010 Akuta leukemi, maligna hudtumörer, ÖNH-cancer, cancer hos barn och ungdom, okänd primärtumör, start sept 2011 Ytterligare fem patientprocesser under hösten 2011

31 Vårdprocesser Lokala multidisciplinära, multiprofessionella team
Kontakt med patientföreträdare Inkluderar hela vårdkedjan, över organisatoriska gränser, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård

32 Vårdprocesser Lokala ledningsteam, representativt, ca 6 – 8 personer
Lokal patientprocessledare Uppdraget kommer från förvaltningen Utvecklingen är en del av förvaltningarnas utvecklingsarbete

33 Vårdprocesser RCC samordnar, stöder och följer upp
Regionala patientprocessledare med uppdrag från RCC Hålla ihop nätverket, stödja lokala patientprocess-ledare och genomförandet av ett patient-processorienterat arbetssätt Stimulera till kvalitetsutveckling och klinisk forskning Var en ifrågasättande dialogpartner

34 Vårdprocesser Kartläggning av processen ur patientens perspektiv med fokus på flöde och kvalitet i hela patientprocessen Förslag till resultatmått och mål för uppdragen 2012 är klara för fem processer Delprojekt för utveckling av stödsystem och ersättningsformer för att stödja ett patientprocessorienterat arbetssätt, påbörjat 2011

35 Vårdprocesser Bilda teamet
Skapa anknytning till primärvård och ev kommunal hälso- och sjukvård Kartlägga processen ur patientens perspektiv Fokusera på flöde och kvalitet i hela patientprocessen Föreslå resultatmått och mål för processen

36 Vårdprocesser Projektrapport 2010 Erfarenheter från utvecklingsarbete i Region Skåne sedan 2005 Kartläggning av processen ur patientens perspektiv med fokus på flöde och kvalitet i hela patientprocessen Förslag till resultatmått och mål för uppdragen 2012 är klara för fem processer Delprojekt för utveckling av stödsystem och ersättningsformer för att stödja ett patientprocessorienterat arbetssätt, påbörjat 2011

37 Regionalt cancercentrum syd
Utvecklingen av patientprocesser flyttar fokus från produktionsmått för verksamheten till resultatmått för patienterna

38 Regionalt cancercentrum syd
Patientprocessutvecklingen sker i verksamheten Beslut tas i linjen

39 Regionalt cancercentrum syd
Samordnar Stödjer Följer upp

40 Regionalt cancercentrum syd
Utvecklingen av cancervården innebär omfattande förändringar av såväl synsätt som arbetssätt med stora krav på samverkan

41 Regionalt cancercentrum syd
Utvecklingen av patientprocesser flyttar fokus från produktionsmått för verksamheten till resultatmått för patienterna

42 Regionalt cancercentrum syd
Tillsammans kan vi göra visionerna till verklighet

43 Cancervård berör oss alla!
RCC Syd


Ladda ner ppt "Regionalt cancercentrum syd"

Liknande presentationer


Google-annonser