Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientrådet RCC Uppsala Örebro Organisation, arbetsform och ansvar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientrådet RCC Uppsala Örebro Organisation, arbetsform och ansvar"— Presentationens avskrift:

1 Patientrådet RCC Uppsala Örebro Organisation, arbetsform och ansvar
Kommentar

2 Ett av nationella cancerstrategins kriterier är att stärka patientens ställning och i Uppsala Örebro gör vi det genom att Lokala patientföreningar i samverkan utser representanter till ett Patientråd som bevakar utvecklingen av cancervården ur ett patientperspektiv. till regionala vårdprogramgrupper. Patientens kunskap utifrån sina erfarenheter ska bidra till att stärka patientens/närståendes ställning så att cancervården kan möta patientens behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen.

3 Vårdprogram palliativ vård Vårdprogram kolrektal cancer
Vårdprogram malignt melanom Vårdprogram bröstcancer Vårdprogram för…. Osv Totalt 17 vårdprogram Vårdprogram för rehabilitering RCC-råd Gävle RCC-råd Örebro RCC-råd Västman-land RCC-råd Sörmland RCC-råd Värmland RCC-råd Dalarna RCC-råd Uppsala SAMVERKANSNÄMNDEN Styrgrupp Patientråd RCC chef RCC kansli RCC Register och vårdprogram RBC Regionalt biobankscentrum Det här är RCC Uppsala Örebros organisation. På RCC:s initiativ har ett Patientråd bildats för att tillsammans med RCC arbeta för att utveckla cancervården i Uppsala-Örebroregionen. Patientrådet är en del av RCC organisationen. Målet är att genom samarbete mellan patientrepresentanter, RCC och vårdprogramgrupper bygga en struktur för att få ett fungerande patientinflytande i förbättringsarbetet inom cancervården. RCC projektgrupp Dalarna Vårdprogramgrupp bröstcancer

4 Patientrådets uppgifter
Patientrådet ska arbeta med övergripande frågor lyfta angelägna frågor utgöra referensgrupp och bevaka patientperspektivet i styrdokument och verksamhetsplaner för RCC Större frågor som kan tänkas gå vidare till styrgruppen är exempelvis, ”Ojämlik lymfterapibehandling i regionen - Hur förbättra och göra lymfödemvården mer jämlik?”, ”Brist på ackrediterade bröstcancerkirurger”, ”Matstrupscancer opereras på för många ställen, hur driver vi frågan?”, ”Dyra investeringar som robotkirurgi och PET-röntgen – hur ska vi utnyttja våra resurser?”, ”Lokala RCC Råd bör kompletteras med patientrepresentation”.

5 Patientrådet Består av två representanter per patientförbund som utses av lokala föreningar i samverkan Patientrådet utser ordförande vice ordförande RCC chef utser samordnare. Om lokal förening saknas utser centralförbundet representanterna. Mandattiden är 2 år. Nya representanter nomineras inför varje ny mandatperiod. Ordförande är sammankallande och ansvarar för att arbetsordningen efterföljs. Arbetsordningen för Patientrådet är publicerad på RCC:s hemsida. På Patientrådets andra möte den 20 maj 2013 valdes Lars Holmberg, RCC verksamhetschef, till ordförande för perioden Detta var Patientrådets önskemål för att få tid att växa in i sin nya roll. Alla representanter i Patientrådet var dock överens om att i framtiden välja ordförande bland patientorganisationerna.

6 Samordnaren stödjer Patientrådets arbete
Kommunikation med berörda patientföreningar i regionen Sekreterare vid Patientrådets möten Nära samarbete med RCC informatör Samordnaren ansvarar att relevant information, all dokumentation, inklusive kallelser och minnesanteckningar, når Patientrådet. Kommunikation planeras och utarbetas tillsammans med RCC:s informatör som också ansvarar för att RCC:s hemsida innehåller aktuell och uppdaterad information till Patientrådet och andra patientföreträdare.

7 Patientrådets arbetsformer
Patientrådet möts minst en gång per termin Patientrådet lyfter angelägna frågor till RCC:s ledning. RCC:s ledning åtgärdar eller tar en större fråga till styrgruppen. Patientrådet ska årligen inbjuda patientföreträdare i vårdprogramgrupperna till en regiondag för att byta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. Patientrådet sammanträder minst en gång per termin på olika orter i Uppsala-Örebroregionen och tidsmässigt så att RCC:s styrgrupp kan ta del av Patientrådets synpunkter i frågor som har behandlats på mötet.

8 Arbetsutskott (AU) består av
- ordförande - vice ordförande - två ledamöter utsedda av Patientrådet - RCC samordnare AU:s uppgift är att förbereda möten med Patientrådet och följa upp beslut.


Ladda ner ppt "Patientrådet RCC Uppsala Örebro Organisation, arbetsform och ansvar"

Liknande presentationer


Google-annonser