Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visionen för Regionalt cancercentrum väst:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visionen för Regionalt cancercentrum väst:"— Presentationens avskrift:

1 Regionalt cancercentrum väst - en viktig del av en stor satsning på cancervården

2 Visionen för Regionalt cancercentrum väst:
”För människors behov, genom människors samlade kompetens, med gemensamma resurser” Färre i vårt område ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och med bättre livskvalitet, vården ska vara mer rättvis och hålla samman bättre och patientens perspektiv och medverkan ska stärkas.

3 Bakgrund: Den nationella cancerstrategin
I den nationella cancerstrategin föreslås bland annat bildandet av Regionala cancercentrum. Kjell Asplund fick, som nationell cancersamordnare vid Socialdepartementet, i uppdrag att upprätta kriterier för dessa. Han slog fast att ett regionalt cancercentrum skulle skapas i varje sjukvårdsregion.

4 Patientcentrerade kriterier
Tio kriterier för Regionala cancercentrum Patientcentrerade kriterier Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer Vårdprocesser Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård Patientens ställning i cancervården - Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer (Ta fram och införa en plan för arbetet med förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer) - Vårdprocesser (Leda och samordna sjukvårdsregionens arbete med att effektivisera vårdprocesserna inom cancervården) - Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård (En plan ska finnas som så att cancerpatienter får tillgång till psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet. Arbeta för att stödet till närstående cancerpatienter utvecklas) - Patientens ställning i cancervården (En individuellt skriftlig vårdplan ska tas fram för varje cancerpatient. Cancerpatienter får stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande kontaktperson. Patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att utveckla cancervården. Kunskapen om patientens rätt till förnyad bedömning ska öka bland hälso- och sjukvårdspersonalen och att berörda cancerpatienter får information om denna rätt)

5 Kriterier kring utbildning, kunskapsstyrning och forskning
Utbildning och kompetensförsörjning Kunskapsstyrning Klinisk cancerforskning och innovation Kriterier för RCC:s organisation Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen Nivåstrukturering – arbetsfördelning Kriterier kring utbildning, kunskapsstyrning och forskning - Utbildning och kompetensförsörjning (Utforma och införa en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för sjukvårdsregionens cancervård - Kunskapsstyrning (Delta i arbetet med nationella riktlinjer och vid behov arbeta fram regionala vårdprogram. Stödja att nationella riktlinjer och vårdprogram och annan frontlinjekunskap inom cancervården införs i hela sjukvårdsregionen. Detta innefattar det regionala införandet av kommande nationella målnivåer. Arbeta för att nationella kvalitetsregister används för cancervårdens verksamhetsutveckling) - Klinisk cancerforskning och innovation (Arbeta för att stärka den kliniska forskningen) Kriterier för RCC:s organisation - Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet (RCC ska ha en tydlig ledningsorganisation med stark förankring i landstings- respektive regionledningarna i sjukvårdsregionen. RCC ska samverka med andra RCC, RCC ska ha system för uppföljning av cancervårdens kvalitet) - Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen (RCC ska utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen) - Nivåstrukturering (RCC ska ta fram en plan för nivåstrukturering av cancervården i sjukvårdsregionen och stödja arbetet med att införa planen)

6 Patientens väg genom cancervården ska bli bättre
Detta sker genom: Patienter och närstående ska få bättre information och ökade möjligheter att medverka i hur vården utformas ”Nystart” för arbetet med vårdprogram som ska få bättre förankring och större genomslag i vården Vi ska bli bättre på att mäta och följa upp cancervårdens resultat genom utveckling av arbetet med kvalitetsregister

7 Patientens väg genom cancervården ska bli bättre
Detta sker genom: Utveckling av 25 patient- och stödprocesser i cancervården: Bästa möjliga vård ska ges i hela regionen Förebyggande insatser Kortare väntetider Bättre samarbete Kompetensförsörjning Arbetsfördelning

8 Patientens väg genom cancervården ska bli bättre
Detta sker genom: Stor satsning på forskning – kring patientens livskvalitet och kunskapsspridning i vården Särskild satsning på livet med eller efter en cancersjukdom

9 Regionala processgrupper - nätverk för vårdens utveckling
Regional process- ägare Lokalt process- ansvarig Lokal process- ansvarig

10 Patientens väg genom vården
Vårdutveckling Patientens väg genom vården Lokala processteam och processansvariga Regionala vårdprocessgrupper och processägare Stödteam, Regionalt cancercentrum väst

11 Patientens väg genom vården
Kunskapsstyrning Patientens väg genom vården Lokala PM Konsekvensanalys – lokal beslutsprocess Regionala tillämpningar, vårdprogram Konsekvensanalys – regional beslutsprocess Nationella vårdprogram Nationella riktlinjer

12 Start 1 juni 2011 Regionalt cancercentrum väst är ett av de 6 centra som bildas i landet


Ladda ner ppt "Visionen för Regionalt cancercentrum väst:"

Liknande presentationer


Google-annonser