Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En nationell cancerstrategi Högkvalitativ och likvärdig cancervård med sikte på framtiden En fördubbling av antalet cancerfall förutspås inom 20 år Vården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En nationell cancerstrategi Högkvalitativ och likvärdig cancervård med sikte på framtiden En fördubbling av antalet cancerfall förutspås inom 20 år Vården."— Presentationens avskrift:

1 En nationell cancerstrategi Högkvalitativ och likvärdig cancervård med sikte på framtiden En fördubbling av antalet cancerfall förutspås inom 20 år Vården har ojämn kvalitet Vårdkedjan håller inte ihop på ett bra sätt Splittrad och komplex cancervård och avancerade behandlingar på för många ställen Kvaliteten och effektiviteten på befintliga screeningprogram måste höjas för att i ett tidigt skede upptäcka cancer Säkra att alla får en lika god vård oavsett var i landet man bor: - SEX Regionala Cancercentra

2 Projektledning Styrgrupp  Beredningsgruppen, från 1/12 landstingsdirektörer, förbundsdirektör, projektledare Projektledningsgrupp  JLL: Ewa Lundgren, Anna-Karin Andersson  LVN: Lena Carlsson, Leif Israelsson  NLL: Michael Dahlberg, Ulf Bergman  VLL: Göran Edbom, Malin Sund  UmU: Peter Naredi  Primärvård region: Leif Persson  Onkologiskt centrum: Lena Damber

3 RCC Norr – särskilt starka sidor (Kjell A)  Ledning/styrning – bra idé – struktur  Distansöverbryggande tekniker/cancervård i glesbygd  Förebyggande insatser integrerade i regional folkhälsoplan  Viss existerande nivåstrukturering; strålplan, kirurgi  Tydlig plan kring palliativ vård  Viss infrastruktur för kompetensförsörjning (regionalt utbildningsråd, cancerakademi Norr)  KBN, U-CAN  Hälsodatabaser, kvalitetsregister, biobanker

4 Uppdrag till arbetsgrupper 60-talet deltagare i lednings- arbets- och undergrupper  Screening/tidig upptäckt  Distansöverbryggande teknik  Palliativ vård, psykosocialt stöd, rehab  Kompetensförsörjning  Systematisk användning av kvalitetsregister - pilotprojekt  Forskning och innovation Diskutera/förankra på hemmaplan

5 10 kriterier – ny ansökan RCC  Ledning  Regional utvecklingsplan  Nivåstrukturering  Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer  Kunskapsstyrning  Vårdprocesser  Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård  Patientinflytandet i cancervården  Utbildning och kompetensförsörjning  Klinisk forskning och innovation

6 Inför nya ansökan Tidplan 2010-2011 15/12Preliminära kriterier och anvisningar från SoS 20/12 Underlag från arbetsgrupperna klart 21/12-11/1 Ytterligare kompletteringar 12-13/1 Styrgrupp och beredningsgrupp 15/1Fastställda kriterier från Socialdepartementet Förankring/beslut i Landstingen 10/2 Arbetsutskott Ytterligare kompletteringar/förankring 14/2 Färdig ansökan skickas till Socialstyrelsen 1/3 Direktionsbeslut 31/3 Beslut från socialstyrelsen om medel för 2011

7 Hur vill vi utveckla cancervården i norra regionen? Visionen: Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd  RCC Norr ska skapa underlag till den regionala cancerplanen som anger vad som ska göras för cancerpatienterna i Norrlandstingen. Regionens samtliga kompetenser inom cancerområdet knyts samman genom hela vårdprocessen, samt forskningen, utvecklingen och utbildningen  Vårdprocesserna ska kännetecknas av korta ledtider, god och jämn kvalitet, effektivt nyttjande av distansöverbryggande teknik samt gemensamt ansvarstagande för bemanning och kompetensutveckling  RCC Norr ska säkerställa att cancervården fungerar effektivt och lik- värdigt genom uppföljning och insatser för att minimera skillnader mellan befolkningsgruppers tillgång till cancervård och dess kvalitet

8 Hur vill vi utveckla cancervården i norra regionen?  Vården ska ha patientens fokus och präglas av att patienter och närstående involveras i konkreta behandlingsbeslut. Patientinflytandet ska utvecklas genom att möjligheter till interaktiv/digital patientutvärdering skapas  RCC Norr ska genom lärandestyrt systematiskt förbättringsarbete stödja nivåstrukturering, kunskapsstyrning och effektivare vårdprocesser  Forskning och utveckling ska kännetecknas av tydlig klinisk orientering och nära samverkan både inom regionen och med akademien. Kvalitetsregister, hälsodata- baser, biobanker och ett nätverk av kliniska forskningscentra utgör starka plattformar  Vårdens effektivitet och utveckling stöds genom ny kunskap om den nya invidinriktade cancervårdens effekter, nytta för patienten och kostnadseffektivitet Ett särskilt profilområde blir ”Cancervård i glesbygd” där erfarenheter och utveckling i norra regionen kan tas tillvara i andra sjukvårdsregioner

9 Ledning RCC är en matrisorganisation till stöd för landstingen att nå visionen om ”En likvärdig cancervård med spets och bredd” oBeslutsnivåDirektionen/arbetsutskottet för Norrlandstingens regionförbund oBesluts-/ BeredningsnivåLedningsgruppen för RCC Referensgrupp patienter/närstående Regionalt cancerråd Vårdprogramgrupper Folkhälsogruppen Palliativa gruppen Kliniska forskningsgruppen (KBN) oViktiga frågor för beslut Regional utvecklingsplan för cancer, nivåstrukturering, vårdprogram

10 RCC´s arbetsflöde Nationella riktlinjer Uppföljnings rapport Regional Cancer Strategi Direktionen RCC Vårdprogram Mål och mått Uppföljnings- rapport Uppföljnings- resultat Reg cancerråd Analysgrupper Chefssamråd Resultatrapportering Kvalitetsregister PAS m m JLL LVN VLL NLL Likvärdig och tillgänglig cancervård med spets och bredd Patient/ Närstående

11 Nivåstrukturering  Inom Landstingen Bröstcancerkirurgi koncentrerat till ett sjukhus i BD och Z två sjukhus i AC och Y Ändtarmscancerkirurgi ett sjukhus i BD och Z två sjukhus i AC och Y  Inom Regionen Benmärgstransplantationer för vuxna sker vid NUS Hjärntumörer opereras vid NUS ÖNH-tumörer opereras vid NUS  Utanför regionen Endokrina tumörer, stor bäckenkirurgi vid avancerad rectalcancer, peritonealectomi och behandling med varm cytostatica intraabdomi- nellt vid lokalt aggressiv coloncancer, viss ovarialcancer, vissa carcinoidformer, samt sällsynta tumörert som mesotheliom och pseudomyxom till Akademiska Sjukhuset i Uppsala

12 Förebyggande insatser Aktiviteter  att ”Tobaksfri Duo” införs i hela regionen  att öka tillgänglighet av tobaksavvänjare oavsett bostadsort  att hälsosamtal/hälsoundersökningar i olika åldersgrupper erbjuds befolkningen  att metoder utvecklas för tidig upptäckt av riskbruk av alkohol  att årliga utbildningsinsatser i motiverande samtalsmetodik genomförs  att metoder och kommunikationsplaner riktat till olika målgrupper i samhället tillämpas lika i regionen

13 Tidig upptäckt av cancer  Förhindra insjuknande och rädda liv genom tidig upptäckt av cancer/förstadier/riskprofil  Regionala register upprättas och befintliga screeningprogram utvärderas och förbättras för att vara maximalt effektiva  Öka kunskapen om tidig upptäckt genom forskning  Prostatacancer Erbjuda PSA-test under mer kontrollerade former Kartläggning av opportunistisk screening med PSA  Pilotstudie för HPV-virustest av icke-deltagare  Planering för införande av koloskopiscreening år 2013 Pilotstudie 2011 Koloskopiutbildning av 2 sjuksköterskor/landsting  Mottagningen för familjär cancer Verksamheten utvidgas till att även inkludera andra grupper med hög cancerrisk Screening av kolorektalpatienter med familjehistoria inom ramen för U-CAN

14 Kunskapsstyrning Basen för kunskapsstyrning är klinisk forskning Kunskapsstyrning, vårdprocesser, nivåstrukturering hänger intimt ihop  Implementera och följa upp nationella riktlinjer/vårdprogram  Sprida frontlinjekunskap  Utarbeta, revidera, följa upp regionala vårdprogram  Nyttja kvalitetsindikatorer och register  Införa nya metoder/läkemedel  Utmönstra gamla metoder

15 Vårdprocesser  Processbeskrivningar för bröst-, kolorektal-, prostata och lungcancer  Pilotprojekt ”Snabbutredning lungtumör”  Stödja införande av nationella målnivåer för led- och väntetider  Patienter med livshotande cancersjukdom ska bedömas i en multidisciplinär beslutsrond  Patienter med misstänkt cancer ska utredas med diagnostisk åtgärd inom 14 dagar  90% av patienterna med diagnosticerad cancer ska få behandling inom 4 veckor

16 Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård  Modell för palliativ vård har uppdaterats under 2010  Mål att införa modellen i regionen  Processledare för palliativa processen i regionen utses  Palliativt kompetenscentrum bildas  Palliativmedicinsk telefonjourlinje etableras  Länsträffar med berörda inom specialistsjukvård, primärvård och kommunal vård 2010-2011  Inventering av rehabiliterande och psykosociala åtgärder under 2011

17 Patientinflytande  Patientinflytandet viktigt i cancervården  Inventering inledd av olika patientorganisationer för cancer i regionen  Diskutera med organisationer och patientnämnder om arbetsmodell med referensgrupper  Planer på regelbundna enkätundersökningar  Regional funktion för second opinion skapas

18 Utbildning och kompetensförsörjning  Multidisciplinär cancervård ställer särskilda krav  30% av medarbetare pensioneras inom 10 år  Störst brist på patologer, radiologer, kirurger/uro- loger med onkologkompetens, palliativmedicinare mm  Samordning krävs av utbildningen i regionen av specialistsjuksköterskor  Fördjupad kartläggning och analys för långsiktiga åtgärder  Regionala utbildningsrådet arena för samverkan i regionen mellan landsting och universitet  Fortbildning genom Cancerakademi Norr

19 Klinisk forskning och innovation  Grunden samverkan mellan landstingen och universiteten i region  Cancerforskning starkt profilområde UMU-NUS  KBN – klinisk behandlingsforskning i Norrland  U-CAN – samarbetsplattform Umeå-Uppsala  Preklinisk och klinisk forskningssatsning  Register- och biobanksforskning  Nationell och internationell samverkan  Innovationsmiljö

20 Statliga bidrag 2010-2012 Fortsatt finansiering 2013 Staten har avsatt stimulansmedel för 2010-2012 Beviljade medel kommer att användas som ”smörjmedel” för upp byggnad av RCC - katalysator Inledande kartläggningar Distansutrustningar mm Under uppbyggnaden skall den fortsatta finansieringen planeras RCC´s aktiviteter förutsätter inte automatiskt nya resurser Arbete bedrivs även i dag i de fyra landstingen. Samordning i RCC kan ge delvis lägre kostnader än annars

21 Resursbehov för ansökan om statsbidrag 2011 Ledning1.0 mkr Regional utvecklingsplan0,2 Nivåstrukturering inkl distansöverb teknik 2.0 Förebyggande insatser, tidig upptäckt4.0 Kunskapsstyrning0.1 Vårdprocesser1.1 Palliativ vård, psykosocialt stöd,rehab 1.7 Patientinflytande0.1 Utbildning, kompetensförsörjning0.5 Klinisk forskning, innovation1,0 Summa 11,7 mkr Av beviljade 4 mkr för 2010 kommer kvarstående medel att nyttja under första kvartalet 2011.


Ladda ner ppt "En nationell cancerstrategi Högkvalitativ och likvärdig cancervård med sikte på framtiden En fördubbling av antalet cancerfall förutspås inom 20 år Vården."

Liknande presentationer


Google-annonser