Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsprogram för God Vård Västra Götalandsregionen 2010-2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsprogram för God Vård Västra Götalandsregionen 2010-2011."— Presentationens avskrift:

1 Handlingsprogram för God Vård Västra Götalandsregionen 2010-2011

2 God Vård De övergripande kvalitetsmålen för regionens hälso- och sjukvård är enligt regionstyrelsens beslut att vården ska vara säker, patient- fokuserad, kunskapsbaserad, jämlik, ges i rimlig tid och att den är effektiv. Kvalitetsmålen bygger på Socialstyrelsens föreskrift om lednings- system för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

3 Syfte -Att ge vägledning och stöd för det fortsatta arbetet med God Vård i regionens hälso- och sjukvård. -Det sker dels genom att ange den regiongemensamma inriktningen på arbetet, dels genom att föreslå och genomföra ett flertal åtgärder för att stödja arbetet.

4 Vad menar vi med God Vård? God Vård är ett nationellt begrepp som består av sex kvalitetsområden: Säker vård, Patientfokuserad vård, Kunskapsbaserad vård, Jämlik vård, Vård i rimlig tid, Effektiv vård. Arbete inom ett av dessa områden påverkar ofta även andra områden och det är viktigt att God Vård ses som en helhet.

5 Regionens kvalitetsmål

6 Ett hälsofrämjande synsätt Ett hälsofrämjande synsätt ska genomsyra arbetet med God Vård och integreras i arbetet med de sex övergripande målen. En hälsoinriktad hälso- och sjukvård fokuserar på hur verksamhetens samlade insatser bidrar till en bättre hälsa.

7 En förbättrad kvalitet ska uppnås genom att vårdskadorna i hälso- och sjukvården i regionen ska minska i omfattning och långsiktigt minimeras. alla patienter ska få ett respektfullt och individuellt bemötande, en individuell information och kunskapsöverföring, samt möjlighet till delaktighet i den egna vården. de medicinska åtgärder som tillämpas i hälso- och sjukvården i regionen ska i ökad utsträckning baseras på god evidens. Inriktningsmål

8 vård och behandling ska ges på jämlika villkor. hälso- och sjukvården i regionen ska vara lättillgänglig och köfri. effektiviteten i hälso- och sjukvården i regionen ska vara bäst bland sjukvårdshuvudmännen i landet. Inriktningsmål (forts)

9 Det goda livet Regionens gemensamma uppdrag är att bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – för hälsa och trygghet i vardagen och för ett livskraftigt Västra Götaland nu och i framtiden. All verksamhet och utveckling i regionen ska präglas av den gemensamma värdegrunden.

10 Mätbara mål Andelen patienter i sluten somatisk vård med vårdrelaterade infektioner (antibiotikabehandlade infektioner) ska minskas till högst åtta procent.

11 Mätbara mål minst 90 procent av patienterna som besvarar den nationella patientenkäten, anser sig respektfullt bemötta som individer. minst 90 procent av patienterna som besvarar den nationella patientenkäten, anser att de fått individuellt anpassad information om hälsotillstånd, diagnos och metoder för undersökning, vård och behandling. minst 90 procent av patienterna som besvarar den nationella patientenkäten, anser att de har varit delaktiga i den egna vårdens planering.

12 Mätbara mål täckningsgraden i de nationella kvalitetsregistren Riksstroke, Nationella diabetesregistret, Rikshöft och Gynopregistrets hysterektomidel ska uppgå minst 90, 80, 95 respektive 75 procent. andelen strokepatienter som vårdats på strokeenhet ska vara minst 90 procent. andelen patienter med ST-höjningsinfarkt som fått reperfusionsbehandling ska uppgå till minst 80 procent.

13 Mätbara mål andelen patienter med höftfraktur som opererats inom 24 timmar ska vara minst 75 procent. antal personer med undvikbara slutenvårdstillfällen ska minska till högst 1100 per 100 000 invånare.

14 Mätbara mål andelen kvinnor som dör inom 28 dagar efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt ska minska till högst 14 procent. antalet barn per 100 000 som fullföljt MPR-vaccinationsprogram (mässling – påssjuka – röda hund) ska öka till 98 procent.

15 Mätbara mål alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garanti- och ledtiderna. minst 80 procent av patienterna ska uppleva en god tillgänglighet till hälso- och sjukvården. minst 90 procent av samtalen till sjukvårdsrådgivningen ska besvaras inom tre minuter.

16 Mätbara mål De mätbara målen ska uppnås senast 2011. Alla mål, där så är praktiskt möjligt och lämpligt, följs upp med avseende på kön, ålder och geografisk tillhörighet, i första hand per nämndområde.

17 Åtgärder Åtgärderna syftar till att vidareutveckla God Vård, förbättra uppfyllelsen av angivna mål och därmed öka hälso- och sjukvårdens värde för patienter och medborgare i regionen. Totalt 39 åtgärder fördelade på sex områden: Chefskap – Ledarskap – Medarbetarskap Kunskapsstöd Kompetensförsörjning Ansvarsfördelning Infrastruktur Resursfördelning

18 Åtgärder, exempel Chefskap – Ledarskap – Medarbetarskap Leda, stödja, följa upp Chefer på alla nivåer i regionen ska leda och stödja arbetet med att vidareutveckla God Vård i sina verksamheter. Chefer ska med utgångspunkt från regionens övergripande mål ange mål för den egna verksamheten, skapa förutsättningar för ett fortlöpande och systematiskt förbättringsarbete, stödja det praktiska genomförandet samt efterfråga och följa upp resultaten av arbetet. Medarbetarna ska aktivt delta i verksamhetsuppföljning, kunskapsutveckling och förbättringsarbete och genom sin kompetens och sitt engagemang medverka till att målen uppfylls.

19 Chefer och medarbetare ska särskilt arbeta för att vidareutveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt i patientarbetet förebygga vårdrelaterade infektioner och andra vårdskador vidareutveckla det individuella bemötandet av patienterna, deras delaktighet och tillgång till information samt erbjuda utbildning till patienter och närstående utifrån patientens behov förbättra följsamheten till nationella riktlinjer, regionala vårdprogram och regionala medicinska riktlinjer ge patienter vård efter behov och likvärdigt bemötande alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garanti- och ledtiderna vidareutveckla kostnadseffektiva vårdprocesser Åtgärder, exempel Chefskap – Ledarskap – Medarbetarskap (forts)

20 Ansvar för genomförande Alla utförarförvaltningar av hälso- och sjukvård Tidplan för genomförande 2010–2011 Ansvar för uppföljning Utvecklingsrådet Åtgärder, exempel Chefskap – Ledarskap – Medarbetarskap (forts)

21 Kunskapsseminarier Genomföra regelbundna regionala kunskapsseminarier om God Vård för att kommunicera nya beslutade kunskapsunderlag om vårdens metoder, jämlik vård mm och för att sprida erfarenheter om arbetssätt/metoder för att utveckla God Vård. Ansvar för genomförande Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling, Kunskapscentrum för jämställd vård (KJV) Tidplan för genomförande 2010–2011 Ansvar för uppföljning Program- och prioriteringsrådet och Utvecklingsrådet Åtgärder, exempel Kunskapsstöd

22 Introduktionsutbildning God vård ska vara en del i alla introduktionsutbildningar i regionens hälso- och sjukvård. Ansvar för genomförande Hälso- och sjukvårdskanslier och kulturförvaltningar Tidplan för genomförande 2010 Ansvar för uppföljning Utvecklingsrådet Åtgärder, exempel Kompetensförsörjning

23 Patientsäkerhetsberättelse Årlig patientsäkerhetsberättelse utarbetas som beskriver hur patientsäkerhets- arbetet bedrivits i regionen under föregående år. En första berättelse utarbetas som beskriver arbetet under 2010. Ansvar för genomförande Chefläkargrupper, Centrum för verksamhetsutveckling, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Tidplan för genomförande Februari 2011 Ansvar för uppföljning Utvecklingsrådet Åtgärder, exempel Ansvarsfördelning

24 IT-stöd för uppföljning Regiongemensamt IT-system för uppföljning av vårdrelaterade infektioner/antibiotikaanvändning införs. Ansvar för genomförande Alla sjukhusförvaltningar Tidplan för genomförande 2010–2011 Ansvar för uppföljning Utvecklingsrådet Åtgärder, exempel Infrastruktur

25 Resurser för genomförande Ekonomiska och personella resurser ska avsättas för att genomföra åtgärderna i handlingsprogrammet. Ansvar för genomförande Alla för hälso- och sjukvårdsförvaltningar och regionkansliet Tidplan för genomförande 2010–2011 Ansvar för uppföljning Utvecklingsrådet Åtgärder, exempel Resursfördelning

26 Uppföljning Uppföljningen av handlingsprogrammet inriktas på angivna mål samt genomförandet av de föreslagna åtgärderna. Utförare och beställare följer upp handlingsprogrammet i sina verksamheter och ägaren svarar för den regiongemensamma uppföljningen. Informationen om uppföljning redovisas på hemsidan om God Vård. www.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Centrum-for-Verksamhetsutveckling

27 Uppföljning HSA utarbetar en årlig uppföljningsrapport där implementeringen av handlingsprogrammet redovisas. Uppföljningsrapporter blir underlag för en bred dialog om det fortsatta arbetet med God Vård. Rapport och dialog leder fram till vidareutveckling av handlings- programmet för God Vård.

28


Ladda ner ppt "Handlingsprogram för God Vård Västra Götalandsregionen 2010-2011."

Liknande presentationer


Google-annonser