Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsplan 2011-2013 Landstinget i Kalmar län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsplan 2011-2013 Landstinget i Kalmar län."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsplan Landstinget i Kalmar län

2

3 Utgångspunkter Våra riktlinjer Gemensam valplattform LS 8/11
LF 24-25/11

4 Utmaningar under planperioden
Sveriges säkraste sjukvård 1/1 2014 Kunskapsbaserad, ändamålsenlig och säker Patientfokuserad Jämlik och jämställd vård Hälso- och sjukvård i rimlig tid - köfri vård

5 Strategiska mål och nyckeltal
Rätt kvalitet - God vård Lärande och utvecklande organisation God ekonomisk hushållning Långsiktig och uthållig finansiering Hållbar utveckling

6 Medborgare och kund Verksamhet och process Lärande och förnyelse Medarbetare Ekonomi Hälsoindex ska förbättras årligen Resultaten i Öppna Jämförelser ska förbättras årligen Andel enheter som har systematisk avvikelsehante-ring = 100 % Andel medarbetare som har individuella utvecklings-planer = 100% Respektive års resultat ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag Landstingets tillgänglighets-mål ska uppfyllas En läkemedels-genomgång/år för patient inskriven i hemsjukvården Andel chefer som genomgått utbildning inom området förbättringskun-skap ska öka Sjukfrånvaron ska minska inom landstingets alla verksamheter Investeringar ska finansieras med egna medel Andelen av länets invånare som anger att de har mycket eller ganska stort förtroende för vården ska förbättras årligen Antal skador per 1 000 vårddagar ska minska med 10 % Andel arbetsplatser som bedriver för-bättringsarbete i samverkan med medarbetare och patienter/kunder ska öka Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i landstinget Soliditeten exkl. ansvarsförbind-else ska uppgå till minst 48 % Antalet patienter som kände att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt ska öka Andel vårdrelaterade infektioner på inneliggande patienter =<3 % Andel basenheter som öppet redovisar och följer upp medicinska resultat över tid och jämför med andra = 100 % Andelen medarbetare som anser att landstinget är en attraktiv arbetsplats ska öka Basala hygienregler, klädkod = 100 % Samtliga verksamheter ska registrera resultat i tillämpbara kvalitetsregister = 100 % Miljöplanens mål ( ) = 100 % måluppfyllelse

7 Sveriges kortaste vårdköer
Landstingets nya mål för vårdgarantin blir , halverad väntetid. En vårdgaranti inom bröstcancervården införs. Under 2011 kommer en handlingsplan tas fram för hur en vårdgaranti för andra cancerformer kan utformas. Vårdkontrakt.

8 Sveriges säkraste sjukvård
Sex satsningsområden inom den nationella patientsäkerhetssatsningen. Hjärta-, stroke-, diabetes-, cancer- och äldreområdet. Införa ett ledningssystem enligt SOSFS 2005:12. Samverka bättre inom landstinget och med externa samarbetspartners. Varje dag lite bättre - kraften hos många! Prioritera kvalitet och patientsäkerhet bland chefer.

9 Kvalitetsersättning Budgetramen till HSF utökas med 15 mkr.
Riktad kvalitetsersättning på 30 miljoner kronor införs från och med 2011 inom somatiken. Villkor utifrån uppfyllelsegrad för ett antal kvalitetsvariabler. Syftet är att styra mot god vård och att stimulera till bästa möjliga kvalitet för tillgängliga resurser.

10

11 Verksamhetsförändringar

12 Verksamhetsförändringar forts

13 Egenavgifter 2011 Kompressionsstrumpor/byxor
Egenavgiften för hjälpmedel gällande kompressionsstrumpor sänks från 200 kr till 150.   Ortopediska hjälpmedel Egenavgiften för hjälpmedel gällande ortopediska skor sänks från 1200 kr till 1000 kr för vuxna respektive från 500 till 400 för barn. För skor som förskrivs vid onormal förslitning sänks avgiften från 600 kr till 500 kr och kostnaden för barn från 300 kr till 250 kr. Influensavaccinering – gratis även för gravida och överviktiga

14 Övrigt Uppräkning anslag till smålandsidrotten 0,23mkr Kostkommission
Insemination och IVF för lesbiska par Justerad tandvårdtaxa

15 Resultatbudget

16


Ladda ner ppt "Landstingsplan 2011-2013 Landstinget i Kalmar län."

Liknande presentationer


Google-annonser