Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhet Övergripande gemensamma mått Landstinget i Jönköpings län Göra rätt från början Patientsäkerhet handlar om att vi inom hälso- och sjukvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhet Övergripande gemensamma mått Landstinget i Jönköpings län Göra rätt från början Patientsäkerhet handlar om att vi inom hälso- och sjukvården."— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhet Övergripande gemensamma mått Landstinget i Jönköpings län Göra rätt från början Patientsäkerhet handlar om att vi inom hälso- och sjukvården vill arbeta för patienternas bästa. Vår vision är att skapa förutsättningar att göra rätt från början. Viktiga delmål på vägen är: • förebygga uppkomst av fel • göra uppkomna fel synliga för lärande • förhindra oönskade konsekvenser av uppkomna problem http://www.lj.se/index.jsf?nodeId=31594&nodeType=12#

2 Patientskador/1000 vårddagar, somatisk slutenvård Övergripande resultatmått: Påverkansanalys Patientsäkerhet Primära påverkansfaktorer Säkert genomförande Erfarenheter Funktionalitet/teknik Resurser Målområde Bästa möjliga patientsäkerhet •Olycka/negativ händelse/tillbud rapporterade i SynergiOlycka/negativ händelse/tillbud rapporterade i Synergi •Punktprevalensmätning - vårdrelaterade infektionerPunktprevalensmätning - vårdrelaterade infektioner •Avlidna inom 28 dagar efter hjärtinfarktAvlidna inom 28 dagar efter hjärtinfarkt •Andel patienter i slutenvård med trycksår, PPM, SKLAndel patienter i slutenvård med trycksår, PPM, SKL •Personer 80-w som använder 10 eller fler läkemedel samtidigtPersoner 80-w som använder 10 eller fler läkemedel samtidigt •Självmord bland psykiatripatienterSjälvmord bland psykiatripatienter •Antal fall, trycksår, viktminskningar > 5%, Landstinget i Jönköpings länAntal fall, trycksår, viktminskningar > 5%, Landstinget i Jönköpings län •Säkerställa preventivt arbete •Säkerställa rätt åtgärd vid risk/behov •Patienterfarenheter •Personalerfarenheter •NPÖ •Synergi •MJG •Samverkansrutiner mellan vårdnivåer •Mallar och checklistor •Väldimensionerad bemanning •Väldimensionerade lokaler •Kompetens utifrån behov

3 Säkert genom- förande Funktionalitet/teknik Resurser Säkerställa rätt åtgärd vid risk/behovSäkerställa preventivt arbete Välinformerad och trygg patient/närstående* Personalerfarenheter Samverkansrutiner mellan vårdnivåer Säkra välfungerande IT- system Bemanning i förhållande till beläggning/vårdtillfällen/ besök Resultattavla Patientsäkerhet LJ Mallar och checklistor Erfarenheter (patient/personal) Checklistor, patientsäkerhetspusslet Väldimensionerad bemanning Väldimensionerade lokaler Kompetens utifrån behov Överbeläggningar och utlokaliserade patienter, Landstinget per månad (nytt fönster)Överbeläggningar och utlokaliserade patienter, Landstinget per månad (nytt fönster) Avvikelsehantering - Synergi MJG •AntibiotikaförskrivningAntibiotikaförskrivning •Antibiotikabehandlade i befolkningen, antal/1000 invAntibiotikabehandlade i befolkningen, antal/1000 inv •Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, Landstinget i Jönköpings länFöljsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, Landstinget i Jönköpings län •Förebygga läkemedelsfel i slutenvårdFörebygga läkemedelsfel i slutenvård •Förebygga läkemedelfel i öppenvårdFörebygga läkemedelfel i öppenvård •Läkemedelslista på vårdcentralLäkemedelslista på vårdcentral •Följsamhet till åtgärder, ”KAD bara när det behövs”Följsamhet till åtgärder, ”KAD bara när det behövs” •Vårdprevention - fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnenVårdprevention - fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen •Olycka/negativ händelse/tillbud rapporterade i SynergiOlycka/negativ händelse/tillbud rapporterade i Synergi •Punktprevalensmätning - vårdrelaterade infektionerPunktprevalensmätning - vårdrelaterade infektioner •Avlidna inom 28 dagar efter hjärtinfarktAvlidna inom 28 dagar efter hjärtinfarkt •Andel patienter i slutenvård med trycksår, PPM, SKLAndel patienter i slutenvård med trycksår, PPM, SKL •Personer 80-w som använder 10 eller fler läkemedel samtidigtPersoner 80-w som använder 10 eller fler läkemedel samtidigt •Självmord bland psykiatripatienterSjälvmord bland psykiatripatienter •Antal fall, trycksår, viktminskningar > 5%, Landstinget i Jönköpings länAntal fall, trycksår, viktminskningar > 5%, Landstinget i Jönköpings län ”Oönskade händelser” Patientskador/1000 vårddagar, somatisk slutenvård

4 Primära påverkansfaktorerSekundära påverkansfaktorer Säkert genomförande Följsamma till riktlinjer – andel pusselbitar där följsamhet är säkrad •AntibiotikaförskrivningAntibiotikaförskrivning •Antibiotikabehandlade i befolkningen, antal/1000 invAntibiotikabehandlade i befolkningen, antal/1000 inv Säkerställa preventivt arbete Säkerställa rätt åtgärd vid risk/behov •Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, Landstinget i Jönköpings länFöljsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, Landstinget i Jönköpings län •Förebygga läkemedelsfel i slutenvårdFörebygga läkemedelsfel i slutenvård •Förebygga läkemedelfel i öppenvårdFörebygga läkemedelfel i öppenvård •Läkemedelslista på vårdcentralLäkemedelslista på vårdcentral •Följsamhet till åtgärder, ”KAD bara när det behövs”Följsamhet till åtgärder, ”KAD bara när det behövs” •Vårdprevention - fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnenVårdprevention - fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen Tillbaka Patientsäkerhetspusslet

5 Primära påverkansfaktorer Sekundära påverkansfaktorer Erfarenheter Personalerfarenheter Patienterfarenheter •Patientsäkerhetskultur, resultat från nationell mätningPatientsäkerhetskultur, resultat från nationell mätning •Patientupplevd kvalitet, Nationell patientenkätPatientupplevd kvalitet, Nationell patientenkät •Patientinvolvering Aktivt ledarskap, pusselbit 12 Tillbaka

6 Primära påverkansfaktorer Sekundära påverkansfaktorer Funktionalitet/ teknik Mål Samverkansrutiner mellan vårdnivåer MJG Säkra välfungerande IT-system Synergi - avvikelsehantering Synergi Mallar och checklistor Checklistor, patientsäkerhetspusslet Markörbaserd journalgranskning, SKL NPÖ Cosmic Tillbaka

7 Primära påverkansfaktorer Sekundära påverkansfaktorer Resurser Väldimensionerade lokaler Väldimensionerad bemanning Kompetens utifrån behov Överbeläggningar och utlokaliserade patienter, Landstinget per månad (nytt fönster)Överbeläggningar och utlokaliserade patienter, Landstinget per månad (nytt fönster) Tillbaka

8 STRAMA - resultatmått Tillbaka

9 Antibiotikabehandlade i befolkningen, antal/1000 inv (U77400) Antalet recept med antibiotika som hämtats ut dividerat med antal invånare. Åldersstandardiserat med 2000 års befolkning som standardpopulation. Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen. Ur Kolada 2013-12-06, Bergeling, Qulturum Tillbaka

10 Ur Kolada 2013-12-06, Bergeling, Qulturum Tillbaka

11

12 Goda resultat Resultat med behov av åtgärder TillbakaDaschboard

13 2014-01-24 13 Nästa

14 2014-01-24 14 Tillbaka

15 Självmord bland psykiatripatienter, andel (%) (N74402) Andel självmord under året bland patienter som vårdats på psykiatrisk klinik någon gång de senaste 6 åren. Både säkra och osäkra självmord ingår. Källa: Socialstyrelsen. Resultat ur Kolada, Öppna jämförelser 2013 Tillbaka

16 • Granskningen genomförs av utbildade granskare • Genomförs för patient inskriven >24 tim över 18 år, exkl psykiatri vid länets tre sjukhus, totalt 70 journaler/månad (Höglandssjukhuset i Eksjö 20, Länssjukhuset Ryhov 30 och Höglandssjukhuset 20) • Rapporteras tertialvis för landstinget totalt och för respektive sjukhus • Även sjukhusvisa granskningar genomförs och utifrån dessa genomförs analyser *Fr o m 2013-01-01 enligt MJG (Markörbaserad journalgranskning, SKL), tidigare enligt GTT (Global Trigger Toal)Markörbaserad journalgranskning, SKL Strukturerad journalgranskning* Tillbaka

17 Patient/kundperspektiv TillbakaDaschboard


Ladda ner ppt "Patientsäkerhet Övergripande gemensamma mått Landstinget i Jönköpings län Göra rätt från början Patientsäkerhet handlar om att vi inom hälso- och sjukvården."

Liknande presentationer


Google-annonser