Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinsk stab Patientsäkerhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinsk stab Patientsäkerhet"— Presentationens avskrift:

1 Medicinsk stab Patientsäkerhet ”Vad är patientsäkerhet? Patientsäkerhet betyder att skydda patienter från att skadas när de får vård. I Sverige är vården säkrare än i det flesta andra länder, men ändå är skador fortfarande ett stort problem. ”

2 Nationella överenskommelsen 2011-2014
Medicinsk stab Nationella överenskommelsen Grundläggande krav och indikatorer

3 Medicinsk stab Grundläggande krav 2013 Patientsäkerhetsberättelser: – samtliga vårdgivare i landstinget ska har upprättat en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med patientsäkerhetslagen (2010:659) Nationella patientenkäten för primärvården: landstinget ska ha deltagit i den nationella patientenkäten för primärvården som SKL genomför under 2013 Patientsäkerhetskultur: landstinget ska ha utarbetat en eller flera uppdaterade handlingsplaner för Innehålla mål och visa på patientnyttan, utifrån dessa ska förbättringsarbete bedrivas inom landstinget Strukturerad journalgranskning: landstinget ska under året, varje månad, ha granskat minst 40 journaler vid universitetssjukhus, 30 vid länssjukhus och 20 vid länsdelssjukhus. Resultaten ska rapporteras till SKLs databas. Därutöver ska granskning ha inletts på kliniknivå, sjukhusen ska dessutomm ha dokumentart hur resultaten används i verksamheten Nationell patientöversikt (NPÖ): landstinget ska visa på en bred användning, minst 25 % av alla vårdenheter ska både kunna lämna ut och ta emot uppgifter från andra vårdgivare, samt vara ansluten med minst fem informations mängder. Landstinget ska som tidigare använda SITHS, NPÖs säkerhetstjänster och HSA

4 Medicinsk stab Prestationskrav år 2013 – ger 525 milj totalt att dela på, 100 milj per prestationskrav nedan Basala Hygienrutiner och Klädregler: landstingen ska mäta följsamhet till BHK på minst 80 % av alla slutenvårdsavdelningar och uppnå minst föregående års genomsnittsvärde (70 %) Antibiotikaanvändning: landstingen ska verka för a) ökad följsamhet till lokala behandlingsrekommendationer, b) minska skillnad mellan förskrivna recept inom öppenvården och det långsiktiga målet recept/1000 invånare och år c) att minst 50 % av vårdenheter i primärvård försett sina förskrivare med personlig översikt över deras förskrivning Läkemedelsanvändning: landstingen ska vid 75 % av alla slutenvårdsavdelningar ha dokumenterade rutiner för utskrivningsinformation i form av en Läkemedelsberättelse, inkl aktuell läkemedelslista, till patienten, och utifrån dessa rutiner påbörjat ett förbättringsarbete

5 Forts: 75 miljoner per prestationskrav nedan
Medicinsk stab Forts: 75 miljoner per prestationskrav nedan Trycksår: landstingen ska mäta förekomsten av trycksår genom SKLs PPM vid minst 80 % av alla slutenvårdsavdelningar. Landstingen ska även ha uppdaterat sin motsvarande handlingsplan eller planer med mål och utifrån dessa bedriva ett förbättringsarbete Överbeläggningar: landstinget ska kontinuerligt mäta överbeläggningar enl fastställd definition på alla slutenvårdsavdelningar på alla sjukhus och rapportera in data till SKLs databas Infektionsverktyget: landstinget ska ha tagit väsentliga steg för införande (organisation med ansvarig personal, budgetmedel och tidplan). Vidare ska landstinget ha infört, dvs integrerat i lokala it- system och testat Infektionsverktyget på minst två kliniker

6 Vem gör vad i SLL? HSF och Medicinsk stab Patientsäkerhetskommittén
Vårdgivarna

7 Handlingsprogram (och strategi) för att minska VRI 2012-2015
Medicinsk stab Handlingsprogram (och strategi) för att minska VRI Vårdrelaterade infektioner (VRI) är vår vanligaste vårdskada Framtaget i samarbete med vårdgivarna Introduceras under Första uppföljning våren 2013 utifrån det arbete som beskrivs i patientsäkerhetsberättelsen Punktprevalensmätning två ggr/år

8 Web-baserad patientsäkerhetsutbildning
Medicinsk stab Web-baserad patientsäkerhetsutbildning För alla medarbetare För alla vårdgivare För alla vårdgrenar Kombineras med chefsutbildning

9 Web-utbildningens åtta moduler
Inledning och översikt Lagar och förordningar Speciella vårdskadeområden Risk- och händelseanalys Patientmedverkan Kommunikation Säkerhetskultur Kvalitetsarbete och uppföljning


Ladda ner ppt "Medicinsk stab Patientsäkerhet"

Liknande presentationer


Google-annonser