Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur får vi goda idéer att smitta och bli resistenta?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur får vi goda idéer att smitta och bli resistenta?"— Presentationens avskrift:

1 Hur får vi goda idéer att smitta och bli resistenta?

2 VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas Nationellt förbättringsprojekt med syfte att drastiskt minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner 2004 - 2006 Sonia Wallin Sveriges Kommuner och Landsting sonia.wallin@skl.se

3 Varför vårdrelaterade infektioner? •Stort problem - Drabbar många - Orsakar lidande - Kostar mycket pengar •Kunskap finns

4 Deltagande organisationer •VRISS I2004/2005 21 team • VRISS II2006 21 team varav 3 kommunteam

5 MÅL •Att halvera de vårdrelaterade infektionerna

6 Grunden i Genombrott Det finns kunskap som inte tillämpas i tillräcklig omfattning i hälso- och sjukvården

7 mål!Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan leda till en förbättring? PDSA-cirkeln mått! idéer! test! Förbättringsmodell - T Nolan, E Deming m fl Planera GörStudera Agera

8 Resultatmål

9 Följsamhet till basala hygienrutiner i patientnära vårdarbete och klädregler

10

11 Exempel på förändringar som testats •Slutet urinuppsamlings- system vid kateterbehandling Slutet urinuppsamlingssystem minskar risken för UVI

12 Förändringar som testats •Toalettassistansschema Kartlägga blåstömningsvanorna och hjälpa patienten till toaletten på bestämda tider Förbättrat blåstömningsmönster och minskat urinläckage Öka medvetenheten hos patienter och personal

13 Förändringar som testats •Läkemedelsgenomgång med fokus på kontinens/inkontinens Ett led att utveckla dokumentationen och kartlägga patientens problem runt kontinens/inkontinens Få en gynnsam medicinering ur inkontinenssynpunkt

14 Förändringar som testats •Erbjuda handtvätt före måltid och efter toalettbesök Minskad smittspridning genom förbättrad handhygien

15 Förändringar som testats •Användning av engångs plastförkläden vid personnära arbete Arbetsdräkten skall skyddas vid direktkontakt med patienten eller patientens säng samt vid hantering av smutsiga föremål Testat olika plastförkläden. Att ta hänsyn till vid utvärdering: passform, trivsel, kostnad

16 Förändringar som testats •Engångshanddukar vid nedre toalett

17 Förändringar som testats •”Hygienlådor” i tjänstebil/hemtjänst

18 VRISS I och II www.skl.se/vriss Beställning av dokumentation www.skl.se/publikationer

19 Nationell satsning för ökad patientsäkerhet - ett långsiktigt, systematiskt och uthålligt förbättringsarbete ”Vi ska höja säkerheten i vården” GP 5 mars 2007

20 Nationella satsningen i samråd med landsting och regioner •Förebygga –urinvägsinfektioner –postoperativa sårinfektioner –infektion vid centrala venösa infarter –fallskador –trycksår •Göra –läkemedelsavstämning i vårdens övergångar

21 Mål och uppföljning på nationell nivå •Före utgången av 2009 –frekvensen vårdrelaterade infektioner är < 5 % •Uppföljning 2 gånger per år 2008 och 2009

22 Exempel på åtgärder som gör vården säkrare

23 Förebygg vårdrelaterade urinvägsinfektioner •Infektionsförebyggande åtgärder •Korrekt diagnostik •Korrekt behandling

24 Infektionsförebyggande åtgärder •Identifiera riskpatienter och dokumentera bedömd risk i patientjournalen •Förebygg kvarurin (residualurin) •Sätt urinkateter endast efter ordination av läkare •Korrekt urinkatetervård - dokumentera tidpunkt, indikation och planerad längd vid insättning - använda endast slutna urinuppsamlignssystem - utvärdera behovet av KAD dagligen

25 Korrekt diagnostik •Ta nitrit- och leukocyttest endast efter läkar- ordination och vid misstanke på symtomgivande UVI •Ta alltid urinodling vid misstänkt vårdrelaterad UVI •Kontroll eventuell förekomst av kvarurin

26 Korrekt behandling •Behandla inte asymtomatisk bakteriuri, ABU •Ordinera rätt preparat och längd av terapi enligt gällande rekommendationer

27 Kunskapen finns - men den ska användas Alla åtgärderna ska utföras alltid på de berörda patientgrupperna Säkerheten mäts i processerna

28 www.skl.se/patientsakerhet


Ladda ner ppt "Hur får vi goda idéer att smitta och bli resistenta?"

Liknande presentationer


Google-annonser