Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datafångst, IT-system och koder Ersättnings- och uppföljningssystemen i VG Primärvård förutsätter dataleverans enligt publicerad filspecifikation. (VG.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datafångst, IT-system och koder Ersättnings- och uppföljningssystemen i VG Primärvård förutsätter dataleverans enligt publicerad filspecifikation. (VG."— Presentationens avskrift:

1 Datafångst, IT-system och koder Ersättnings- och uppföljningssystemen i VG Primärvård förutsätter dataleverans enligt publicerad filspecifikation. (VG primärvårds hemsida) Data i filerna ska ha sin grund i informationen i respektive enhets journalsystem. Nationella eller VGR-specifika koder ska användas. Lars Björkman 2009-08-25

2 AA052Mini Mental Test (MMT)Undersökning enligt standardformulär. Se Krav - och kvalitetsboken sid. 49. UV021Samordnade rehabiliterande insatser vid sjukskrivning Registreras när en sjukskriven person börjat erhålla samordnade rehabiliterande insatser. Se Krav - och kvalitetsboken sid. 48. UV022Läkemedelsavstämning genomfördRegistreras när sista steget i läkemedelsavstämningen är genomfört. Se Krav - och kvalitetsboken sid. 29 och 54 och Regional handlingsplan för äldre och läkemedel. Läkemedelsavstämning ska enligt broschyr från läkemedelsenheten ske i fem steg • Aktuell läkemedelslista upprättas. • Gör en medicinsk rimlighetsbedömning av patientens läkemedelsbehov. • Dokumentera vilka läkemedelsförändringar som görs och varför. • Fastställ aktuell läkemedelslista. • Överlämna en aktuell läkemedelslista till patienten och/eller närstående och gå tillsammans igenom eventuella förändringar. Lars Björkman 2009-08-25

3 UV101FaR utfärdatRegistreras när Fysisk aktivitet på recept är utfärdat, se Krav- och kvalitetsboken sid. 58. UX131Audit avseende alkoholproblematikRegistreras när ifylld audit föreligger. Se Krav - och kvalitetsboken sid. 57. UX132Användande av auktoriserad tolk med kostnad Registreras vid de patientkontakter då enheten belastas av en kostnad för att ha anlitat en autoriserad tolk och ska ersättas för detta med 1000 kr enligt VG Pv ersättningsregler, se Krav - och kvalitetsboken sid. 30. UX133Användande av tolk utan egen kostnad Registeras vid de kontakter då enheten anlitat en tolk utan att belastas av kostnad, t.ex. egen tolkkunnig personal, anhöriga, dövtolk. Se Krav - och kvalitetsboken sid. 30. UX135Triagerad PV-pat med tidsbokningRegistreras av sjuksköterska på sjukhusens akutmottagning efter triagering och tidsbokning vid den vårdenhet som patienten valt, Se Krav - och kvalitetsboken sid 32. Kan inte användas förrän tidsbokningsmöjligheten implementerats Gäller sjukhusens akutmottagningar. Lars Björkman 2009-08-25

4 UX136Motiverande samtal om rökningRegistreras vid besök med motiverande samtal i hälsofrämjande syfte, se Krav- och kvalitetsboken sid. 49. UX137Motiverande samtal om alkoholRegistreras vid besök med motiverande samtal i hälsofrämjande syfte, se Krav- och kvalitetsboken sid. 49. UX138Motiverande samtal om fysisk aktivitet Registreras vid besök med motiverande samtal i hälsofrämjande syfte, se Krav- och kvalitetsboken sid. 49. UX139Besök 17 till 08 vardagar samt helger Registreras när besök sker mellan kl 17 och 08 på vardagar eller på helgdagar för att markera rätt till besökstillägg när besöket sker hos annan vårdgivare än den patienten valt. Se Krav- och kvalitetsboken sid. 32. Används vid jourmottagning eller kvällsmottagning Lars Björkman 2009-08-25

5 Koder för enheterna i VG Primärvård Gamla och nya system hanterar identifikationen av enheter på olika sätt som tillsvidare måste behållas. Alla enheter inom PV Primärvård kommer att få nya koder för den verksamhet som ingår i VG Primärvård. Uppgifterna finns hos respektive Hälso- och sjukvårdskansli Lars Björkman 2009-08-25

6 Vårdcentralen NNNNNNNNNNNN HSA-ID VC Kod (VEGA MM) Arbets- platskodinstallation SE2321000131-E000000000###6###00146###00NNNNNNN Exempel Lars Björkman 2009-08-25 OBS jourcentraler ska ha egna koder Filialer kan få egna koder under sin huvudenhet 6###03

7 Överföring av journalinformation mellan vårdcentraler Ny lagstiftning ger möjlighet till sammanhållen journal men nuvarande system stöder inte detta. Nationell/regional patientöversikt löser frågan för ingående informationsmängder när alla vårdgivare är anslutna. Krav i VG Pv men tar tid. Tills vidare gäller alltså den gamla pappersmodellen. Rekvirera bara när faktiskt behov av informationen finns. Patientens samtycke krävs. Lars Björkman 2009-08-25


Ladda ner ppt "Datafångst, IT-system och koder Ersättnings- och uppföljningssystemen i VG Primärvård förutsätter dataleverans enligt publicerad filspecifikation. (VG."

Liknande presentationer


Google-annonser